drukuj    zapisz    Powrót do listy

6219 Inne o symbolu podstawowym 621, Prawo pomocy, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Wa 633/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 633/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-25  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 239 pkt 1 lit d
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, - Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności postanawia -oddalić wniosek-

Uzasadnienie

W sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

w Warszawie z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności W. K. nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Na mocy art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnioskodawca z mocy prawa zwolniony jest w niniejszej sprawie od ponoszenia kosztów sądowych w toku całego postępowania, a zatem zarówno przed sądem pierwszej instancji - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, jak i sądem drugiej instancji - Naczelnym Sądem Administracyjnym. W związku z powyższym wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych nie podlega ocenie w odniesieniu do przesłanek określonych w ustawie.

Z tego względu, na podstawie art. 254 § 1, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. d powołanej ustawy, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt