drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Odrzucenie skargi, Wójt Gminy, Odrzucono skargę, II SAB/Ol 33/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-09-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ol 33/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2020-09-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-07-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Tadeusz Lipiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 939/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Lipiński po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.N. na bezczynność Wójta "[...]" w udostępnieniu informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z 26 czerwca 2020 r., przesłanym w formie dokumentu elektronicznego, H.N. (dalej jako: "Skarżąca") poinformowała Wójta "[...]"o wniesieniu pozwu do WSA w Olsztynie. Do pisma załączyła m.in. "UG "[...]"pozew do WSA w Olsztynie.odt", dotyczący udostepnienia informacji publicznej. Skarżąca podpisem elektronicznym opatrzyła wyłącznie dokument elektroniczny zatytułowany "Zawiadomienie o wniesieniu pozwu do WSA", a załączniki w postaci pozwu i wniosku do organu o udzielenie informacji publicznej takim podpisem nie zostały opatrzone.

Wobec powyższego zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II WSA w Olsztynie

z 28 lipca 2020 r. wezwano Skarżącą, drogą elektroniczną, do nadesłania do Sądu podpisanej podpisem elektronicznym skargi – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wyjaśniono jednocześnie Skarżącej, że przesłana drogą elektroniczną skarga (nazwana pozwem), nie została podpisana podpisem elektronicznym. Prawidłowo podpisem elektronicznym zostało podpisane tylko pismo przewodnie kierowane do organu i do Sądu, z którego wynika, że do pisma została dołączona skarga – pozew w postaci pliku odt.

Wezwanie powyższe zostało odebrane przez Skarżącą 3 sierpnia 2020 r.

Do pisma z 3 sierpnia 2020 r. – "Zawiadomienie sygn. akt II SAB/Ol 33/20 podpisanie pisma podpisem zaufanym UG "[...]"", Skarżąca dołączyła niepodpisany elektronicznie załącznik zatytułowany "UG "[...]"pozew do WSA w Olsztynie.odt".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z wymogów pisma w postępowaniu sądowym jest jego podpisanie - przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób,

o którym mowa w art. 46 § 2a (art. 12b § 1 p.p.s.a.). W myśl art. 46 § 2a p.p.s.a.

w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno m.in. zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Stosownie do art. 46 § 2b p.p.s.a. zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do art. 74a § 1 pkt 1 p.p.s.a. doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu. Datą doręczenia pisma jest zaś data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w art. 74a § 3 pkt 2 (§ 5).

Wobec wniesienia przez Skarżącą skargi w formie dokumentu elektronicznego, Sąd był zobowiązany doręczyć Skarżącej wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przedmiotowej sprawie Skarżąca wniosła drogą elektroniczną skargę, przy czym skarga stanowiła załącznik do pisma przewodniego zatytułowanego "Zawiadomienie". W związku z tym, że podpis elektroniczny został złożony jedynie pod pismem przewodnim do właściwej skargi, Sąd wezwał Skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych tej skargi przez jej podpisanie (elektronicznie, wskazując rodzaje tego podpisu przewidziane prawem), pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie przesłane Skarżącej na podany przez nią adres elektroniczny zostało doręczone w dniu 3 sierpnia 2020 r. Termin na uzupełnienie braków formalnych skargi upłynął więc w dniu 10 sierpnia 2020 r. W zakreślonym terminie Skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi przez opatrzenie jej właściwym podpisem, o którym mowa w art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a., co uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

W tym stanie rzeczy skarga podlegała odrzuceniu, z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw.

z art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a. Wobec faktu, że skarga została odrzucona, Skarżącej przysługuje zwrot uiszczonego wpisu, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt