drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Odrzucenie skargi, Zarząd Województwa, Oddalono zażalenie, I GZ 67/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I GZ 67/19 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2019-03-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-02-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Henryk Wach /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I SA/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-06
I GZ 66/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-14
Skarżony organ
Zarząd Województwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 58 § 1 pkt 3, art. 49 § 1, art. 232 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Go 12/18 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Go 12/18 odrzucił skargę E. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. wniosła skargę na wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału I z dnia 10 i 11 stycznia 2018 r. wezwano skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie O. P. do reprezentowania strony skarżącej oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 21.005 zł.

Wezwania doręczono pracownikowi Spółki w dniu 30 stycznia 2018 r.

W dniu 14 lutego 2018 r. Oddział Finansowo – Budżetowy Sądu potwierdził, że do 13 lutego 2018 r. wpłata z tytułu wpisu sądowego nie wpłynęła na konto sądu ani nie została uiszczona w formie gotówkowej w kasie sądu.

Następnie 15 lutego 2018 r. skarżącą złożyła wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego oraz do uiszczenia wpisu sądowego.

Do wniosku załączony został wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem z 27 lutego 2018 r. Sąd odmówił przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucając skargę wskazał, że w rozpoznawanej sprawie przesyłka, zawierająca zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I z 11 stycznia 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 21.005,00 zł oraz wezwanie do złożenia dokumentu określającego umocowanie O. P. do reprezentowania strony skarżącej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, została doręczona pracownikowi Spółki 30 stycznia 2018 r. Tym samym 7-dniowy termin do uiszczenia należnego od skargi wpisu oraz uzupełnienia jej braku formalnego upłynął skarżącej Spółce z dniem 6 lutego 2018 r.

W wyznaczonym terminie nie uzupełniono braku formalnego skargi oraz nie uiszczono należnego wpisu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżąca Spółka wniosła o jego uchylenie. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie:

- art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej p.p.s.a.) poprzez jego zastosowanie w niniejszej sprawie i odrzucenie skargi pomimo, iż nie była ona obarczona brakiem formalnym uniemożliwiającym jej nadanie dalszego biegu, bowiem skarżący złożył w terminie wniosek o przywrócenie terminu oraz uzupełnił braki formalne skargi,

- art. 233 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 106 § 5 p.p.s.a., poprzez dowolną a nie swobodną ocenę materiału dowodowego polegającego na przyjęciu, że G. S. jest pracownikiem E. Sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W rozpoznawanej sprawie skarga była obarczona brakiem formalnym, bowiem skarżąca spółka nie złożyła dokumentu określającego umocowanie do jej reprezentowania, do czego była zobowiązana treścią art. 29 p.p.s.a. Zgodnie bowiem z art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. W myśl zaś art. 29 p.p.s.a., przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 581/05, stwierdził, że prawidłowa jest praktyka wzywania wnoszących skargi spółek kapitałowych do przedłożenia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za czym dodatkowo przemawia łatwość uzyskania takiego dokumentu. Natomiast brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentowania strony (art. 29 p.p.s.a.) stanowi brak formalny, którego usunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w odniesieniu do spółek kapitałowych polega na przedstawieniu odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia, że zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że Spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 21.005 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Prawidłowo zatem Sąd I instancji wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi. Nie ulega również wątpliwości, że strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych, co obligowało Sąd I instancji do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Odnosząc się do zarzutów zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że treść wezwań z 10 i 11 stycznia 2018 r. była jasna i czytelna, a skarżąca została prawidłowo pouczona o terminie, w którym braki należało uzupełnić i skutkach niezastosowania się do wezwania, stąd zastosowanie rygoru wskazanego w wezwaniu, tj. odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 232 § 1 p.p.s.a., było prawidłowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zasadnie postanowił o odrzuceniu skargi, której braków formalnych Spółka nie uzupełniła w terminie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt