drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 141/05 - Wyrok NSA z 2005-11-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 141/05 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2005-11-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-02-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Henryk Dolecki
Izabella Kulig - Maciszewska /przewodniczący/
Małgorzata Stahl /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SA/Wa 1197/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-04
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 4, art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Izabella Kulig- Maciszewska, Sędziowie NSA Henryk Dolecki, Małgorzata Stahl (spr.), Protokolant Tomasz Zieliński, po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2004 r. sygn. akt II SA/Wa 1197/04 w sprawie ze skargi Ryszarda A. na niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2003 r. sygn. akt II SAB 91-92/03 w sprawie ze skargi Ryszarda A. na bezczynność Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznych oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 listopada 2004 r. /II SA/Wa 1197/04/, po rozpoznaniu skargi Ryszarda A. na niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2003 r. /II SAB 91-92/03/ wydanego ze skargi Ryszarda A. na bezczynność Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznych - wymierzył Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości w W. grzywnę w wysokości 10.000 zł.

W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że wyrokiem z dnia 12 września 2003 r. /II SAB 91-92/03 Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w W. do rozpatrzenia - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o odstępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ - wniosków Ryszarda A. z dnia 5 czerwca 2002 r. i 11 września 2002 r. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok został doręczony Zrzeszeniu w dniu 14 października 2003 r.

W wykonaniu wyroku, pismem z dnia 12 listopada 2003 r. sekretariat ZWN przesłał R. A. sprawozdanie finansowe za rok 2002 r., Statut Zrzeszenia i publikację "Głos Miast" nr 4, w której zamieszczono sprawozdanie Zarządu Zrzeszenia za okres kadencji od czerwca 1999 do lipca 2003 r.

W dniu 19 marca 2004 r. E. A. wystąpił do Prezesa Zrzeszenia z pisemnym wezwaniem do wykonania powyższego wyroku przez nadesłanie, w terminie 14 dni, protokółów z Walnych Zgromadzeń Członków ZWN za lata 2000 i 2001 wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie R. A. wnosił o spowodowanie doręczenia mu powyższych dokumentów, które - mimo wyroku Sądu zobowiązującego do ich udostępnienia - nie zostały mu przekazane i wnosił o zastosowanie odpowiednich środków dyscyplinujących. W odpowiedzi na skargę Zrzeszenie wskazywało, że wykonało zobowiązanie Sądu, bo przesłało skarżącemu przy piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. żądane informacje.

Wymierzając grzywnę Sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości że Zrzeszenie nie wykonało w pełni wyroku Sądu w którym zobowiązano je do rozpatrzenia wniosków R. A. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zadość zobowiązaniu czyni jedynie przekazanie Statutu Zrzeszenia. Przekazanie sprawozdania finansowego za rok 2002, o które skarżący nie wnosił i publikacji, zawierającej sprawozdanie Zarządu za okres kadencji 1999-2003,nie może być uznane za prawidłowe wykonanie wyroku w sytuacji gdy skarżący nie wnosił o udostępnienie sprawozdań Zarządu ale o udostępnienie protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości za lata 2000 i 2001 wraz ze sprawozdaniami finansowymi za te okresy a takich nie otrzymał.

Pełnomocnik Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w W. zaskarżył powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego zmianę poprzez odrzucenie skargi lub o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Jako podstawy skargi kasacyjnej wskazano: 1/ naruszenie art. 58 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 2/ naruszenie art. 154 par. 1 tejże ustawy poprzez bezpodstawne przyjęcie, że Zrzeszenie nie wykonało wyroku NSA z dnia 12 września 2003 r.

W uzasadnieniu podniesiono, że wyrok jest "całkowicie niesłuszny". Sprawa między tymi samymi stronami została prawomocnie osądzona postanowieniem z dnia 18 marca 2004 r./II SA 4462/03/, którym odrzucono skargę R. A. Sprawa ta była identyczna ze sprawą rozstrzygniętą zaskarżonym obecnie wyrokiem a przepis art. 58 par. 1 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie rozróżnia sposobu osądzenia sprawy dla uznania, że sprawa została prawomocnie osądzona a w szczególności nie wymaga zakończenia sprawy wyrokiem rozstrzygającym sprawę in meriti. Tym samym wcześniejsze odrzucenie skargi tworzy stan sprawy prawomocnie osądzonej.

Ponadto wskazano, że Sąd błędnie uznał że Zrzeszenie nie wykonało wyroku, bo Sąd nakazał rozpatrzenie wniosków skarżącego ale nie przesądził o sposobie i formie ich rozpatrzenia. Nie można zatem kwestionować doręczenia skarżącemu sprawozdań Zarządu zamieszczonych w "Głosie Miast". Z wyroku nie wynika też obowiązek doręczenia skarżącemu protokółów z Walnych Zgromadzeń a tylko obowiązek załatwienia sprawy. Zdaniem Pełnomocnika Zrzeszenia, żądane protokoły nie mogą być uznane za informację publiczną w rozumienia art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej a tym samym, brak było podstaw do przyjęcia, iż Zrzeszenie nie wykonało wyroku Sądu z dnia 12 września 2003 r.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną R. A. wnosił o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. W myśl przepisu art. 58 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej w skrócie p.p.s.a./Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona. Istotnie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 marca 2004 r. /II SA 4462/03/ odrzucił skargę R. A. na niewykonanie przez Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w W. wyroku Sądu z dnia 12 września 2003 r. w sprawie bezczynności tegoż Zrzeszenia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznych i nakazującego rozpatrzenia jego wniosków w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Przyczyną odrzucenia skargi był brak formalny - niewystąpienie przez R. A. do Zrzeszenia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Po odrzuceniu tej skargi R. A. wystąpił z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa i we właściwym terminie wystąpił ponownie ze skargą na niewykonanie wyroku Sądu. Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej w tej sytuacji Sąd I instancji rozpoznając kolejną skargę R. A. nie naruszył przepisu art. 58 par. 1 pkt 4 p.p.s.a. W postępowaniu sądowoadministracyjnym nie można interpretować pojęcia sprawy "prawomocnie osądzonej" w oderwaniu od właściwości i kompetencji sądów administracyjnych, charakteru orzeczenia i przedmiotu samej sprawy. Postanowienie sądu odrzucające skargę z przyczyn formalnych /brak uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa/ nie zamykało drogi do ponownej skargi. W rozpoznawanej sprawie zachodziła tożsamość stron i przedmiotu sprawy. Uległy jednak zmianie okoliczności faktyczne - brak formalny został usunięty. W tej sytuacji należało przyjąć, że prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie /postanowienie o odrzuceniu skargi/ nie korzysta z przymiotu sprawy "prawomocnie osądzonej". Innymi słowy, odrzucenie skargi z powodu braku uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie powoduje powagi rzeczy osądzonej bo brakuje w nim merytorycznego rozstrzygnięcia.

W tym stanie rzeczy odnoszący się do tej kwestii zarzut skargi kasacyjnej należało uznać za bezzasadny.

Równie bezzasadny jest zarzut odnoszący się do wadliwej oceny Sądu w przedmiocie niewykonania wyroku tegoż Sądu. Sąd nie wskazywał sposobu wykonania wyroku, nakazał natomiast rozpatrzenie wniosków R. A. z dnia 5 czerwca 2002 r. i 11 września 2002 r. W tych wnioskach zawarte były żądania udostępnienia Statutu Zrzeszenia /w tym zakresie wyrok został wykonany/, sprawozdań finansowych za rok 2000 i rok 2001 oraz protokołów Walnych Zgromadzeń Członków Zrzeszenia za te lata. W oczywisty sposób przekazanie skarżącemu sprawozdań z działalności Zarządu Zrzeszenia za okres kadencji 1999-2003 - w których nie ma odniesienia do spraw finansowych, niezależnie od tego w jakiej formie czy publikacji to udostępnienie nastąpiło, nie oznacza wykonania zobowiązania wynikającego z wyroku z dnia 12 września 2003 r., nie jest wykonaniem wyroku także przekazanie skarżącemu sprawozdania finansowego za rok 2002 r. o które nie wnosił. Podniesiony w uzasadnieniu skargi kasacyjnej argument iż protokoły z Walnych Zgromadzeń Członków Zrzeszenia nie stanowią informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w trybie pow. ustawy tej oceny nie zmienia. Sąd nakazał bowiem rozpatrzenie wniosków skarżącego, a jedną z form tego rozpatrzenia może być decyzja odmawiająca udostępnienia informacji, wydana z zachowaniem trybu określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej i podlegająca kontroli sądowej.

Z powyższych przyczyn, skargę kasacyjną należało oddalić na podstawie art. 184 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt