drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Oświata, Zarząd Powiatu, Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu, III SA/Gd 705/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 705/18 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2018-10-31 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2018-09-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Elżbieta Rischka /sprawozdawca/
Irena Wesołowska /przewodniczący/
Małgorzata Tomaszewska
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Zarząd Powiatu
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 59 art. 63 ust. 10 w zw. z ust. 20
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Dz.U. 2014 poz 191 art. 9b ust. 5
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Irena Wesołowska, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Fabińska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 31 października 2018 r. sprawy ze skargi K. N. na uchwałę Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Zarządu Powiatu na rzecz skarżącego kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 27 sierpnia 2018 r. K. N. za pośrednictwem organu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na Uchwałę Nr [...] Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w P., zaskarżając ją w całości, wnosząc jednocześnie o stwierdzenie jej nieważności. W skardze wskazano naruszenie art. 63 ust. 10 w zw. z ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587). W uzasadnieniu skarżący wskazał, że uchwałą Nr [...] został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w P. Załącznik do tej uchwały określał zarówno wymagania jakie powinien spełniać kandydat na dyrektora, jak i dokumenty, jakie powinna zawierać oferta. W terminie składania ofert, który upłynął w dniu 8 czerwca 2018 r. skarżący złożył ofertę wraz z dokumentami, w tym poświadczony przez niego za zgodność z oryginałem akt nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego z dnia 27 sierpnia 2014 r.. Podczas posiedzenia komisji konkursowej powołanej ww. Uchwałą Nr [...] Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2018 r. na etapie formalnej oceny złożonych dokumentów ustalono, iż załączony przez skarżącego akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawierał uzasadnienia. W konsekwencji komisja podjęła uchwałę o niedopuszczeniu skarżącego do postępowania konkursowego.

Pomimo, zdaniem skarżącego nieuzasadnionej odmowy dopuszczenia skarżącego do konkursu, Zarząd Powiatu Uchwałą z dnia 25 lipca 2018 r. zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w P.

Skarżący przywołując treść art. 9b ust. 4 oraz art. 9b ust. 5 Karty Nauczyciela stwierdza, że ustawodawca wśród obligatoryjnych elementów aktu nadania stopnia awansu zawodowego nie wskazał, aby do elementów tych należało uzasadnienie tegoż aktu. Zatem niezałączenie uzasadnienia do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, nie wpływa zdaniem skarżącego na ważność tego aktu i przyznane nim uprawnienia. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania, ale nie przesądza o treści w nim zawartej.

Na poparcie swoich racji skarżący przywołał orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zdaniem skarżącego, naruszenie jego interesu prawnego polega na zatwierdzeniu przez organ konkursu pomimo istnienia negatywnej przesłanki wynikającej z przepisu § 8 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r., w związku z bezprawnym odrzuceniem oferty skarżącego, spełniającej wszelkie określone wymienionymi wyżej przepisami prawa oraz ogłoszeniem o konkursie wymagania. Skarżący został w ten sposób pozbawiony wynikającej z przepisów ww. rozporządzenia oraz ustawy Prawo oświatowe, prawa merytorycznej oceny jego oferty.

Wobec nieuzasadnionego niedopuszczenia skarżącego do udziału w postępowaniu konkursowym, organ winien podjąć w omawianej sprawie uchwałę o unieważnieniu konkursu i zarządzić ponownie jego przeprowadzenie czego jednak nie uczynił, pomimo że pismem z dnia 6 lipca 2018 r. skarżący zawiadomił organ o opisanym wyżej naruszeniu prawa. Zamiast tego, organ z naruszeniem tego przepisu konkurs zatwierdził.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Powiatu wniósł o oddalenie skargi.

W opinii organu jednym z wymaganych dokumentów w przypadku nauczyciela jest poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Szczegółowe elementy aktu nadania stopnia awansu zawodowego w dacie konkursu określone zostały w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), w myśl którego decyzja, w tym zakresie powinna zawierać uzasadnienie.

Oferta złożona przez skarżącego nie zawierała kompletnego dokumentu jakim powinien być akt stopnia awansu zawodowego wraz z uzasadnieniem, co zdaniem organu stanowi istotną wadę tego dokumentu, będącego decyzją administracyjną. W kontekście tego, zdaniem organu nieuprawnione są twierdzenia skarżącego, iż brak ten można było uzupełnić poprzez wezwanie jego do złożenia oryginału. Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d-g, I i m.

Komisja konkursowa nie jest organem prowadzącym, o którym mowa w cytowanym przepisie, wobec czego nie mogła żądać uzupełnienia braku poprzez przedstawienie oryginału dokumentu wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie organ zauważa, że przywołane przez skarżącego wyroki dotyczą innych stanów faktycznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna, albowiem Zarząd Powiatu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy zatwierdzając Uchwałą z dnia 25 lipca 2018 r. konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w P., ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia 18 czerwca 2018 r., rażąco naruszył przepisy prawa.

Otóż w § 1 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) wyliczone zostały wymagane dokumenty, które winna zawierać oferta kandydata, do nich należy między innymi wymóg przedłożenia poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Zapis ten został powtórzony w załączniku do Uchwały nr [...] Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w P.

W rozważanej sprawie Komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia skarżącego do postępowania konkursowego, gdyż zawarta w jego ofercie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nie zawierała uzasadnienia, co stanowiło, zdaniem Komisji istotną wadę tego dokumentu mającego walor decyzji administracyjnej.

Z powyższym stanowiskiem nie sposób się zgodzić.

Nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w drodze decyzji administracyjnej organu wymienionego w art. 9b ust. 4 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2018, poz. 967). Decyzja ta, daje nauczycielowi prawo do zatrudnienia w określonych rodzajach szkół.

W art. 9 ust. 5 Karty Nauczyciela wymieniono obligatoryjne elementy aktu nadania stopnia awansu zawodowego nie wskazując, aby do nich należało uzasadnienie do tegoż aktu.

Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Zatem jak trafnie wywiedziono w skardze, niezałączenie uzasadnienia do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nie wpływa na ważność tego aktu i przyznane nim uprawnienia. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania ale nie przesądza o treści w nim zawartej, zatem brak uzasadnienia nie wpływa na prawidłowość dokumentu, jakim jest akt nadania stopnia awansu zawodowego i nie niweczy faktu posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Należy podkreślić, że komisja konkursowa nie miała wątpliwości co do posiadania przez skarżącego jako kandydata stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ogłoszona procedura konkursowa nie wiązała się z koniecznością jakiejkolwiek analizy uzasadnienia aktu nadania tego stopnia; zatem niezałączenie przedmiotowego uzasadnienia nie mogło skutkować niedopuszczeniem skarżącego jako kandydata do postępowania konkursowego.

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia MEN organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków; 3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1; 4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Wobec nieuzasadnionego niedopuszczenia skarżącego do udziału w postępowaniu konkursowym, Zarząd Powiatu winien podjąć uchwałę w sprawie unieważnienia konkursu i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie.

Z tych przyczyn na mocy art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) orzeczono jak w wyroku.

DSzPowered by SoftProdukt