drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SA/Bk 1156/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1156/03 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-02-24 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
OSK 817/04 - Wyrok NSA z 2004-10-06
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 106 poz 1126 art. 51 ust. 2
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity.
Tezy

Zakres robót podlegających rozbiórce na podstawie art. 51 ust. 2 prawa budowlanego z 07 lipca 1994 r. wynika z wcześniejszej decyzji wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 tego prawa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), Sędziowie NSA Grażyna Gryglaszewska, Elzbieta Trykoszko, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2004 r. sprawy ze skargi Gminy J. K. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] sierpnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części drogi - oddala skargę,-

Uzasadnienie

W związku z zamierzoną modernizacją ulicy B. w K. wraz z budową kanalizacji deszczowej Wójt Gminy w J. K. decyzją z [...] maja 2000 r. określił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu [...] sierpnia 2000 r. Na tej podstawie zasadniczą część robót objętych tymi decyzjami zrealizowano w okresie od 25 lipca do 25 sierpnia 2001 r. Z powodu pominięcia udziału strony w postępowaniu zostało jednak wznowione postępowanie o ustalenie warunków zabudowy, poprzednia decyzja została uchylona i nową decyzją z dnia [...] marca 2002 r. wydaną przez wyznaczonego do rozpoznania sprawy Burmistrza W. zostały ustalone nowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji (k. 125, t. II akt adm. I inst.). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził też nieważność pozwolenia na budowę z [...] sierpnia 2000 r. (k. 52 ww. akt) z powodu niezgodności zatwierdzonego projektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, w szczególności co do szerokości projektowanej jezdni.

W toku przebudowy ulicy B. w K., w dniu 2 sierpnia 2001 r., do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. wpłynął wniosek L. G., mieszkańca domu usytuowanego przy skrzyżowaniu ulicy B. z ulicą K. w K., "o spowodowanie zapewnienia właściwych wjazdów na teren posesji K. [...] od strony ulicy B. (działka Nr [...] narożna)." Wnioskodawca podniósł, że został pominięty w postępowaniach administracyjnych poprzedzających realizację przedmiotowej inwestycji a wykonane już prace spowodowały powstanie wadliwych, zbyt stromych wjazdów z ulicy na jego posesję. Kolejnym pismem

z dnia 24 sierpnia 2001 r. (k. 21) małżonkowie Z. i L. G. powiadomili organ o istotnych odstępstwach zaistniałych przy modernizacji ulicy B. w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego. Spowodowało to wszczęcie odpowiedniego postępowania i wstrzymanie prowadzonych robót (k. 25 i 22 akt adm.). W jego następstwie prawomocną decyzją z dnia [...] czerwca 2002 r. P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nakazał Zarządowi Gminy w J. K. przedłożyć trzy egzemplarze projektu budowlanego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającego rozwiązanie techniczne zjazdów i dojść z ulicy B. na działkę o nr geod. [...] w K., stanowiącą własność Z. G. Wykonanie tego obowiązku miało służyć doprowadzeniu wykonanych robót drogowych na ulicy B. do stanu zgodnego z prawem. Decyzja stwierdziła, że "w przypadku konieczności prowadzenia robót na działce Nr [...] sposób projektowanego rozwiązania winien być uzgodniony i zaakceptowany przez właścicielkę posesji."

Na decyzję tę Gmina w J. K. i Z. G. wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, lecz Sąd, wyrokiem z dnia 26 listopada 2002 r. (sygn. akt SA/Bk 917/02), skargi te oddalił.

W dniu 21 listopada 2002 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w B. wpłynął wniosek Z. G. o wydanie na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego decyzji zawierającej sankcje za niewykonanie w terminie przez Gminę w J. obowiązków nałożonych decyzją z dnia [...].06.2002 r. (k. 98, t. II akt adm.). Pismem tym a także kolejnym pismem z 16 grudnia 2002 r. Z. G. podała, że projekt budowlany przedłożony przez inwestora zawiera rozwiązania nie możliwe do przyjęcia przez nią, gdyż koncentruje się przede wszystkim na robotach budowlanych na jej posesji. Po rozpoznaniu tych wniosków Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. decyzją z dnia [...].02.2003 r. nakazał Wójtowi Gminy dokonanie rozbiórki nawierzchni ulicy B. na poziomie działki Nr [...]. Decyzję tę uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. (decyzja z [...] marca 2003 r. – k. 123).

Po kolejnym rozpoznaniu sprawy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w B., decyzją z [...].06. 2003 r. (k. 132) nakazał Wójtowi Gminy J. K. rozbiórkę wykonanej nawierzchni wraz z podbudową i kanalizacją deszczową w ulicy B. w K. Organ stwierdził, iż inwestor nie wywiązał się z nałożonych na niego, decyzją z [...].06.2002 r., obowiązków. Nadto jezdnia została wybudowana o szerokości 5,5 m, gdy warunki z decyzji o zabudowie i zagospodarowaniu terenu określiły tę szerokość na 5 m. Naruszone też zostały prawa osób trzecich. Wszystko to uzasadnia wydanie decyzji o rozbiórce na mocy art. 51 ust. 2 prawa budowlanego.

Od wymienionej ostatnio decyzji odwołali się: Wójt Gminy J. K. i mieszkańcy ulicy B. w K. zorganizowani w S. K. B. U. W następstwie rozpoznania tych odwołań P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B., decyzją z dnia [...] sierpnia 2003 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję i nakazał Wójtowi Gminy w J. K.:

1. dokonać rozbiórki nawierzchni jezdni na całej szerokości drogi oraz wjazdów wraz

z chodnikami po stronie prawej na wysokości działki Nr [...] w K. od strony

ul. B. będącej własnością Państwa Z. i L. G.;

2. dostosować rzędne terenu na drodze po rozbiórce nawierzchni do rzędnych wjazdów na ww. posesję, tak aby umożliwić właścicielom korzystanie z bram wjazdowych

i furtek, wyregulować studzienki kanalizacji deszczowej oraz istniejące zawory zlokalizowane w krawężniku do wysokości terenu na tym odcinku po dokonaniu wyżej wymienionych czynności;

3. uporządkować teren po rozbiórce i dostosowaniu wysokościowym drogi do przylegającej posesji – numer ewid. gruntu [...], przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

w B. oraz zawiadomić PINB w B. o wykonaniu robót.

W uzasadnieniu tej decyzji organ wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust. 2 pkt. 1 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. obiekty budowlane należy tak projektować, budować i utrzymywać, żeby zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,

w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. Obowiązek ten nie został spełniony przy projektowaniu i wykonaniu przebudowy ulicy B. w K., gdyż Wójt Gminy pozbawił małżonków G. możliwości wjazdu z ulicy na ich nieruchomość, mimo ciążącego na nim obowiązku zapewnienia takiego wjazdu. Problem ten powinien był być rozwiązany już na etapie projektowania inwestycji a ewentualny błąd może być naprawiony w czasie jej realizacji. Inwestor nie wypełnił obciążających go obowiązków, w tym również nałożonych decyzją z dnia [...] czerwca 2002 r. i należało wydać niniejszą decyzję w oparciu

o przepis art. 51 ust. 2 prawa budowlanego. Ponieważ jednak spór dotyczył tylko odcinka ulicy na wysokości działki Nr [...], organ odwoławczy za nieuzasadniony uznał nakaz rozbiórki całej drogi.

Ostatnio omówioną decyzję zaskarżyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Z. G. (sprawa sygn. akt SA/Bk 1155/03),

2. Wójt Gminy w J. K. (sprawa sygn. akt SA/Bk 1156/03),

3. L. K. i kilkunastu innych mieszkańców ul. B. w K.

Skarga Z. G. zarzuciła, iż organ nie dąży do zakończenia budowy ulicy B. a wydaje tylko kolejne decyzje rozbiórkowe przeciągające sprawę. Podniosła, że nie dokonano oceny zgodności z prawem oraz warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu całej inwestycji, łączenie z podziemną kanalizacją. Przebudowa bowiem całej ulicy została wykonana niezgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami zabudowy. Inwestor poszerzył samowolnie nawierzchnię ulicy o 0,5 m oraz nie urządził chodnika przy działce

Nr [...] a także pozbawił ją swobodnego wjazdu i wejścia. Skarżący zarzucili również wadliwe uzasadnienie zaskarżonej decyzji, braki terminu do jej wykonania oraz sprzeczność

z wcześniejszą decyzją kasacyjną organu II instancji i wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Skargi Wójta Gminy i mieszkańców ulicy B. w K. zarzuciły naruszenie art. 5 ust. 1 pkt. 6, art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 51 i 83 prawa budowlanego przez bezpodstawne przyjęcie, że gmina nie zapewniła dostępu z drogi do nieruchomości małżonków G. Skarżący podnieśli, że inwestycja w postaci przebudowy ulicy B. została dokonana zgodnie z prawem i decyzjami poprzedzającymi jej realizację. Uwzględniła ona uzasadnione interesy wszystkich mieszkańców a żądanie rozbiórki nawierzchni jest nieuzasadnione, społecznie szkodliwe i wynika z egoistycznego i bezkompromisowego stanowiska małżonków G. Wójt Gminy wnioskował o przesłuchanie świadków i dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w celu wykazania bezzasadności żądań państwa G. i wnosił o uchylenie obowiązku nałożonego zaskarżoną decyzją.

W odpowiedzi na te skargi P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

w B. wniósł o ich oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wszystkie trzy skargi są nieuzasadnione.

Wójt Gminy i skarżący mieszkańcy ul. B. całkowicie gołosłownie zarzucają brak podstaw faktycznych i naruszenie wskazanych w decyzji podstaw prawnych przy nałożeniu na inwestora obowiązków rozbiórki części nawierzchni ulicy i doprowadzenie jej do stanu zgodnego z prawem. Twierdzenia ich, iż inwestor wykonał prawidłowo obciążające go obowiązki a cała inwestycja została wykonana zgodnie z prawem są sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. Organy prowadzące sprawę zasadnie stwierdziły, iż inwestor zarówno w fazie opracowywania dokumentacji projektowej ulicy jak i przy jej realizacji miał obowiązek przyjąć takie rozwiązania techniczne, które zapewniłyby właściwy dostęp do działki Z. G. Stanowiska inwestora nie usprawiedliwia przy tym niejednolite ukształtowanie terenu przylegającego do ulicy B. Obowiązki te nie zostały należycie wykonane i fakt ten legł u podstaw wydania w oparciu o art. 55 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego decyzji z dnia [...] czerwca 2002 r. zmierzającej do doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Skoro więc obowiązki nałożone tą decyzją nie zostały wykonane, to organ musiał wydać decyzję przewidzianą w art. 51 ust. 2 powołanej ustawy. Decyzją taką jest zaskarżona decyzja o rozbiórce zakwestionowanej części wadliwie wykonanych robót i doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem.

Należy przy tym zauważyć, iż fakt wadliwego wykonania wjazdu na posesję Państwa G. został stwierdzony prawomocną decyzją z [...] czerwca 2002 r., utrzymaną w mocy wyrokiem NSA z dnia 26.11.2002 r. W tej sytuacji zbędne i niedopuszczalne, ze względu na przepis art. 106 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), było przeprowadzenie przed sądem dowodów wnioskowanych w skardze Wójta Gminy J.

Również zarzuty skargi Z. G. należy uznać za nieuzasadnione. W skardze tej występuje wyraźna sprzeczność wniosków i zarzutów. Z jednej bowiem strony skarżąca zarzuca przewlekanie postępowania zaskarżoną decyzją, która wszakże zmierza do zakończenia realizacji inwestycji, z drugiej strony zaś wnioski skarżącej dążą do kontroli jakości całej budowy i ewentualnie rozbiórki całej nawierzchni ulicy z kanalizacją. Należy jednak zauważyć, iż zaskarżona decyzja została wydana w następstwie niewykonania obowiązków nałożonych decyzją z [...].06.2002 r. i zakres nieprawidłowości podlegających obecnie usunięciu wynika z treści tej wcześniejszej decyzji. Spór dotyczył bowiem od początku postępowania nie całej ulicy B., tylko jej fragmentu przyległego do działki skarżącej. W tej sytuacji organ nie miał podstaw do obejmowania skarżoną decyzją całej inwestycji. W sprawie zostało wykazane, że zaistniały pewne odstępstwa przy budowie ulicy w stosunku do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę. Dlatego właśnie toczyło się postępowanie na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2

a następnie art. 51 ust. 2 prawa budowlanego o doprowadzenie tej budowy do stanu zgodnego z prawem. Dalsze żądania skarżącej ze skargi nie znajdują prawnego uzasadnienia. Brak terminu wykonania zaskarżonej decyzji oznacza, że winna ona być wykonana niezwłocznie po uzyskaniu waloru ostateczności.

Z tych względów na mocy art. 151 powołanej wyżej ustawy z 30 sierpnia 2002 r.

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt