drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę kasacyjną, VII SA/Wa 283/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 283/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-01  
Data wpływu
2007-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 187/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06
II OZ 1371/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 1, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i M. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną R. i E. Ł..

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 lipca 2007 r. Sąd po rozpoznaniu skargi M. i M. W. uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] grudnia 2006r. W dniu 5 października 2007 r. wpłynęła do Sądu skarga kasacyjna R. i E. Ł. od tegoż wyroku. Niniejsza skarga kasacyjna wbrew wymogom prawnym nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Stosownie zaś do treści art. 178 ustawy skarga kasacyjna wniesiona po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak również skarga kasacyjna, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe skarga kasacyjna R. i E. Ł. jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt