drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Lu 204/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 204/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Stelmasiak /przewodniczący/
Joanna Cylc-Malec
Leszek Leszczyński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak, Sędziowie Sędzia NSA Leszek Leszczyński (sprawozdawca), Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec, Protokolant Asystent sędziego Anna Ostrowska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi B. D., I. D., M. B. i I. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nakazania przywrócenia zagospodarowania terenu do stanu poprzedniego lub nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do unormowania art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania – art. 230 § 2 p.p.s.a.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd – art. 220 § 3 p.p.s.a.

Wykonując zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału Orzeczniczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 marca 2008 r. wezwano strony skarżące M. B. i I. B oraz B. D. i I. D. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca B. D. odebrała osobiście skierowane do niej wezwanie w dniu 31 marca 2008 r. (k. 25) zaś skarżący I. B. odebrał skierowane do niego wezwanie w dniu 1 kwietnia 2008 r. (k. 27). Wezwanie skierowane do skarżącego I. D. w dniu 31 marca 2008 r. odebrała jego żona (k. 26), co stosownie do unormowania art. 72 p.p.s.a. wywołuje skutki doręczenia dokonanego bezpośrednio do rąk adresata. Natomiast wezwanie skierowane do skarżącej M. B. mimo dwukrotnego awizowania i pozostawienia informacji w jej skrzynce na korespondencję o pozostawienia wezwania w placówce pocztowej nie zostało przez nią odebrane (K. 31), co stosownie do unormowania art. 73 p.p.s.a. w brzmieniu zmodyfikowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. akt P 13/05 (Dz.U. z 2006 r. Nr 38, poz. 268) uzasadnia przyjęcie fikcji prawnej dokonania doręczenia.

Mimo skutecznego doręczenia skarżącym wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi oraz prawidłowego pouczenia o terminie uiszczenia wpisu sądowego i skutkach nie dokonania tej czynności procesowej w terminie, skarżący nie uiścili wpisu sądowego od wniesionej skargi. W tym stanie sprawy, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt