drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, , Inne,  , II SA/Wa 1197/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1197/04 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2004-11-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej
Jacek Fronczyk /sprawozdawca/
Małgorzata Pocztarek /przewodniczący/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Sygn. powiązane
I OSK 141/05 - Wyrok NSA z 2005-11-09
Skarżony organ
Inne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Asesor WSA Andrzej Kołodziej Asesor WSA Jacek Fronczyk (spraw.) Protokolant: Michał Sułkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2004 r. sprawy ze skargi R. A. na niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2003 r. o sygnaturze akt II SAB 91-92/03 wydanego w sprawie ze skargi R.A. na bezczynność Zrzeszenia [...] w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznych wymierza Zrzeszeniu [...] w W. grzywnę w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych).

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 12 września 2003 r. o sygnaturze akt II SAB 91-92/03 Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Zrzeszenie [...] w W. do rozpatrzenia – w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – wniosków R.A. z dnia 5 czerwca 2002 r. i 11 września 2002 r. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem. Sąd zasądził też od Zrzeszenia na rzecz skarżącego kwotę 10 zł tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony Zrzeszeniu w dniu 14 października 2003 r. Z tą też datą Z. zostały przekazane akta sprawy.

W wykonaniu wyroku NSA, pismem z dnia 12 listopada 2003 r., sekretariat Z. w W. wysłał R. A. sprawozdanie finansowe za rok 2002, Statut Zrzeszenia oraz publikację "[...]" nr [...], w której zostało zamieszczone sprawozdanie Zarządu Zrzeszenia za okres kadencji od czerwca 1999 r. do lipca 2003 r.

W dniu 19 marca 2004 r. R. A. wystąpił do Prezesa Zrzeszenia [...] w W. z pisemnym wezwaniem do wykonania powyższego wyroku poprzez nadesłanie jego osobie, w terminie 14 dni, protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków Z. za lata 2000 i 2001 wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2004 r. R. A. zwrócił się o spowodowanie doręczenia do jego rąk protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków Z. za lata 2000 i 2001 wraz ze sprawozdaniami finansowymi, o które wystąpił do Zrzeszenia [...] w W., a które, pomimo prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązującego do ich udostępnienia, nie zostały mu przekazane. Wniósł o zastosowanie odpowiednich środków dyscyplinujących mających na celu spowodowanie wykonania przedmiotowego wyroku.

W odpowiedzi na skargę Zrzeszenie [...] w W. wskazało, że wykonało zobowiązanie Sądu, albowiem przy piśmie z dnia [...] listopada 2003 r. udostępniono skarżącemu żądane przez niego informacje.

Na rozprawie w dniu 4 listopada 2004 r. R.A. wniósł o wymierzenie Zrzeszeniu grzywny w maksymalnej wysokości oraz o zobowiązanie strony przeciwnej do ogłoszenia treści wyroku WSA w Warszawie, mającego zapaść w niniejszej sprawie, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim "[...] " lub "[...]".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Zgodnie z powyższym, dopuszczalność skargi na niewykonanie wyroku uzależniona jest od uprzedniego wystąpienia z pisemnym wezwaniem do jego wykonania. R.A. skierował do Zrzeszenia [...] w W. stosowne wezwanie w dniu 19 marca 2004 r., zatem należało przyjąć, iż spełnił wymóg zawarty w art. 154 § 1 ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że Zrzeszenie [...] w W. nie wykonało w pełni prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2003 r., mocą którego Sąd zobowiązał je do rozpatrzenia wniosków R. A. z dnia 5 czerwca 2002 r. i 11 września 2002 r. w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). O ile przekazanie skarżącemu za pismem z dnia 12 listopada 2003 r. Statutu Zrzeszenia czyni zadość zobowiązaniu Sądu, to jednak przekazanie sprawozdania finansowego za rok 2002 oraz zamieszczonej na łamach "[...]" nr [...] publikacji zawierającej sprawozdanie Zarządu za okres kadencji od czerwca 1999 r. do lipca 2003 r. nie może być uznane za prawidłowe wykonanie wyroku. Skarżący w swych wnioskach nie domagał się sprawozdania finansowego za rok 2002, ani też nie wnosił o udostępnienie sprawozdań z działalności Zarządu jako organu. Żądał natomiast udostępnienia protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków Zrzeszenia [...] za lata 2000 i 2001 wraz ze sprawozdaniami finansowymi za te okresy, których jednak nie otrzymał.

Toteż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za uzasadnioną i wymierzył Zrzeszeniu [...] w W. grzywnę w wysokości 10.000 zł.

Zgodnie z art. 154 § 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi grzywnę za niewykonanie wyroku wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r. (M. P. Nr 9, poz. 137) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2003 r. wyniosło 2.201,47 zł.

Grzywna za niewykonanie wyroku ma charakter dyscyplinujący. Ustalając jej wysokość Sąd wziął pod uwagę fakt, że Zrzeszenie przekazało skarżącemu Statut. Mając jednak na względzie niewykonanie wyroku w pozostałej części, i tym samym trwającą do chwili obecnej "bezczynność" Zrzeszenia w tym zakresie, Sąd uznał, że grzywna w wysokości 10.000 zł stanowić będzie adekwatny i dostateczny środek dyscyplinujący.

Jednocześnie należy wyjaśnić skarżącemu, że sąd administracyjny nie posiada instrumentów prawnych, które pozwoliłyby mu na uwzględnienie wniosku o zobowiązanie strony przeciwnej do opublikowania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim treści wydanego rozstrzygnięcia.

Z tych powodów, na podstawie art. 154 § 1 i 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt