drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Inne, Rada Miasta, Oddalono zażalenie, I OZ 799/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 799/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-10-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-10-17
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Runge - Lissowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SAB/Gl 29/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-21
I OSK 2445/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 234 § 1, art. 141 § 2, art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge – Lissowska po rozpoznaniu dnia 26 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T.K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2011 r. sygn. akt IV SAB/GI 29/11 o wezwaniu skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wydanie odpisu wyroku tego Sądu z dnia 21 czerwca 2011 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi T.K. na bezczynność Rady Miasta Racibórz w przedmiocie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wezwała T.K. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł z tytułu sporządzenia i przesłania odpisu wyroku tego Sądu z dnia 21.06.2011 r. wraz z uzasadnieniem.

Zażalenie na to zarządzenie wniósł T.K., zarzucając iż § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 1292), na podstawie którego wezwano go do opłaty kancelaryjnej, jest niezgodny z art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako "P.p.s.a." oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Zdaniem skarżącego zastosowanie w sprawie znaleźć winien § 1 powołanego rozporządzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 199 ustawy P.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, że strony obligowane są do ponoszenia kosztów sądowych stosownie do swojego udziału w postępowaniu, o ile przepisy nie zwalniają ich z tego obowiązku.

W niniejszej sprawie skarżący nie korzystał ze zwolnienia od kosztów z uwagi na przedmiot sprawy, nie mieścił się on bowiem we wskazanym w art. 239 powołanej ustawy katalogu. Nie korzystał także z prawa pomocy w przedmiotowym zakresie. Nie istniały więc żadne przesłanki dla uznania, iż winien być on zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych – w których mieści się także opłata kancelaryjna, co wynika wprost z art. 212 § 1 przytoczonej ustawy.

Art. 234 § 2 tej ustawy stanowi, iż opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Sytuacja taka miała miejsce w niniejszej sprawie, zasadnie więc Przewodniczący Wydziału wezwała skarżącego do uiszczenia należnej opłaty, zaś wydane w tym zakresie zarządzenie w pełni odpowiada prawu.

Podkreślenia wymaga przy tym, iż § 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowanie ma jedynie w sytuacji, gdy opłata kancelaryjna pobierana jest od przesłanego stronie odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek składany w trybie innym niż ten, o którym mowa w art. 234 § 2 ustawy P.p.s.a. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem sporządzonym na skutek żądania, o jakim mowa w art. 141 § 2 ustawy P.p.s.a., podlega opłacie w wysokości określonej w § 2 rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt