drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Odrzucono skargę, I SA/Łd 1182/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1182/15 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2015-12-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-10-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Wiktor Jarzębowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FSK 724/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20
Skarżony organ
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 par. 1 pkt 1, art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Dnia 17 grudnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2015 roku p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić z urzędu z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżącemu – K. J. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego do skargi, zaksięgowanego w dniu 14 września 2015 roku, pod pozycją 3918.

Uzasadnienie

W dniu 10 września 2015 r. K. J. wniósł skargę na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia [...] r. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2015 r.

W odpowiedzi na skargę Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego Ł.-B. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej: "p.p.s.a.") sądy administracyjne orzekają w sprawie skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Brzmienie tego przepisu wyklucza możliwość wnoszenia skarg na innego rodzaju postanowienia, niż enumeratywnie w nim wskazane. W związku z tym, postanowienie w sprawie przedłużania terminu do zwrotu nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług nad należnym, wydane w toku kontroli podatkowej, jako niezaskarżalne w administracyjnym toku instancji, ani nie merytoryczne, czy też kończące postępowanie, nie podlega kontroli sądów administracyjnych.

Niezależnie jednak od powyższego zauważyć należy, że zgodnie z art. 3 § 2

pkt 4 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym przed 15 sierpnia 2015 r., sądy administracyjne były uprawnione w tym czasie do orzekania w sprawie skarg na inne niż określone w pkt 1-3 tej ustawy akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień i obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Tak więc postanowienia dotyczące przedłużenia terminu do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wydane w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz postępowania kontrolnego, mieściły się w tej kategorii aktów administracyjnych, podlegających kognicji sądów. Jednakże 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658, dalej: "ustawa nowelizująca"), którą zmieniono między innymi treść art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisu sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.; zwana dalej: "Ordynacją podatkową") oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

W niniejszej sprawie, w stosunku do skarżącego prowadzona jest kontrola podatkowa, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (dział VI, art. 281–292 tej ustawy). W związku z tym kwestionowane postanowienie, wydane w toku tej kontroli, na podstawie Ordynacji podatkowej, nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że art. 2 ustawy nowelizującej stanowi, że wskazane regulacje p.p.s.a., w tym art. 3 § 2 pkt 4, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, mają zastosowanie jedynie do postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 15 sierpnia 2015 r. W niniejszej sprawie postępowanie sądowoadministracyjne zostało wszczęte po dniu 15 sierpnia 2015 r., tak więc zastosowanie do niego znajduje art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w jego nowym brzmieniu, zgodnie z którym – jak to już wyżej stwierdzono – na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia [...] 2015 r. nie służy skarga do sądu administracyjnego, co tym samym uzasadnia jej odrzucenie jako niedopuszczalnej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt odrzucenia powyższej skargi, wskazać należy, że zgodnie z zasadą wynikającą z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 sierpnia 2015 r., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym (§ 2 powołanego artykułu).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie

art. 58 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Ake.Powered by SoftProdukt