drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewoda, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-18  
Data wpływu
2008-02-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 97 par. 1, art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na decyzję Wojewody Warszawskiego z dnia [...] lipca 1994 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie sądowe z urzędu do czasu zgłoszenia się lub wskazania spadkobierców zmarłej uczestniczki postępowania Z. J.

Uzasadnienie

B. D. wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 1994 r. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 1994 r., nr [...] .

Postanowienie z dnia 12 grudnia 2007 r. sygn. akt [...] wysłane uczestniczce postępowania Z. J. powróciło niedoręczone z adnotacją na przesyłce " adresat nie żyje" ( k. 113).

Na wezwanie Sądu Urząd Stanu Cywilnego W. nadesłał w dniu 29 lutego 2008 r. odpis skrócony aktu zgonu, z którego wynika, że Z. J. zmarła w dniu 26 lipca 2003 r. ( k. 142).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Stosownie do art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi konieczne stało się zawieszenie postępowania sądowego do czasu ustalenia postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku następców prawnych uczestniczki postępowania Z. J.Powered by SoftProdukt