drukuj    zapisz    Powrót do listy

630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny, , Prezes Głównego Urzędu Ceł, Uchylono zaskarżoną decyzję w części
W pozostałym zakresie skargę oddalono, I SA/Kr 2317/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 2317/01 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2004-10-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2001-10-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Elżbieta Kremer /przewodniczący/
Halina Jakubiec
Krystyna Kutzner /sprawozdawca/
Symbol z opisem
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny
Sygn. powiązane
I GSK 648/05 - Wyrok NSA z 2005-09-09
Skarżony organ
Prezes Głównego Urzędu Ceł
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
W pozostałym zakresie skargę oddalono
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kremer Sędziowie WSA Halina Jakubiec NSA Krystyna Kutzner (spr.) Protokolant: Dorota Hajto po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2004r sprawy ze skargi M. W., G. W., S. G., E. G. - byłych wspólników "[...]" s.c oraz Przedsiębiorstwa [...][...][...] SA na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w [...] z dnia 25 września 2001r Nr [...] w przedmiocie taryfikacji towaru oraz uznania za dłużnika osoby trzeciej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą j ą decyzję organu I instancji w części dotyczącej uznania za dłużnika Agencji Celnej- Przedsiębiorstwa [...][...] [...] SA, 2. w pozostałym zakresie skargę oddala, 3. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w części dotyczącej pkt. l, 4. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w [...] na rzecz Przedsiębiorstwa [...][...][...] S.A. kwotę [...] złotych ([...]), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] 2000 r Dyrektor Urzędu Celnego w [...] uznał zgłoszenie celne SAD E [...] z dnia [...] 1999 r za nieprawidłowe z uwagi na błędną klasyfikację taryfową towaru tj. komputerowych kart video i komputerowych kart radiowo-telewizyjnych przywiezionych z Tajwanu i określił kwotę wynikającą z długu celnego w wysokości [...] zł.

W przedmiotowym zgłoszeniu celnym w/w towar został zataryfikowany do kodu PCN 8473 30 10 0 ze stawką 0% , natomiast organ celny jako właściwy zastosował kod 8528 12 90 0 ze stawką konwencyjną w wysokości 22,3% , zawieszoną do 5% na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 r w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz.U.Nr 165, poz. 1200).

Organ celny orzekł m.in. , że na podstawie art.209 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) dłużnikami solidarnie zobowiązanymi do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego są: Firma "[...]" s.c. M. W., G. W., S G., E. G. oraz Agencja Celna -Przedsiębiorstwo [...][...][...] S.A. w [...] .

Od powyższej decyzji zostały złożone odwołania : pełnomocnik wspólników firmy "[...]"s.c. wniósł o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania w sprawie, natomiast Agencja celna złożyła odwołanie w części dotyczącej uznania jej za dłużnika .

Importer nie zgodził się ze stanowiskiem organu I instancji , gdyż towar objęty zaskarżoną decyzją nie ma przypisanego sobie kodu taryfy celnej , stąd wynika - jego zdaniem - dowolna interpretacja przepisów w zakresie taryfikacji. Organy celne taryfikują tunery TV do komputerów bądź jako jeden z komponentów komputerowych , bądź jako urządzenia do odbioru telewizji . Importer powołał się na wypowiedź Dyrektora Urzędu Celnego w [...] opublikowaną w "Computer Reseller News Polska" Nr 4 z dnia 21 lutego 2000 r, który stwierdził , że jeżeli urządzenie może być używane tylko łącznie z komputerem , należy potraktować je jako komponent komputerowy , jak np. karty graficzne , czy muzyczne. W ocenie odwołującego się ,, nie ulega wątpliwości , że taryfikacja celna tunerów komputerowych jako komponentów komputerowych ( PCN 8473 30 10 0 ) właściwa jest do lutego 2000 r. Dopiero bowiem wówczas jednolite stanowisko w tej sprawie podał Departament Środków Taryfowych i Pozataryfowych Głównego Urzędu Ceł, co wynika z pisma z dnia [...].2000 r, Nr DST-I-4040-100/2000/279/EG,JG ( ... ) skierowanego do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji".

Importer stwierdził, że komputerowe karty telewizyjne są to komponenty nie działające samoistnie , bez wbudowania w komputerze , a posiadające jedynie głowicę tunera TV ( głowicę telewizyjną ) umożliwiającą odbiór zewnętrznego sygnału telewizyjnego ( z anteny lub z telewizji kablowej ) i wyświetlenie go po odpowiednim przetworzeniu przez oprogramowanie na ekranie monitora komputerowego. Karty te nie działają samoistnie bez wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych i są pozbawione głośników oraz mikrofonu . Stosując się jednak do podanej oficjalnie wiążącej taryfikacji , odwołujący się uiścił kwoty wynikające ze zgłoszeń celnych dokonanych po dacie podania do publicznej wiadomości oficjalnej taryfikacji tego asortymentu. Obciążenie importera konsekwencjami taryfikowania tunerów komputerowych TV jako komponentów komputerowych przed datą 1.02.2000 r jest niedopuszczalne, z uwagi na podanie oficjalnej wiążącej taryfikacji ceł na tunery dopiero po tej dacie.

W/w podniósł, że aktualna taryfikacja kart komputerowych z głowicą TV dokonywana jest według kodu PCN 8528 12 90 0 . Stawka celna na towary objęte kodem PCN 8528 12 90 0 i PCN 8528 12 90 0 w wysokości 5% obowiązuje dopiero od 18.01.2000 r , a to w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.01.2000 r w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz.U. Nr 3, poz.31). Karty telewizyjne importowane z Tajwanu winne być objęte 5% stawką celną dopiero wtedy , gdy zgłoszenie celne ich dotyczące zostało dokonane po dniu 18.01.2000 r.Importer podniósł także , że niezrozumiałym dla niego jest zastosowanie w stosunku do spornego towaru stawki celnej zawieszonej w wysokości 5% , która obowiązywała dopiero od dnia 18.01.2000 r na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.012000 r w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz.U.Nr 3, poz.31). Tym samym została naruszona zasada nie działania prawa wstecz.

Importer zarzucił, iż stosowana przez niego taryfikacja komputerowych kart dźwiękowych do pozycji 8473 30 10 0 Taryfy celnej ze stawką 0% nie była wcześniej kwestionowana przez organy celne i z posiadanych przez niego informacji wynika, że również inni importerzy dokonują zgłoszeń celnych według w/w kodu PCN.

W odniesieniu do komputerowych kart dźwiękowych stawka 0% stosowana jest również w dwu innych przypadkach :

1/ karty dźwiękowe zamontowane na stałe w komputerach

2/karty dźwiękowe występujące w zestawach razem z głośnikami.

Z powyższego wynika , że karta dźwiękowa jest elementem każdorazowo obniżającym cło.

Trzy spośród pięciu zgłoszeń celnych dotyczących komputerowych kart dźwiękowych , a to SAD nr [...] z dnia [...].1999 r , SAD nr [...] z dnia [...].1999 r i SAD nr [...] z dnia [...].1999 r , objęte zostały weryfikacją poprzez rewizje celną towaru oraz z badania dokumentów celnych , która potwierdziła prawidłowość dokonanego przez Spółkę zgłoszenia.

Za niezrozumiałe importer uznał postępowanie organu celnego I instancji , który w wydanych decyzjach z dnia [...].2000 r i [...].2000 r , mimo iż co do zasady ich brzmienie jest identyczne , zastosowano różne stawki cła do tych samych towarów tj. komputerowych kart z tunerem TV , raz w wysokości 22,3% , a później - stawkę celną zawieszoną w wysokości 5% .

Skarżący importer podniósł , że uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe - w świetle art.73 Kodeksu celnego - jest niezrozumiałe , gdyż było ono weryfikowane przez organ celny I instancji poprzez rewizję celną i badanie dokumentów , a zatem dokonywanie kolejnej kontroli i podważania tych samym wyników pierwszej weryfikacji jest niedopuszczalne .

Z kolei odwołująca się Agencja celna wskazała , iż działała w charakterze przedstawiciela bezpośredniego w/w Firmy "[...] " s.c. . Zgodnie z art.253 § 1 Kodeksu celnego przedstawiciel bezpośredni działa w imieniu i na rzecz innej osoby. W niniejszej sprawie skarżąca działała w imieniu i na rzecz w/w Firmy z zachowaniem - jak twierdzi - wszelkiej staranności w oparciu o wiedzę o towarze przekazaną przez mocodawcę.

Organ I instancji jako podstawę uznania skarżącej za dłużnika wskazał art.209 § 3 Kodeksu celnego , który stanowi , iż dłużnikiem jest zgłaszający . Definicja "zgłaszającego " zawarta w art.3 § 1 pkt.23 Kodeksu celnego wyklucza uznanie , iż skarżąca może być dłużnikiem.

Prezes Głównego Urzędu Ceł w [...] decyzją z dnia 25 września 2001 r utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie uznając podniesione w odwołaniach zarzuty za niezasadne.

Organ odwoławczy stwierdził , że obowiązująca w dacie dokonania zgłoszenia celnego Taryfa celna stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U.Nr 158 , poz. 1036 ) przyjęła nazewnictwo i zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury Określania i Kodowania Towarów , które zapewniają jednolitą interpretację , co oznacza , że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych , które mogłyby być brane pod uwagę .

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem importu były komputerowe karty telewizyjne [...] i [...] , które pozwalają oglądać na ekranie komputera programy telewizyjne oraz odtwarzanie muzyki z CD. Dzięki [...] można dodatkowo słuchać audycji radiowych. Importowane karty pozwalają również przeprowadzać wideo konferencje. Dzięki załączonemu oprogramowaniu można widzieć i słyszeć znajdujące się w znacznej odległości przyjaciół i rodzinę. Zarówno [...] jak [...]pozwala zapisywać obrazy i wideo. Karty te posiadają wejście Coax , kompozytowe oraz S-Video.

Zgodnie z zasadami Nomenklatury Scalonej importowane karty klasyfikuje się do kodu PCN 8528 12 90 0 , obejmującego , zgodnie z brzmieniem :

" Urządzenia odbiorcze dla telewizji , nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu ; monitory i projektory wideo:

- urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku i obrazu:

- - kolorowe:

- pozostałe:

-- pozostałe:

--- bez ekranu:

-- tunery wideo:

--- zespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych ".

W ocenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł tak przeprowadzona klasyfikacja jest zgodna z regułą 1 i 3a Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz uwagą 2 (a) do sekcji XVI Taryfy celnej , stanowiącą , że " części będące towarami zaliczanymi do jakichkolwiek pozy ej i występujących w działach 84 lub 85 (z wyłączeniem pozycji 8409 , 8431, 8448, 8466, 8473 , 8485 , 8503 , 8522 , 8529 , 8538 i 8548 ) należy we wszystkich przypadkach klasyfikować do tychże pozycji ".

Za niemożliwą taryfikację Prezes Głównego Urzędu Ceł uznał wskazany przez importera kod PCN 8473 30 10 0, bowiem zakres przedmiotowy spornego towaru nie spełnia brzmienia w/w kodu. Kod ten obejmuje części i akcesoria do maszyn z pozycji 8471 Taryfy celnej obejmującej zgodnie z brzmieniem " maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn ; czytniki magnetyczne lub optyczne , maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, nie wymienione, ani nie ujęte gdzie indziej".

Zgodnie z komentarzem do poz.8473 zawartym w Wyjaśnieniach do Taryfy celnej , pozycja ta z zastrzeżeniem postanowień ogólnych do sekcji XVI dotyczących klasyfikacji części , obejmuje części i wyposażenie przeznaczone wyłącznie lub głownie dla maszyn objętych pozycjami 8469 do 8472. Objęte tą pozycją akcesoria są wymiennymi częściami lub urządzeniami przeznaczonymi do przystosowania maszyny do poszczególnych operacji , do wykonywania specjalnej funkcji podrzędnej względem głównej funkcji maszyny lub do zwiększania zakresu czynności. Pozycja 8473 obejmuje więc :

- urządzenia do ciągłego podawania papieru,

- urządzenia do automatycznego wprowadzania spacji,

- urządzenia dołączane do adresarek do sporządzania spisu adresatów,

- pomocnicze urządzenia drukujące dla tabulatorów,

- urządzenia dołączane do maszyn do pisania , służące do podtrzymywania kopii,

- metalowe płytki adresowe , nawet cięte lub wytłoczone , rozpoznawalne jako -

- przeznaczone do adresarek, urządzenia liczące,

- dyskietki czyszczące napędy dyskowe maszyn do automatycznego przetwarzania danych.

W ocenie organu odwoławczego rola , którą pełnią w komputerze importowane karty wyklucza ich klasyfikację do wskazanego w zgłoszeniu celnym kodu PCN 8473 30 10 0 obejmującego części do maszyn automatycznego przetwarzania danych ( zespoły elektroniczne ).

Odnośnie wypowiedzi prasowej Dyrektora Urzędu Celnego w [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdził , że podstawą rozstrzygnięć w sprawie celnej stanowią przepisy prawa , a nie wypowiedzi urzędników administracji celnej.

Za nieuzasadnioną uznał Prezes Głównego Urzędu Ceł argumentację , iż klasyfikacja taryfowa kart telewizyjnych do kodu PCN 8528 12 90 0 winna obowiązywać dopiero od lutego 2000 r tj. od dnia pisma Głównego Urzędu Ceł skierowanego do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji informującego o klasyfikacji w/w towaru. Zasady klasyfikacji taryfowej importowanych towarów , zarówno przed tą datą , jak i po tej dacie były takie same . Pismo to nie jest opinią w sprawie , ani wiążącą informacją taryfową.

Odpowiadając na zarzut zastosowania niewłaściwej stawki celnej wobec kart telewizyjnych Prezes Głównego Urzędu Ceł wyjaśnił, iż w dacie dokonania zgłoszenia celnego spornego towaru obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 r w sprawie zawieszenia pobierania ceł na niektóre towary (Dz.U.Nr 165, poz. 1200 ) , które weszło w życie z dniem 1.01.1999 r. Dla towarów objętych kodem PCN 8528 12 90 0 , podobnie jak w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.01.2000 r w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz.U.Nr 3, poz.31 ) , stawki celne konwencyjne, autonomiczne i preferencyjne DEV , zostały zawieszone do wysokości 5% wartości celnej towaru. W związku z powyższym za nieuzasadniony należy uznać zarzut naruszenia zasady o działaniu prawa wstecz.

Odnośnie dopuszczalności weryfikacji zgłoszeń celnych Prezes Głównego Urzędu Ceł wyjaśnił, iż weryfikacja przedmiotowego zgłoszenia celnego nie była przeprowadzona. Zgodnie z brzmieniem art.65 § 1 Kodeksu celnego organ celny przyjmuje zgłoszenie celne , jeżeli odpowiada ono wymogom formalnym określonym w art.64 Kodeksu celnego oraz gdy wraz ze zgłoszeniem tym przedstawiono towar nim objęty. Obowiązkiem organu celnego jest stwierdzenie , czy towar może zostać objęty wnioskowaną procedurą , czy też nie. Kwestia przyjęcia danej klasyfikacji taryfowej oraz udokumentowanie jej zasadności pozostaje zatem w gestii zgłaszającego towar. Po przyjęciu zgłoszenia celnego , na mocy art.70 § 1 Kodeksu celnego , organ celny może przystąpić do jego weryfikacji polegającej na kontroli samego zgłoszenia , badaniu załączonych do niego dokumentów lub rewizji celnej. Nie oznacza to jednak , że obowiązkiem organu celnego jest weryfikowanie zgłoszenia celnego pod względem prawidłowości klasyfikacji taryfowej importowanego towaru. Organ celny może bowiem na mocy art.83 par. 1 Kodeksu celnego dokonać kontroli zgłoszenia celnego m.in. pod względem prawidłowości klasyfikacji taryfowej importowanego towaru , po jego zwolnieniu. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.

Organ odwoławczy nie zgodził się z zarzutem importera , że brak zastrzeżeń ze strony organu celnego I instancji odnośnie zastosowanej klasyfikacji taryfowej w weryfikowanych zgłoszeniach celnych jest dowodem zgodnego z prawem działania strony.

Rozpatrując odwołanie Agencji celnej organ celny II instancji podniósł , że należy mieć na uwadze art.258 § 1 Kodeksu celnego , który stanowi , iż agencja celna ponosi pełną odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie kwot długów celnych lub innych opłat , jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania lub niewykonania czynności, do których została upoważniona agencja celna. W związku z tym , że przedmiotowe zgłoszenie celne zostało sporządzone na podstawie nieprawdziwych danych , co spowodowało , że należności celne przywozowe nie zostały pobrane w należnej wysokości, dlatego Agencja celna, która nie zachowała należytej staranności przy sporządzaniu w/w zgłoszenia ponosi odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie długu celnego.

Na powyższą decyzję wpłynęły skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego , w których importer , jak i Agencja celna powtórzyli dotychczasową argumentację.

W skardze importera poinformowano , że spółka cywilna "[...]" s. c. została zlikwidowana i obecnie legitymowani do występowania w sprawach dotyczącej tej spółki są jej byli wspólnicy.

W odpowiedzi na skargę Przedsiębiorstwa [...][...][...]S.A. w [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł wniósł o jej oddalenie i podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie .

Z kolei na skargę byłych wspólników "[...]" s.c. -M. W., G. W., S. G., E. G. - odpowiedzi udzielił - na podstawie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20.03.2002 r o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 41, poz.365 ) - Dyrektor Izby Celnej w [...], który wniósł o jej oddalenie .

Dyrektor Izby Celnej stwierdził , że większą część uzasadnienia skargi stanowią wywody dotyczące klasyfikacji taryfowej " komputerowych kart dźwiękowych" , które nie były przedmiotem niniejszego postępowania , a zatem polemika z tym stanowiskiem jest niecelowa.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów zawartych w skardze organ celny podniósł , iż przedmiotem sporu w rozpatrywanej sprawie jest klasyfikacja taryfowa komputerowych kart wideo i komputerowych kart radiowo-telewizyjnych (karty [...] i [...]) , które - jak wynika z katalogu nadesłanego przez skarżącego importera oraz faktury dołączonej do zgłoszenia celnego - pozwalają , po wbudowaniu do komputera , oglądać na ekranie programy telewizyjne , odtwarzać muzykę z CD , słuchać audycji radiowych , jak również przeprowadzać wideo konferencje. Ponadto zarówno [...] i AVer [...] , dają możliwość zapisywać obrazy i wideo .

Mając na uwadze treść Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej , a w szczególności reguły 1 , właściwym kodem dla w/w towaru jest kod PCN 8528 12 90 0. Kod 8528 dotyczy " urządzeń odbiorczych dla telewizji

nawet zawierających odbiorniki radiowe lub aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu" i obejmuje " zespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych ".

Pozycja , której domaga się importer tj. 8473 30 10 0 nie obejmuje towarów objętych zaskarżoną decyzją . Fakt , że Dyrektor Urzędu Celnego w [...] decyzji z dnia [...].1999 r nr [...] zastosował w odniesieniu do komputerowych tunerów TV kod PCN 8473 30 10 0 ma takie znaczenie , że decyzja ta wywołuje skutki tylko w tej konkretnej sprawie i nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcia wydawane w innych sprawach.

Organ celny nie zgodził się z zarzutem , iż stosowanie kodu PCN 8528 12 90 0 w odniesieniu do komputerowych kart telewizyjnych jest niedopuszczalne przed dniem [...].2000 r , albowiem dopiero w piśmie z dnia [...].2000 r nr [...], Główny Urząd Ceł podał oficjalną wiążącą taryfikację tych towarów według wspomnianego kodu . Zdaniem Dyrektora Izby Celnej w/w pismo ma jedynie charakter informacyjny i w żaden sposób nie można przypisać mu cech wiążącej informacji taryfowej , o której mowa w art.5 § 1 Kodeksu celnego.

Organ celny nie zgodził się również z zarzutem skargi odnośnie naruszenia zasady nie działania prawa wstecz poprzez zastosowanie stawki zawieszonej 5% , bowiem stawka ta nie obowiązywała -jak twierdzi importer - w dacie dokonania zgłoszenia celnego. Organ celny wyjaśnił i ż zastosowano 5% zawieszoną stawkę celną na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 r powołanego wyraźnie w decyzji organu I instancji.

Za nieuzasadniony Dyrektor Urzędu Celnego w [...] uznał również zarzut niedopuszczalności kolejnej kontroli zgłoszenia celnego , po wcześniejszej jego weryfikacji. Weryfikacja zgłoszenia celnego przy jego przyjęciu ma charakter czysto techniczny , co nie jest jednoznaczne z uznaniem go za prawidłowe. Kontrola przyjętego zgłoszenia celnego dokonywana jest na podstawie art.70 Kodeksu celnego i ma ona na celu merytoryczna ocenę .

Dyrektor Izby Celnej podniósł, że w sprawie dołożono wszelkich starań , by wnikliwie ją rozpatrzyć na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i nie można zarzucić , iż nie wyjaśniono wszystkich okoliczności sprawy , jak i przekroczenia granic swobodnej oceny zgromadzonych dowodów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Sprawy , w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r i postępowanie nie zostało

zakończone , zgodnie z art.97 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r , Nr 153 , poz. 1271 ze zm.), podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarga złożona przez byłych wspólników firmy "[...]" s.c. nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd w pełni podzielił stanowisko organów celnych , iż będące przedmiotem postępowania komputerowe karty wideo i radiowo-telewizyjne należy taryfikować według kodu PCN 8528 12 90 0 Taryfy celnej . Za takim stanowiskiem przemawia treść reguły 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z którą dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów , o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag. Brzmienie wszystkich pozycji i kodów , a także wszystkich uwag do sekcji i działów ma podstawowe znaczenie przy ustalaniu prawidłowej klasyfikacji. Organy celne dokonując szczegółowej analizy zakresu wskazanej pozycji Taryfy celnej jednoznacznie wykazały , iż kod PCN 8528 dotyczy " urządzeń odbiorczych dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu" i obejmuje " zespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych ". .Właściwości towaru sprowadzonego przez importera spełniają przesłanki określone we wskazanej przez organy celne pozycji PCN 8528 12 90 0.

Podnieść należy , że kierując się zasadą klasyfikacji towarowej , iż towar może być klasyfikowany tylko do jednej pozycji Taryfy celnej określonej Polskiej Nomenklaturze Scalonej , wykluczona jest taryfikacja spornego towaru do kodu zadeklarowanego w zgłoszeniu celnej tj. PCN 8473 30 100. Analiza tej pozycji nie obejmuje przedmiotowych kart ze względu na ich rolę i funkcję. Kod ten obejmuje części i akcesoria do maszyn z pozycji 8471 Taryfy celnej , a więc chodzi tu - zgodnie z Wyjaśnieniami do Taryfy celnej - o akcesoria stanowiące wymienne części lub urządzenia przeznaczone do przystosowania maszyny do poszczególnych operacji , do wykonywania specjalnej funkcji podrzędnej względem głównej funkcji maszyny lub do zwiększenia zakresu czynności .

Z treści skargi wynika, iż w istocie importer kwestionuje zastosowaną taryfikację spornego towaru w odniesieniu do zgłoszeń celnych dokonanych po dacie podania do publicznej wiadomości oficjalnej taryfikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł zawartej w piśmie z dnia [...] 2000 r nr [...] i przekazanego do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W związku z tym należy podnieść , że pismo to nie mogło odnieść skutków , jakie oczekuje importer , gdyż stanowiło ono jedynie wyjaśnienie obowiązujących przepisów , natomiast przepisów tych - z oczywistych względów - nie mogło zmienić. Dlatego też , zarówno przed datą tego pisma , jak i po tej dacie taryfikacja towarów, których dotyczyło wyjaśnienie , była niezmienna i przedmiotowe karty należało taryfikować do kodu PCN 8528 12 90 0.

Pismo Głównego Urzędu Ceł z dnia [...].2000 r nr [...] miało jedynie informacyjny charakter i nie była to wiążąca informacja celna , o której mowa w art.5 § 1 Kodeksu celnego. Jeżeli chodzi o instytucję wiążącej informacji taryfowej to i tak należy stwierdzić , że informacja taka nie jest normą prawną. Zgodnie z w/w art.5 Kodeksu celnego ( odpowiednik art.12 Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich ) wiążąca informacja taryfowa jest decyzją administracyjną , wydaną na wniosek strony , w indywidualnej sprawie , która wiąże organy celne oraz osobę. Stosowana jest w odniesieniu do towarów , wobec których formalności celne zostały dokonane po dniu , w którym informacja ta została udzielona. Żadna z przesłanek określonych w przytoczonym przepisie nie została spełniona w rozpatrywanej sprawie i importer nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej instytucji.

Za zgodne z prawem należy uznać zastosowanie w rozstrzygnięciach organów celnych stawki zawieszonej w wysokości 5% , która została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 r w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz.U.Nr 165, poz. 1200 ) , które weszło w życie z dniem 1.01.1999 r. Nie naruszono zatem zasady nie działania prawa wstecz.

Sąd podzielił również stanowisko organów celnych odnośnie możliwości dokonania kontroli postimportowej zgłoszenia celnego. Otóż zgodnie z art.60 § 1 Kodeksu celnego każdy towar , który ma być objęty procedurą celną , powinien zostać zgłoszony do tej procedury . Zgłoszenie celne w formie pisemnej powinno być dokonane na odpowiednim formularzu , do którego powinny być dołączone dokumenty , których przedstawienie jest wymagane do objęcia towaru procedurą celną , do której jest zgłaszany ( art.64 Kodeksu celnego).

Stosownie natomiast do art.65 § 1 i 2 organ celny przyjmuje niezwłocznie zgłoszenie celne , jeżeli zgłoszenie to odpowiada wymogom określonym w art.64 , a wraz ze zgłoszeniem celnym przedstawiono towar nim objęty . Podstawą do zastosowania procedury celnej do towaru objętego zgłoszeniem celnym stanowią dane zawarte w zgłoszeniu celnym przyjętym przez organ celny , chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Po przyjęciu zgłoszenia celnego organ celny może przystąpić do jego weryfikacji, zgodnie z art.70 § 1 Kodeksu celnego.

Z powyższego wynika , że objęcie towaru procedurą celną składa się z dwóch faz : pierwsza - to przedłożenie stosownych dokumentów wraz z przedstawieniem towaru , druga - to weryfikacja przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i materialnym. Podkreślić należy , że faza pierwsza to obowiązek zgłaszającego , faza druga - to uprawnienie organu celnego. Organ celny może , ale nie musi dokonać weryfikacji. W fazie pierwszej organ celny dokonuje jedynie badania przedłożonego dokumentu pod względem formalnym , natomiast w fazie drugiej , o ile ona nastąpi - bada zgłoszenie celne pod względem merytorycznym ( kontrola postimportowa ).

Podkreślić należy , że organ celny wydając decyzję na podstawie art.65 § 4 Kodeksu celnego o uznaniu zgłoszenia celnego za prawidłowe , bądź nie prawidłowe , rozstrzyga w tej decyzji także o taryfikacji towaru . Stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Ceł zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji , iż wydając decyzję na podstawie w/w przepisu , organ celny I instancji nie ma obowiązku weryfikacji zgłoszenia celnego pod względem prawidłowości klasyfikacji taryfowej importowanego towaru , należy Uznać za oczywiście bezzasadne.

Sąd nie podzielił natomiast stanowiskach organów celnych odnośnie skargi złożonej przez Agencję celną - Przedsiębiorstwo [...][...][...] S.A. .

W rozpatrywanej sprawie okolicznością bezsporną jest , iż skarżąca Agencja celna działała na podstawie umowy zlecenia zawartej z importerem towaru jako jego przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu art.253 § 1 Kodeksu celnego . Zgodnie z treścią tego przepisu przedstawiciel bezpośredni działa " w imieniu i na rzecz innej osoby" . Oznacza to , że agencja celna działa w imieniu i na rzecz osoby reprezentowanej ; w rozpatrywanej sprawie tą osobą jest Firma "[...]" s.c. M. W., G. W., S. G., E. G.. Zgłoszenie celne dokonane w granicach umocowania , którego zakres określała umowa zlecenia , pociąga za sobą skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego .

Organy celne jako podstawę uznania skarżącej za dłużnika wskazały art.209 § 3 Kodeksu celnego i art.258 § 1 tej ustawy. Stanowisko takie należy uznać za nie zgodne z prawem .

Art.209 § 3 w/w ustawy stanowi, że :

1. Dłużnikiem jest zgłaszający.

2. W wypadku przedstawicielstwa pośredniego , o którym mowa w art.253 § 1 pkt.2 , dłużnikiem jest również osoba , na rzecz której składane jest zgłoszenie celne .

3. Jeżeli, zgłoszenie celne o objęcie procedurą , o której mowa w § 1 , zostało sporządzone na podstawie nieprawdziwych danych , co spowodowało , że należności celne przywozowe nie zostały pobrane lub zostały pobrane w kwocie niższej niż prawnie należna , osoby , które dostarczyły danych wymaganych do sporządzenia zgłoszenia i które wiedziały lub przy zachowaniu należnej staranności mogły się dowiedzieć, że dane te są nieprawdziwe, zostają uznane za dłużników.

W zdaniu pierwszym przytoczonego przepisu ustawodawca określił zasadę , że dłużnikiem długu celnego w przywozie jest zgłaszający . Pojęcie "zgłaszającego " zostało zdefiniowane w art.3 § 1 pkt.23 Kodeksu celnego i oznacza osobę , która dokonuje zgłoszenia celnego :

a) we własnym imieniu i na swoją rzecz

b) we własnym imieniu na cudzą rzecz

c) albo osobę , w której imieniu dokonuje się zgłoszenia celnego. Skarżąca działająca jako przedstawiciel bezpośredni , a więc podejmujący czynności prawne " w imieniu i na rzecz innej osoby " nie mieści się w żadnej z przytoczonych kategorii podmiotów . Oczywistym zatem jest, że skarżąca nie może być uznana za zgłaszającego , a tym samym za dłużnika w świetle art.209 § 3 Kodeksu celnego w związku z art.3 § 1 pkt.23 tej ustawy .

Przesłanka określona w zdaniu drugim omawianego art.209 § 3 ustawy nie ma zastosowania do skarżącej Agencji celnej , gdyż dotyczy przedstawicielstwa pośredniego .

Natomiast przesłanka określona w zdaniu trzecim dotyczy osób , które dostarczyły danych wymaganych do sporządzenia zgłoszenia i które wiedziały lub przy zachowaniu należnej staranności mogły się dowiedzieć , że dane te są nieprawdziwe . Osoby te zostają uznane za dłużników. Z akt sprawy bezspornie wynika, że skarżąca dokonała zgłoszenia celnego w oparciu o dane dostarczone przez Firmę "[...] " s.c. .

Analiza art.209 § 3 Kodeksu celnego tj. przepisu , na podstawie którego organy celne uznały skarżącą Agencję celną za dłużnika prowadzi do wniosku , iż w rozpatrywanej sprawie nie została spełniona żadna z przesłanek określonych w tym przepisie , a zatem nie mógł on stanowić podstawę rozstrzygnięć tych organów skierowanych do Agencji Celnej - Przedsiębiorstwa [...] [...][...].

Wbrew stanowisku Prezesa Głównego Urzędu Ceł wyrażonego w zaskarżonej decyzji , w przedmiotowej sprawie nie miał zastosowania art.258 § 1 Kodeksu celnego . Zaskarżona decyzja dotyczyła bowiem w y m i a r u należności celnych , a nie określenia odpowiedzialności za dług celnych .Art.258 § 1 Kodeksu celnego odnosi się do sytuacji związanej z odpowiedzialnością majątkową agencji celnej za pokrycie długu celnego , natomiast art.209 § 3 tej ustawy dotyczy sytuacji związanej z powstaniem długu celnego . Wskazane przepisy regulują odmienne stany prawne . Istnieją zasadnicze różnice w odpowiedzialności dłużnika ( zgłaszającego ) wobec wierzyciela ( organu celnego ) i gwaranta ( agencja celna ) wobec beneficjenta (organ celny).

Uznając , że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego w zakresie wyżej opisanym , Sąd działając na podstawie art.145 § 1 pkt.l a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w części dotyczącej uznania za dłużnika Agencji celnej , natomiast skargę byłych wspólników firmy "[...]" s.c. oddalił na podstawie art.151 w/w ustawy .Zgodnie z art.152 w/w ustawy zaskarżona decyzja nie może być wykonana pkt.l. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą uprawomocnienia się niniejszego wyroku. O kosztach orzeczono na podstawie art.209 tej ustawy.Powered by SoftProdukt