drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny 6110 Podatek od towarów i usług, Celne postępowanie Celne prawo, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono zażalenie, I GZ 111/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I GZ 111/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-07-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Kuba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Celne postępowanie
Celne prawo
Sygn. powiązane
V SA/Wa 694/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-11
I GSK 893/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. Ś. - "[...]" na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. sygn. akt V SA/Wa 694/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. Ś. - "[...]" na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 28 maja 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 694/07 Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącą K. Ś., prowadzącą działalność pod firmą "[...]", na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., oraz stosownie do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 694/07 w przedmiocie częściowego zwolnienia od wpisu od skargi, do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu K. Ś. - "[...]" wniosła o zmianę powyższego zarządzenia przez przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych lub uchylenie zarządzenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie toczy się obecnie 58 spraw, w których jest ona stroną i w których Sąd określił wpisy sądowe wielokrotnie przekraczające jej finansowe możliwości. Stwierdziła, że nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a brak zwolnienia jej od ich uiszczenia pozbawi ją prawa do sądu, wskutek czego nie zostanie dokonana ocena legalności zaskarżonych decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżone zarządzenie jest prawidłowe.

Zgodnie ze wskazanym w zarządzeniu art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W sytuacji gdy opłata taka nie została uiszczona przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie prawidłowo zatem wezwał skarżącą do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od wniesionej skargi, pod rygorem jej odrzucenia. Rygor ten wynika z kolei z treści § 3 art. 220 p.p.s.a., który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 500 zł. Należy zatem stwierdzić, że w kwestii określenia wysokości wpisu sądowego od złożonej skargi Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postąpił zgodnie z treścią powyżej wskazanego postanowienia i wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w prawidłowej wysokości. W związku z powyższym brak jest podstaw do kwestionowania przedmiotowego zarządzenia.

Należy również podnieść, że przedmiotem badania Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest możliwość poniesienia kosztów sądowych przez skarżącą, gdyż kwestia ta została już rozstrzygnięta w ramach rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa pomocy - postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., które nie zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a zatem stało się prawomocne. Zaskarżenie zarządzenia Przewodniczącego w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu powoduje jedynie ten skutek, że sąd II instancji bada czy obowiązek opłacenia pisma został prawidłowo określony co do zasady i wysokości opłaty. Kontrolowana jest prawidłowość samego zarządzenia, a nie to, czy zachodzą odrębnie regulowane okoliczności wyłączające dopuszczalność obciążania strony obowiązkiem opłacenia wpisu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., oddalił zażalenie.

MRPowered by SoftProdukt