drukuj    zapisz    Powrót do listy

6331 Zasiłek dla bezrobotnych, Koszty sądowe, Wojewoda, Oddalono wniosek, I OSK 1391/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1391/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6331 Zasiłek dla bezrobotnych
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
III SA/Łd 128/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-05-15
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1349 §16
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.209,art.210,art.250,art.184w zw. z art.197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku radcy prawnego N. C. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 1391/07 o oddaleniu skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Łd 128/07 w sprawie ze skargi J.K. na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku po wznowieniu postępowania postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 1391/07, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Łd 128/07

w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku po wznowieniu postępowania.

W dniu 15 lipca 2008 r. do biura podawczego Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo radcy prawnego N. C. (wcześniej noszącej nazwisko C.), która pismem tym złożyła wniosek o uzupełnienie wskazanego wyżej wyroku poprzez umieszczenie rozstrzygnięcia odnośnie zasądzenia na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, wskazując, że zgłosiła ona wniosek w tym przedmiocie w treści skargi kasacyjnej. Radca prawny złożyła także odpis aktu małżeństwa, na dowód zmiany nazwiska.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

przepisy art. 209 i 210 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), mają zastosowanie tylko do kosztów postępowania między stronami. Natomiast wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu za wykonaną pomoc prawną, należne od Skarbu Państwa (art. 250 wskazanej ustawy), przyznawane jest przez wojewódzki sąd administracyjny w postępowaniu określonym w przepisach art. 258 – 261 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), pełnomocnik skarżącego powinien złożyć wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu stosowne oświadczenie, o jakim mowa w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt