drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SAB/Łd 59/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 59/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Sławomir Wojciechowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 10 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 2008 roku sprawy ze skargi J.J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie wydania decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę; 2. przyznać radcy prawnemu D.L. prowadzącemu Firmę Prawniczą [...] w Łodzi przy A [...] lok. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) obejmującą podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki przewidzianej dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącej J.J. i kwotę powyższą nakazać wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie

II SAB/Łd 59/07

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2007r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego w Ł. wpłynęła skarga J. J., w której jako przedmiot zaskarżenia strona wskazała decyzję Wojewody [...] z dnia [...] oraz bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nie wydania decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. [...] Urząd Wojewódzki po sporządzeniu odpowiedzi na skargę na decyzję Wojewody [...] przesłał akta administracyjne sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sprawa została opatrzona sygnaturą akt II SA/Łd 289/07.

Na rozprawie w dniu 20 września 2007r., prowadzonej w sprawie II SA/Łd 289/07, pełnomocnik z urzędu J.J. sprecyzował stanowisko skarżącej zawarte w drugiej części skargi, skutkiem czego wyłączona została do odrębnego rozpoznania skarga na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. i oznaczona sygnaturą akt II SAB/Łd 59/07. Skarga została przesłana do organu nadzoru budowlanego w trybie art. 54 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W dniu 16 listopada 2007r. wpłynęła odpowiedź na skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 listopada 2007r. skarżąca J. J. została wezwana do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia poprzez uiszczenie wpisu sądowego, złożenie 2 odpisów skargi oraz wykazanie, iż przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego wystąpiła do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w trybie art. 37 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na powyższe strona złożyła odpis skargi i wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Natomiast w odpowiedzi na wezwanie do wykazania wyczerpania trybu określonego w przepisie art. 37 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego skarżąca nadesłała pismo zatytułowane "zażalenie na bezczynność organu" kierowane do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., nie opatrzone żadną datą.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2008r. Sąd przyznał prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

W związku z wyznaczeniem przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Ł. pełnomocnika dla skarżącej, w wykonaniu zarządzenia z dnia 7 maja 2008r. pełnomocnik strony został wezwany do uzupełnienia braków skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia, poprzez wykazanie, iż przed złożeniem skargi do sądu strona skarżąca wyczerpała tryb określony w przepisie art. 37 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z dnia 19 maja 2008r. pełnomocnik strony wyjaśnił, iż skarżąca złożyła zażalenie do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w dniu [...], który w dniu [...] wydał postanowienie, wyznaczając tym samym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dodatkowy termin na wydanie aktu administracyjnego, który upływał w dniu 15 lutego 2008r. W związku z dalszą bezczynnością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 18 lutego 2008r. skarżąca ponownie wniosła skargę do sądu na bezczynność tegoż organu. Do pisma załączone zostało wyjaśnienie skarżącej, w którym potwierdziła, iż zażalenie do [...]o Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. złożyła w dniu [...], po złożeniu skargi do Sądu. W dalszej części pisma potwierdziła wyjaśnienia przedstawione przez pełnomocnika. Pełnomocnik złożył również kserokopię postanowienia PINB oraz skargi do sądu z dnia 18 lutego 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza sprawdzenie wymagań formalnych skargi, w tym dopuszczalność wniesienia skargi - art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Do warunków dopuszczalności skargi należy wyczerpanie środków zaskarżenia, zgodnie bowiem z art. 52 § 1 powołanej ustawy "skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli przysługiwały one skarżącemu w postępowaniu przed organami właściwymi w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy". Dotyczy to także skarg na bezczynność organów.

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1 – 4 tego przepisu. Zatem kontrolą sądu administracyjnego objęta jest bezczynność organów w sprawach, w których organ powinien orzec w drodze decyzji administracyjnej (pkt 1 przywołanego przepisu) jak również w sprawach, w których jest zobowiązany do podjęcia innego (niż określone w pkt 1 - 3) aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku bezczynności organu w sprawie, w której organ pomimo obowiązku nie wydał w określonym terminie decyzji administracyjnej stronie służy, zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm.), cytowanej dalej jako Kpa, zażalenie do organu wyższego stopnia. Dopiero po wyczerpaniu tego środka zaskarżenia stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. W sytuacji, gdy bezczynność organu ma miejsce w sprawach, w których organ winien wydać inny akt bądź dopełnić określonej czynności skarga do sądu administracyjnego jest dopuszczalna pod warunkiem wyczerpania trybu przewidzianego w art. 52 § 3 p.p.s.a., tj. wezwania na piśmie organu do usunięcia naruszenia prawa.

W świetle powyższego strona skarżąca przed złożeniem skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. winna wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia tj. do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. W wykonaniu wezwania Sądu do wykazania wyczerpania trybu określonego w powoływanym przepisie art. 37 §1 Kpa skarżąca nadesłała pismo zatytułowane "zażalenie na bezczynność organu", którego adresatem był organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia, jednak pismo to nie zostało opatrzone żadną datą, która pozwoliłaby na ustalenie daty jego złożenia w organie. Następnie w odpowiedzi na kolejne wezwanie Sądu pełnomocnik strony wyjaśnił, iż skarżąca w dniu [...] złożyła zażalenie na bezczynność PINB, z załączonych wyjaśnień skarżącej również wynika, iż złożyła zażalenie w dniu [...] po wniesieniu skargi do sądu.

Z tych wszystkich względów stwierdzić należy, iż strona skarżąca nie wyczerpała trybu określonego w przepisie art. 37 §1 Kpa, a tym samym nie wyczerpała wszystkich przysługujących jej w postępowaniu administracyjnym środków zaskarżenia (52 § 1 p.p.s.a.). Skarga na decyzję Wojewody [...] i bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęła do [...] Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 lutego 2007r. W dniu 20 września 2007r. skarga na bezczynność została wyłączona do odrębnego postępowania i przesłana do organu nadzoru budowlanego. Następnie w dniu 16 listopada 2007r. skarga wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę wpłynęła do Sądu. Niewątpliwie zatem złożenie zażalenia w dniu [...] uzasadnia stwierdzenie, iż skarżąca przed złożeniem skargi do Sądu nie wyczerpała wszystkich przysługujących jej w postępowaniu administracyjnym środków zaskarżenia. Wniesienie zażalenia po złożeniu skargi do Sądu powoduje, iż skarga jest niedopuszczalna, bowiem przy ocenie zachowania przesłanek z art. 52 §1 p.p.s.a. nie ma decydującego znaczenia sposób, forma rozpoznania takiego zażalenia przez organ wyższego stopnia. Istotne jest, iż wystąpienie z takim zażaleniem otwiera stronie skarżącej drogę do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

Na marginesie wskazać należy, iż w aktach sądowych niniejszej sprawy znajduje się kopia zażalenia, nadesłana faksem przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., opatrzona pieczęcią organu z datą złożenia [...].

Niewyczerpanie przez stronę - przed wniesieniem skargi sądowej - środka zaskarżenia (zażalenia na bezczynność organu) w postępowaniu administracyjnym, skutkuje niedopuszczalnością skargi (postanowienie WSA z dnia 22 lutego 2005r., sygn.akt I SAB/Wa 176/04, publ. System Informacji Prawnej LEX, Lex Nr 165023).

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż wniesienie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. było przedwczesne, z tych wszystkich względów Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z §14 ust. 2 pkt 1c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

arPowered by SoftProdukt