drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania aktu, I SA/Gl 562/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 562/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2008-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Wolf-Mendecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. N.-S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Do skargi z dnia 5 maja 2008 r. strona skarżąca załączyła wniosek

o wstrzymanie wykonania decyzji oznaczonej w sentencji niniejszego postanowienia, którą organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości w wysokości [...] zł oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego w kwocie [...] zł w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego

w dniu 17 lipca 2003 r. ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W treści uzasadnienia skarżąca podniosła, że "w skardze wykazała[m] istotne uchybienia zawarte

w zaskarżonej decyzji". Nadto wskazała, że jest osobą bezrobotną, mającą dwoje dzieci i z uwagi na sytuację finansową nie może wpłacić kwoty zaległości podatkowej. Oświadczyła przy tym, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Postanowieniem z dnia [...], nr [...] organ odwoławczy odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W treści uzasadnienia podkreślono, że strona ograniczyła się tylko do sprecyzowania żądania oraz wskazania na grożące jej konsekwencje majątkowe związane z wykonaniem decyzji, przy czym strona nie zobrazowała okoliczności uzasadniających istnienie realnego niebezpieczeństwa wystąpienia tychże skutków bądź powstania szkody, w szczególności nie przestawiła dokumentów, które obrazowałyby aktualną sytuację finansową strony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej ppsa)

w razie wniesienia skargi organ, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie, może z urzędu lub na wniosek skarżącego wstrzymać ich wykonanie w całości lub

w części. Stosownie jednak do art. 61 § 3 ppsa odmowa wstrzymania wykonania aktu przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu, który po przekazaniu doń skargi może wydać postanowienie uwzględniające taki wniosek.

Przystępując zatem do rozpoznania wniosku, odnotować trzeba w pierwszej kolejności, że w myśl art. 61 § 1 ppsa wniesienie skargi do sądu co do zasady nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Tym samym postanowienie o wstrzymaniu wykonania przełamuje tę zasadę i może być wydane jedynie

w okolicznościach faktycznych o charakterze wyjątkowym, które, w świetle treści przywołanego już art. 61 § 3 ppsa, polegają na niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Rozpoznając złożony w niniejszej sprawie wniosek, należy stwierdzić, że brak jest podstaw do jego uwzględnienia. Składając ów wniosek, strona nie wykazała, aby wykonanie decyzji stanowiło niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody czy też spowodowało trudne do odwrócenia skutki. Skarżąca ograniczyła się jedynie do sprecyzowania żądania, a następnie powołała się na swoją trudną sytuację materialną, nie wykazując jednak należycie, iż w stosunku do niej zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji. Poprzestała ona bowiem jedynie na wskazaniu, że z uwagi na sytuację finansową nie może wpłacić kwoty zaległości podatkowej oraz że jest osobą bezrobotną, mającą dwoje dzieci. Nie zobrazowała ona jednak okoliczności, które uzasadniałyby istnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (np. poprzez nadesłanie dokumentów przedstawiających jej sytuację finansową). W konsekwencji brak jest podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż trudna sytuacja materialna nie stanowi niejako samo przez się przesłanki wstrzymania wykonania. Trafnie zatem podniósł organ odwoławczy, że strona nie wskazała żadnych okoliczności czy dowodów, poprzestając jedynie na sformułowaniu ogólnego twierdzenia dotyczącego trudnej sytuacji finansowej. Okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania nie dopatrzył się także Sąd, analizując akta sprawy. Nadto za uwzględnieniem wniosku nie może też przemawiać powołany przez skarżącą argument, że wykazała "istotne uchybienia zawarte

w zaskarżonej decyzji". Trafność zarzutów podniesionych w skardze zostanie zbadana dopiero na etapie merytorycznego rozpoznania skargi. Powołanie się przez skarżącą na wady decyzji nie może więc przemawiać na rzecz uwzględnienia rozpatrywanego wniosku.

Ponadto należy też podnieść, iż wykonanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego ze swej istoty nie ma charakteru nieodwracalnego lub trudno odwracalnego skutku, gdyż ewentualne uwzględnienie skargi może sprawić, iż należności uiszczone na podstawie tej decyzji zostaną zwrócone wraz z odsetkami ustawowymi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 61 § 3 ppsa orzekł jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt