drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, *Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Wr 720/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 720/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-04  
Data wpływu
2005-12-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Wawrzyniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 226/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13
II OZ 1281/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-05
II OZ 578/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
*Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak, po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi DW, JW., MW na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych postanawia odrzucić skargi kasacyjne.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Wr 720/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. odrzucił skargę DW, JW., MW na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych.

Postanowienie to zostało doręczone skarżącym w dniu 22 kwietnia 2008 r. wraz z pouczeniem, iż stronie przysługuje od tego postanowienia skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. oraz że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, pod rygorem jej odrzucenia.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. wpłynęło pismo z dnia 22 kwietnia 2008 r. sporządzone osobiście przez skarżących DW, JW., MW oraz uczestnika postępowania M. W., a w dniu 29 kwietnia 2008 r. do tego Sądu wpłynęło pismo opatrzone datą 28 kwietnia 2008 r., nadane listem poleconym w dniu 28 kwietnia 2008 r., sporządzone osobiście przez skarżącą D.W. oraz przez uczestnika postępowania M. W. W pismach tych, nazwanych zażaleniem - skargą, przywołując m.in. sygnaturę sprawy II SA/Wr 720/05, zawarto w szczególności zarzuty stawiane przez osoby wnoszące te pisma Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. zważył, co następuje:

Powyższe pisma należy uznać za skargi kasacyjne, które DW, JW., MW sporządzili osobiście, na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 7 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Wr 720/05, bowiem z ich treści wynika, że kwestionują oni rozstrzygnięcie zapadłe w tej sprawie.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W myśl § 2 tego artykułu, skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Przepis art. 175 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Stosownie do § 2 tego artykułu przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W myśl zaś § 3 art. 175 skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

Z treści art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, tylko osobiście przez skarżących DW, JW., MW oraz uczestnika postępowania M. W., którzy nie są żadną z osób wymienionych w § 2 art. 175 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zauważyć przy tym należy, że w terminie, w którym skarżący mogli wnieść skargę kasacyjną odpowiadającą wymogom formalnym, to jest sporządzoną przez adwokata lub radcę prawnego, nie uczynili oni tego.

W tym stanie rzeczy – zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt