drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, , Dyrektor Izby Celnej, Odmówiono przyznania prawa pomocy, III SA/Gl 1540/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 1540/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2007-12-21  
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Henryk Wach /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane
I FZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach, , , po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

W skardze z [...] r. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie tego organu z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...] r., nr [...], określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za [...] r. Z. J. wniósł o przyznanie mu prawa pomocy – przyznanie obrońcy.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Celnej w K. poinformował, że strona wniosła odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, jednakże to odwołanie nie zostało rozpoznane do [...] r. Przed rozpoznaniem tego odwołania, organ odwoławczy odmówił jednak stronie postanowieniem z [...] r. wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Na to postanowienie strona wniosła skargę do Sądu błędnie przyjmując, iż było to rozstrzygnięcie w przedmiocie dowołania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności skargi.

W postanowieniu z 17 czerwca 1998 r., sygn. akt SA/Rz 824/98 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji skarga do NSA nie przysługuje.

Natomiast w wyroku z 16 marca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 2261/02) stwierdził, że byt prawny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji organu podatkowego pierwszej instancji jest uzależniony od rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy – z chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy traci moc obowiązujące postanowienie o wstrzymaniu wykonania.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że strona skarżąca zaskarżyła do Sądu postanowienie organu odwoławczego w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji, jeszcze przed rozpoznaniem przez ten organ odwołania na tę decyzję.

To zaś oznacza, że skarga jest oczywiście bezzasadna.

Mając to na uwadze, zgodnie z art. 247 i art. 260 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt