drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Koszty sądowe, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwrócono kwotę wpisu, II SAB/Ke 12/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 12/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-30  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Renata Detka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwrócono kwotę wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Sędzia WSA Renata Detka po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wyegzekwowania obowiązku nałożonego własnym postanowieniem postanawia: zwrócić D. K. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 29 lutego 2008 r. pełnomocnik skarżącej zobowiązany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Powyższy wpis został uiszczony w dniu 7 marca 2008r.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach umorzył postępowanie sądowe w niniejszej sprawie wobec cofnięcia skargi.

Zgodnie z treścią art. 232 §1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd z urzędu zwraca stronie cały wpis od pisma cofniętego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 232 § 1a u.p.p.s.a.Powered by SoftProdukt