drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od uiszczenia wpisu, I SA/Go 110/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 110/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-06-04  
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Barbara Rennert /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par.1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący: asesor WSA Barbara Rennert po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a 1. przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

I SA/Go 110/08

U Z A S A D N I E N I E

Skarżąca E.M. wniosła do tutejszego Sądu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, od której został określony wpis w wysokości 100 zł. Po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu, skarżąca złożyła wniosek

o zwolnienie jej od kosztów sądowych, ewentualnie częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jedynym jej źródłem dochodów jest wynagrodzenie ze stosunku pracy w miesięcznej wysokości 1930 zł netto, z którego uiszcza czynsz za mieszkanie w kwocie 690zł miesięcznie, spłaca kredyt bankowy

w wysokości 520 zł miesięcznie oraz pożyczki zaciągnięte u poprzedniego pracodawcy w łącznej wysokości 450 zł. Oprócz tego ponosi koszty zakupu gazu i energii elektrycznej.

Wezwana w trybie art. 255 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do złożenia zeznania podatkowego za 2006 r., aktualnych wyciągów ze wszystkich rachunków bankowych oraz oświadczenia o stanie cywilnym, skarżąca złożyła kserokopię zeznania podatkowego PIT-37, kserokopię informacji o dochodach PIT-11, kserokopie dwóch umów o pracę zawartych w dniach [...] kwietnia 2007 r. i [...] listopada 2007 r., kserokopie rachunków dotyczących bieżącego utrzymania mieszkania oraz oświadczenie, że nie jest mężatką.

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. - wniosek E.M. oddalił uznając, że skarżąca nie przedstawiła wystarczających dokumentów na poparcie swojego twierdzenia, co do tego że całość uzyskiwanych przychodów pochłaniają koszty bieżącego utrzymania i spłata kredytu oraz dwóch pożyczek, tym bardziej, iż skarżąca nie zastosowała się do wezwania Sądu i nie przedłożyła wyciągów z rachunków bankowych, co uniemożliwiło ustalenie w sposób nie budzący wątpliwości jej rzeczywistego stanu posiadania.

Ponadto stwierdził, iż na podstawie przedłożonych dokumentów wpis od skargi będący jedyną opłatą podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania został ustalony na 100 zł, co jest kwotą wielokrotnie niższą od miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez skarżącą.

Od postanowienia referendarza E.M. wniosła sprzeciw zarzucając naruszenie prawa materialnego, do którego doszło "w dwojaki sposób: przez błędną jego wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie". W uzasadnieniu skarżąca omówiła szczegółowo instytucję prawa pomocy przytaczając zarówno bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W konkluzji skarżąca oświadczyła, iż nie posiada innych, poza ujawnionymi

w załączonym do wniosku oświadczeniu majątkowym, dochodów i wniosła o zwolnienie jej z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości, bądź chociażby w znacznej części.

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, postanowienie, przeciwko któremu został wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., stronie będącej osobą fizyczną można przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przyjmuje się jednak, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Po przeprowadzeniu analizy przedmiotowego wniosku Sąd uznał, iż na obecnym etapie postępowania sadowoadministracyjnego zasługuje ono na uwzględnię w zakresie dotyczącym zwolnienia od wpisu od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...].

Z oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez skarżącą wynika, iż jej miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.930 zł netto. Wskazane zaś we wniosku wydatki łącznie stanowią kwotę 1830 zł miesięcznie, zaznaczając, że nie zawierają one kosztów ogrzewania ponoszonych w sezonie grzewczym, a które - jak wykazała skarżąca - stanowią znaczną kwotę. Teoretycznie zatem skarżącej pozostaje minimalna wręcz kwota na zaspokojenie pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem takich jak: zakup żywności, środków czystości, wydatki osobiste itp.

Sąd podejmując niniejsze rozstrzygnięcie wziął ponadto pod uwagę argumentacje przedstawioną przez skarżącą w sprzeciwie, a mianowicie to, iż egzystencja skarżącej jest możliwa dzięki pomocy zamieszkującej w Domu Studenckim studiującej siostry, która przynosi jej pozostające, a nie wykorzystane posiłki ze stołówki uczelnianej, z której korzysta, jak również oświadczenie Wnioskującej, iż wywiązanie się z krótkoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych jeszcze u poprzedniego pracodawcy pożyczek zakładowych niewątpliwie spowoduje jej poprawę i może uczynić znacznie łatwiejszym uiszczanie opłat i kosztów na dalszych etapach toczącego się na skutek wniesionej skargi postępowania sądowego.

Mając zatem na względzie sytuację majątkową skarżącej Sąd uznał za zasadne zwolnienie jej w części od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ponieważ uiszczenie wpisu w sytuacji finansowej skarżącej mogłoby prowadzić do uszczerbku utrzymania koniecznego dla niej i z tego względu postanowił, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., jak w sentencji.Powered by SoftProdukt