drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego, III SA/Po 439/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 439/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-01-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-05-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Kwiecińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
I GZ 281/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-17
I GZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 220 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...], sygn. akt [...] w przedmiocie wartości celnej towaru postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania. /-/ M.Kwiecińska

Uzasadnienie

K. P. wniosła skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...], sygn. akt [...] w przedmiocie wartości celnej towaru.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia [...] skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie [...] zł – w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania w tym przedmiocie pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącej w dniu [...] (k. 11).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w piśmie nadanym w dniu [...] złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny pozostawił bez rozpoznania powyższy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zażalenie skarżącej na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] (sygn. akt [...]).

Do dnia dzisiejszego skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi o wznowienie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżąca w dniu [...] została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi o wznowienie postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania w tym przedmiocie pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższy termin upłynął bezskutecznie z dniem [...]. W zakreślonym terminie skarga o wznowienie postępowania nie została opłacona, ani też nie został skutecznie złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Prawomocne postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku w tym przedmiocie oznacza bowiem, iż nie wywołuje on żadnych skutków prawnych i nie powoduje tym samym przerwy biegu ustawowego terminu do wniesienia opłaty określonego w art. 220 § 1 p.p.s.a. W konsekwencji, wobec nieopłacenia skargi o wznowienie postępowania w zakreślonym terminie, podlegała ona odrzuceniu w oparciu o powołany art. 220 § 1 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a.

Powyższej oceny nie zmienia fakt, iż skarżąca została ponownie - błędnie wezwana do uiszczenia należnego wpisu od skargi o wznowienie postępowania zarządzeniem z dnia [...] (k. 59-60). Termin do uiszczenia wpisu od skargi o wznowienie postępowania został bowiem prawidłowo i skutecznie zakreślony zarządzeniem z dnia [...]. Należy przy tym wskazać, że jest to termin ustawowy, który nie może ulec przedłużeniu na skutek czynności strony czy też zarządzeń Sądu. Termin ten upłynął bezskutecznie, powodując konieczność odrzucenia skargi w myśl art. 220 § 1 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., przed wydaniem kolejnego – błędnego zarządzenia, które nie może zmieniać tychże skutków prawnych wynikających z powołanych przepisów.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 1 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a.

/-/ M.Kwiecińska

K.P.dPowered by SoftProdukt