drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie skargi, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1481/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1481/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

I SA/Wa 1481/07

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 11 września 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie wpłynęła skarga J. M. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość.

Pismem z dnia 14 września 2008 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 7 egz. odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto zarządzeniem z dnia 11 września 2007 r. przesłanym przy piśmie z dnia 14 września 2007 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 (dwieście) złotych. Pisma te zostały jej doręczone w dniu 24 września 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego zostały doręczone skarżącej w dniu 24 września 2007 r., a zatem ustawowy siedmiodniowy termin do ich wykonania upłynął w dniu 1 października 2007 r. Do chwili obecnej skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi oraz nie uiściła wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt