drukuj    zapisz    Powrót do listy

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , VIII SA/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-02  
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Kramek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego postanawia zwolnić K.D. od kosztów sądowych

Uzasadnienie

K.D. wnioskiem dnia 30 maja 2008 r. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie jej skargi

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W uzasadnieniu wniosku K.D. wyjaśniła, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z rodzicami i dwiema siostrami. Źródłem utrzymania rodziny jest stypendium socjalne skarżącej i jej siostry - 2 x 350 zł

(w załączeniu decyzja o przyznaniu pomocy materialnej) oraz wynagrodzenie ojca

z tytułu pracy na umowę zlecenia w wysokości 367 zł netto. Matka skarżącej jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku (w załączeniu zaświadczenie z urzędu pracy), natomiast druga z sióstr jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego.

Ponadto wnioskodawczyni podała, że jej rodzina z uwagi na trudną sytuację materialną korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłku okresowego dla ojca z powodu bezrobocia, przyznanego na miesiąc maj 2008 r. w wysokości 132 zł, zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży i obuwia (załączona decyzja z 8 maja 2008 r.) oraz dodatku mieszkaniowego.

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy

w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości

lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Podkreślić należy, że instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem stosowanym w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna. Zawarte w art. 246 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej

do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącej, znajdujące potwierdzenie

w dokumentach źródłowych uznać należy, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

Skarżąca jest studentką dziennych studiów i poza stypendium na wyżywienie – 90 zł oraz stypendium socjalnego – 260 zł nie uzyskuje innego dochodu. Nie może również liczyć na wsparcie rodziców bowiem jedyny dochód, jaki osiąga ojciec nie pozwala na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, dlatego też rodzina wnioskodawczyni korzysta z sytemu zasiłków z opieki społecznej.

W związku z powyższym w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt