drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Minister Finansów, Oddalono skargę, II SA 4305/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA 4305/03 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2004-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2003-11-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Bosakirska /przewodniczący sprawozdawca/
Piotr Borowiecki
Zbigniew Rudnicki
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Sygn. powiązane
OSK 1541/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Sędziowie WSA Zbigniew Rudnicki Asesor WSA Piotr Borowiecki Protokolant Beata Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2004 r. sprawy ze skargi "T." Spółka z o.o. z siedzibą w S. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia [...] października 2003r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o numerze REGON oddala skargę

Uzasadnienie

"T." spółka z o.o. w S. wystąpiła do Urzędu Statystycznego w [...] o wydanie zaświadczenia o numerze REGON po przekształceniu się ze spółki jawnej o numerze identyfikacyjnym REGON [...] w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia [...] lipca 2003r. Urząd Statystyczny w [...], powołując się na § 6 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej / Dz.U. nr 69 z 1999r. poz. 763 z późniejszymi zmianami/, nadał spółce nowy numer identyfikacyjny REGON [...] i wydał stosowne zaświadczenie.

Spółka, nie zgadzając się na nadanie jej nowego numeru ewidencyjnego, wystąpiła pismem z dnia [...] lipca 2003r. do Prezesa GUS o "stwierdzenie nieważności decyzji".

Następnie pismem z dnia [...] lipca 2003r. spółka cofnęła ten wniosek i wystąpiła o wydanie jej zaświadczenia o określonej treści, tj. potwierdzającego posiadanie przez nią używanego przed przekształceniem numeru REGON [...]. Wniosek ten Urząd Statystyczny w [...] przesłał do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o zajęcie stanowiska.

Zastępca Dyrektora Departamentu Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów GUS w skierowanym do spółki piśmie z [...] września 2003r. wyjaśnił, że zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, zmiana formy prawnej, jaka miała miejsce w spółce nie kwalifikuje się do zachowania dawnego numeru REGON, a obowiązujące przepisy nakazują w tym przypadku nadanie nowego numeru. Wydane zaświadczenie jest udokumentowaniem wpisu do rejestru REGON.

W oparciu o to pismo Urząd Statystyczny w [...] wyjaśnił spółce pismem z dnia [...] września 2003r., że prawidłowe było nadanie jej po przekształceniu ze spółki jawnej w spółkę z o.o. nowego numeru statystycznego.

Pismo to spółka potraktowała jako postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia określonej treści, i powołując się na art.219 KPA wniosła na nie zażalenie do Prezesa GUS. W zażaleniu tym wywiodła niekonsekwencję przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999r. i sugerowała jego wykładnię celowościową, nie zaś językową, która to wykładnia pozwoliłaby spółce na zachowanie poprzedniego numeru REGON .

Prezes GUS, poprzez swojego umocowanego pracownika J. J., potraktował wniesione zażalenie jako skargę i odpowiedział na nią pismem z dnia [...] października 2003r. nr [...]. W piśmie tym wyjaśnił raz jeszcze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. oraz wskazał, że zgodnie z przepisami tego rozporządzenia oraz art. 217 § 1 KPA Urząd Statystyczny w [...] prawidłowo wydał zaświadczenie o prawidłowo nadanym numerze REGON.

Spółka potraktowała to pismo /z [...] października 2003r./ jako postanowienie II instancji, utrzymujące w mocy postanowienie I instancji / tj. pismo z dnia [...] września 2003r./, odmawiające jej wydania zaświadczenia o określonej treści i zaskarżyła je do NSA, powołując się na art.16 ust.1 p.2 w związku z art.35 ustawy z 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U.74 z 1995r. poz. 368 z późn. zmianami/. W uzasadnieniu wywiodła, że wydanie zaświadczenia i jego odmowa powinno mieć formę postanowienia, zgodnie z art.219 KPA, a postanowienia są zaskarżalne. Podniosła też, że art. 553 § 1 kodeksu spółek handlowych statuuje zasadę kontynuacji przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o., co między innymi jest podstawą zachowania poprzednio nadanego numeru REGON. Rozporządzenie z 27 lipca 1999r. nie może uchylać zasady kontynuacji wynikającej z uregulowania ustawowego /ksh/.

W odpowiedzi na skargi Prezes GUS wniósł o ich oddalenie, podnosząc, że nadanie nowego numeru było merytorycznie uzasadnione jednoznacznie brzmiącymi przepisami rozporządzenia z 27 lipca 1999r., które w § 6 ust.5 enumeratywnie wymienia przypadki nie powodujące nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Te przypadki to:

1. przekształcenie:

a) przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,

b) spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odwrotnie,

c) spółki cywilnej w spółkę handlową (z wyłączeniem spółki kapitałowej w organizacji)

2. likwidacja i ponowne podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Spółka nie mieści się w żadnej z wymienionych kategorii, zasadne więc było nadanie jej nowego numeru.

Z mocy art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. 153 p.1271/ sprawy, w których skargi zostały wniesione do NSA przed 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /dalej zwane p.p.s.a. , Dz.U. nr 153 z 2002r. poz.1270/. Zgodnie z art. 13 ust. 2 tej ustawy sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wobec tego, że sprawa dotyczy skargi na postanowienie Prezesa GUS, którego siedziba znajduje się w Warszawie, sprawa rozpatrywana jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a postępowanie toczy się na podstawie p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 z 2002r. poz.1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, pod względem ich zgodności prawem materialnym i przepisami procesowymi. Badając pod tym kątem zaskarżone decyzje Sąd nie stwierdził naruszenia prawa, skarga jest więc nieuzasadniona.

Na wstępie trzeba rozważyć, czy pismo Prezesa GUS z [...] października 2003r., wyjaśniające przyczyny nadania spółce nowego numeru REGON jest postanowieniem o wydaniu zaświadczenia w rozumieniu art. 219 KPA i czy podlega zaskarżeniu do NSA. Na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco. Utrwalona linia orzecznictwa NSA przyjmuje, że jeżeli pismo zawiera oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie adresata aktu i rozstrzygnięcie o stanie sprawy tj. zawiera niezbędne elementy orzeczenia, to jest orzeczeniem /por. wyrok NSA z dnia 15 marca 2001r. sygn.akt V SA 2938/99/. Zaskarżone pismo zawierało wskazane niezbędne elementy orzeczenia, należy więc przyjąć, że było wymaganym prawem rozstrzygnięciem sprawy w formie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o określonej treści, wydanym w trybie art. 219 KPA. Takie postanowienie podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego /por. np. wyrok NSA z dnia 29 maja 2003r. sygn.akt II SA 959/02/.

Zgodnie z art.30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej /Dz.U. 88 z 1995r. poz. 439 z późniejszymi zmianami/, podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i posługiwaniu się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych. Zgodnie z art. 40 ust.1 cytowanej ustawy, Prezes GUS w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej opracowuje standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi i ich interpretacje. Te klasyfikacje i nomenklatury zgodnie z art.40 ust.2 wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Tak wprowadzone klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Prezes GUS, zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o statystyce publicznej prowadzi krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Ustawa w art. 42 precyzuje zakres danych gromadzonych w tym rejestrze, a także precyzuje sposób ich rozumienia, oraz nakłada na podmioty gospodarki narodowej obowiązki w zakresie przekazywania danych do rejestru. Ustawa stwierdza również, że cechy podmiotu zostają zakodowane wg obowiązujących standardów klasyfikacyjnych z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego /art. 42ust.7/. Dalej ustawa stanowi, że urzędy statystyczne wydają zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym /art. 43 ust.1/.

Sposób i metodologia prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów uregulowany jest w wydanym na podstawie art. 46 ustawy rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej / Dz.U. nr 69 z 1999r. poz. 763 z późniejszymi zmianami/. Wprowadzanie danych do rejestru odbywa się więc na zasadach zawartych w ustawie i stosownie do zawartych we wskazanym rozporządzeniu standardów klasyfikacyjnych i jest jedynie czynnością techniczną, a organ nie wydaje w sprawie wpisu do rejestru decyzji administracyjnej. Tak więc samo nadanie numeru identyfikacyjnego jest niezaskarżalną czynnością techniczno-administracyjną.

Natomiast wydanie zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym podlega uregulowaniom KPA, i wobec tego nieprawidłowości przy jego wydawaniu podlegają zaskarżeniu /art.219 KPA/. Jednakże nie należy mylić niezaskarżalnej czynności technicznej polegającej na nadaniu numeru ewidencyjnego od wydania zaświadczenia potwierdzającego jej dokonanie. Zaświadczenie, z natury rzeczy, nie kreuje stosunków prawnych, nie przyznaje ani nie ogranicza uprawnień, a jedynie potwierdza stan istniejący /por. wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2003r. III RN 51/02, Wokanda 2004/1/18/. Nie można więc w drodze zaskarżenia zaświadczenia wpływać na stan, który ono określa, stan ten bowiem kreowany jest w formie niezaskarżalnej czynności techniczno-administracyjnej, polegającej na nadaniu numeru ewidencyjnego.

W sprawie niniejszej numer identyfikacyjny został stronie nadany zgodnie z przepisami obowiązującego w dacie jego nadania rozporządzenia z 27 lipca 1999r., a zaświadczenie o jego nadaniu zostało wydane zgodnie ze stanem faktycznym i we właściwym terminie /[...] lipca 2003r./. Strona, skarżąc zażaleniem odmowę wydania zaświadczenia o określonej /innej/ treści, w istocie kwestionowała zasadność przepisów rozporządzenia Rady Ministrów regulującego sposób nadawania numerów ewidencyjnych, oraz samo nadanie numeru, jednakże ani prawidłowość przepisów prawa, ani czynności administracyjno-techniczne nie podlegają zaskarżeniu w trybie administracyjnym ani sądowo-administracyjnym.

Strona dąży do uzyskania zaświadczenia o numerze REGON o określonej treści, tj. o nadanym jej pierwotnie numerze REGON. Tymczasem żądanie wydania takiego zaświadczenia jest nieuzasadnione, zaś wydanie go byłoby niezgodne ze stanem rzeczywiście istniejącym, gdyż organ działając zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, w trybie nie podlegającym kontroli sądowo-administracyjnej, nadał już stronie nowy numer ewidencyjny. Należy też zaznaczyć, że jakkolwiek oceniać zasadność przepisów rozporządzenia dotyczących możliwości zachowania dawnego numeru ewidencyjnego w przypadku przekształceń spółek, to wymieniały one enumeratywnie przypadki zachowania pierwotnego numeru REGON a organ był nimi związany, zaś przekształcenie, jakie miało miejsce w skarżącej spółce, nie mieściło się wśród wymienionych w rozporządzeniu sytuacji pozwalających na zachowanie dawnego numeru REGON mimo przekształcenia spółki.

W tym stanie rzeczy postanowienie Prezesa GUS, mimo niezachowania właściwej formy, odpowiada prawu i wobec tego na podstawie art. 151 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę.Powered by SoftProdukt