drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w całości, VII SA/Wa 804/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 804/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Wtulich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. i J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. i J. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak : [...] w przedmiocie : przekazania pisma zgodnie z właściwością postanawia : przyznać J. i J. M. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2008r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez wnioskodawców formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 22 lipca 2008r. wezwano wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy, poprzez podanie jakie ponoszą miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, abonament radiowo - telewizyjny, podatek od nieruchomości, itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość, w jakiej wysokości wnioskodawcy opłacają podatek od posiadanych nieruchomości, tj. działki budowlanej Nr [...] w N. o powierzchni 98 m -, niezabudowanej działki Nr [...] o powierzchni 62 m -, oraz działek budowlanych Nr [...] i [...] w J. o łącznej powierzchni 12,10 arów, jakie wnioskodawcy ponoszą miesięczne koszty stałe związane z leczeniem i rehabilitacją wnioskodawczyni oraz w jakiej wysokości przyznane jej zostało odszkodowanie, jakie wnioskodawcy ponoszą koszty związane z utrzymaniem samochodu osobowego Daewoo Nubira (paliwo, koszty ubezpieczenia samochodu, przeglądów technicznych, napraw, itp.), czy wnioskodawca oprócz podanego dochodu z tytułu wynajmu sklepiku uzyskuje stały dochód z tytułu zatrudnienia, renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, itp., jeśli tak, należało podać z jakiego tytułu i w jakiej wysokości, czy wnioskodawcy uzyskują pomoc ze strony rodziny lub innych osób, organizacji społecznych lub państwowych, jeśli tak należało podać od kogo, w jakiej wysokości lub formie.

W dniu 21 sierpnia 2008r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęły żądane wyjaśnienia.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym dotyczącym w niniejszej sprawie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Jak wynika z powołanych przepisów ciężar udowodnienia istnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie spoczywa na stronie.

W niniejszej sprawie wnioskodawcy wykazali, że znajdują się w sytuacji materialnej uprawniającej ich do przyznania prawa pomocy.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawcy wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Źródłem utrzymania wnioskodawców są dochody uzyskiwane z tytułu stałej renty inwalidzkiej (III grupa) w wysokości 439,43 złotych netto miesięcznie oraz z tytułu wynajmu sklepu o powierzchni 36,6 m - w wysokości 396,00 złotych netto, co łącznie stanowi kwotę w wysokości 835,43 złotych netto miesięcznie.

Wnioskodawcy podali, że posiadają działkę budowlaną w N. o powierzchni 98 m - z budynkiem wolnostojącym - sklepem o powierzchni 36,6 m -, niezabudowaną działkę Nr [...] o powierzchni 62 m -, oraz działki budowlane Nr [...] i [...] w J. o łącznej powierzchni 12,10 arów, na których znajduje się dom wnioskodawców o powierzchni użytkowej 80,10 m -.

Wnioskodawcy dodali, że ponoszą znaczne koszty związane z leczeniem i rehabilitacją wnioskodawczyni, która uległa wypadkowi oraz koszty utrzymania samochodu marki Daewoo Nubira rok produkcji 1998r., które pokrywane są z przyznanego wnioskodawczyni odszkodowania. Wnioskodawcy zaznaczyli, że samochód jest niezbędny dla funkcjonowania wnioskodawczyni w życiu codziennym.

Z nadesłanych dodatkowych wyjaśnień wynika, że wnioskodawcy ponoszą miesięczne koszty stałe z tytułu opłat za : energię elektryczną w wysokości 25,64 złotych, gaz (1 butla) w wysokości 45,00 złotych, telefon komórkowy na kartę w wysokości 15,00 złotych, telewizję satelitarną w wysokości 9,99 złotych, ubezpieczenie domu w wysokości 30,60 złotych oraz podatek od posiadanych działek budowlanych nr [...] i [...] o łącznej powierzchni 12,10 ara w wysokości 18,00 złotych miesięcznie, co łącznie stanowi kwotę w wysokości 144,23 złotych miesięcznie.

Wnioskodawcy oświadczyli, że nie posiadają żadnych dodatkowych działek budowlanych nr [...] i [...] w J., poza tymi na których wybudowany jest ich dom oraz niezabudowanej działki budowlanej nr [...] o powierzchni użytkowej 62 m - .

Wnioskodawcy dodali, że ponoszą także miesięczne koszty stałe związane z utrzymaniem sklepu, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 45,60 złotych, ubezpieczenie sklepu - w wysokości 16,84 złotych oraz podatek za wynajem sklepu - w wysokości 42,50 złotych miesięcznie, co miesięcznie stanowi kwotę w wysokości 104,94 złotych.

Wnioskodawcy zaznaczyli, że przyznane odszkodowanie z tytułu wypadku jakiemu uległa wnioskodawczyni przeznaczone zostało w całości na potrzeby związane z jej leczeniem, w tym prywatne konsultacje lekarskie, leczenie niekonwencjonalne, rehabilitacje, masaże, zakup lekarstw oraz utrzymanie 10 - letniego samochodu marki Daewoo Nubira, który jest jej niezbędny do funkcjonowania w życiu codziennym.

Wnioskodawcy podali, że oprócz wskazanego w formularzu dochodu nie uzyskują żadnych innych dodatkowych dochodów oraz pomocy ze strony rodziny lub innych osób, organizacji społecznych lub państwowych.

Biorąc pod uwagę powyższe dane uznano, że wnioskodawcy wykazali, że nie są w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego samodzielnie. Oceniono, że obecna sytuacja finansowa wnioskodawców oraz ponoszone wydatki uzasadniają przychylenie się do wniosku i przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt