drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, , Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono zażalenie, IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-03  
Data wpływu
2006-11-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Sygn. powiązane
II GZ 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 264/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II OZ 1281/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1280/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy zażalenia E. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. przedmiocie wezwania skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2006r. Nr (...) w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 3 listopada 2006r. (doręczonym stronie skarżącej w dniu 20 listopada 2006r.) Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie określił wysokość wpisu w sprawie na kwotę 200 zł. i wezwał skarżącą do uiszczenia w/w wpisu sądowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

E.L. wniosła zażalenie na powyższe zarządzenie. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2007r. sygn. akt II OZ 544/07 Naczelny Sąd Administracyjny

w Warszawie oddalił zażalenie na powyższe zarządzenie. W konsekwencji zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2007r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego (pismo z dnia 27 sierpnia 2007r.) Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu 30 sierpnia 2007r.

E.L. w terminie zakreślonym w wezwaniu wpisu nie uiściła. Pismem z dnia 31 sierpnia zatytułowanym "wniosek - zażalenie wraz ze skargą" ponownie zakwestionowała natomiast wysokość wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie jest środkiem odwoławczym służący, od wskazanych ustawowo postanowień incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie (art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz zarządzeń przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy, zarządzeniem z 3 listopada 2006r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie określił wysokość wpisu w niniejszej sprawie i wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w w/w wysokości. W zakreślonym terminie skarżąca wpisu nie uiściła, lecz zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zażaleniem na powyższe zarządzenie. Powyższy środek odwoławczy sąd kasacyjny oddalił, a zarządzenie w przedmiocie wezwania o wpis od skargi stało się prawomocne.

W konsekwencji stwierdzić należy, że na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia dotyczącego uiszczenia opłaty sądowej zażalenie nie przysługuje, skoro przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w takim wypadku możliwości zaskarżenia nie przewidują. Zgodnie bowiem art. 170 u.p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony

i sąd, który je wydał, ale również inne sądy i organy państwowe, a w przypadkach

w ustawie przewidzianych także inne osoby. Od prawomocnych orzeczeń nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Zażalenie można wnieść na nieprawomocne zarządzenia przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Dodać trzeba, że zarzuty skarżącej podnoszone w stosunku do zaskarżonej decyzji nie mogły odnieść oczekiwanego przez nią rezultatu, gdyż nie mają żadnego znaczenia faktycznego i prawnego dla oceny niniejszego zażalenia.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 u.p,p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt