drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Planowanie przestrzenne, Rada Miasta, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Planowanie przestrzenne
Sygn. powiązane
II OSK 1569/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia (...) września 2002 roku Nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

T. K. pismem z dnia (...) lutego 2008 r., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Uchwałę Rady Gminy W. z dnia (...) września 2002 roku Nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu W.

W piśmie z dnia (...) kwietnia 2008 roku skarżąca sprecyzowała żądanie skargi wnosząc o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego o sygn. akt IV SA 4275/02 oraz zmianę zapadłego w nim wyroku z dnia 26 marca 2004 roku poprzez uchylenie w całości Uchwały Rady Gminy W. z dnia (...) września 2002 roku Nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu W.

Zarządzeniem z dnia (...) maja 2008 roku, którego odpis, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, został skarżącej doręczony w dniu (...) czerwca 2008 roku, Sąd wezwał skarżącą do wskazania w jaki terminie dowiedziała się o podstawie wznowienia postępowania w sprawie oraz do uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzających zachowanie trzymiesięcznego terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania.

W wykonaniu powyższego zarządzenia, pismem z dnia (...) lipca 2008 roku skarżąca złożyła wniosek o zobowiązanie Prezydenta W. do przedłożenia dokumentacji planistycznej związanej z pracami nad przygotowaniem i zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego W. Zdaniem skarżącej ze wskazanej dokumentacji wynika, że skarga została złożona w terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z art. 277 i art. 279 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) wynika, że skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia oraz, że powinna ona zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia.

Sąd zarządzeniem z dnia (...) maja 2008 roku wezwał skarżącą do wskazania w jakim terminie dowiedziała się o podstawie wznowienia postępowania w sprawie. Jednocześnie skarżąca została zobowiązana do uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzających zachowanie trzymiesięcznego terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania. Skarżąca została zobowiązana do wskazania wyżej opisanych okoliczności w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania.

Pismo skarżącej z dnia (...) lipca 2008 roku w nagłówku posiada adnotacje, iż jest złożone w wykonaniu zarządzenia z dnia (...) maja 2008 roku, jednak w swojej treści nie zawiera informacji, które wskazywałyby w jakim terminie skarżąca dowiedziała się o podstawie wznowienia postępowania w sprawie. Jednocześnie skarżąca w żaden sposób nie uprawdopodobniła okoliczności, z których można by wnosić, iż zachowała trzymiesięczny termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania.

Tym samym należy stwierdzić, że skarżąca nie uzupełniła braków skargi w wyznaczonym terminie, dlatego na podstawie art. 58 §1 pkt 3 oraz art. 220 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt