drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Przyznano prawo pomocy co do całości wniosku, I SA/Wr 122/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 122/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-28  
Data wpływu
2008-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Przyznano prawo pomocy co do całości wniosku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 i art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi E. F. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. I SA/Wr 1105/06 dotyczącej podatku od nieruchomości za 2006 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w całości.

Uzasadnienie

W sprawie, skarżąca wniosła zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata uzasadniając, że w związku z toczącymi się sprawami sądowymi w sprawie własności nieruchomości i zaniżonego świadczenia emerytalnego, ponosi wydatki związane z uczestnictwem w powyższych sprawach. Strona wskazała również, że choruje na serce i tarczycę, jednakże ze względu na wysokość emerytury nie stać jej na leczenie i związku z tym jej stan zdrowia nie ulega poprawie.

Strona oświadczyła, że zajmuje dom o powierzchni 116,5 m2 wraz z dziećmi i ich rodzinami, które również znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wskazała, że posiada, oprócz wyżej wymienionego domu, działkę siedliskową (0,13 ha), natomiast syn dzierżawi budynek gospodarczy na cele rolne. Skarżąca nie dysponuje żadnymi zasobami pieniężnymi, ani przedmiotami wartościowymi o wartości powyżej 3.000 euro. Jej dochód stanowi emerytura w kwocie 633,57 zł netto, co stosownie udokumentowała.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, czyli w zakresie całkowitym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Zdaniem Sądu skarżąca wykazała powyższą okoliczność. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że jej jedynym źródłem dochodu jest emerytura w kwocie 633 zł netto, która – w ocenie Sądu – pozwala jedynie na pokrycie kosztów związanych z własnym utrzymaniem strony. Należało też stwierdzić, że dane zawarte na formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz kopia odcinka z emerytury skarżącej były wystarczające do rozpoznania powyższego wniosku. Natomiast wzywanie o dodatkowe dokumenty dotyczące stanu rodzinnego, majątkowego i finansowego strony skarżącej na podstawie art. 255 p.p.s.a., narzucałoby tylko ponoszenie przez nią dodatkowych kosztów.

Podkreślić też trzeba, że w sprawie o sygn. I SA/Wr 1105/06, postanowienie z dnia 11 września 2006 r. przyznane zostało stronie prawo pomocy w całości w oparciu o takie same okoliczności faktyczne.

Mając zatem na uwadze powyższe, należało stwierdzić, że strona wykazała że strona nie dysponuje środkami na opłacenie jakichkolwiek kosztów postępowania i dlatego na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt