drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Odpady, Inspektor Ochrony Środowiska, Oddalono skargę, IV SA/Wa 1676/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1676/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-11-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-10-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /sprawozdawca/
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący/
Alina Balicka
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Odpady
Sygn. powiązane
II OSK 757/10 - Wyrok NSA z 2011-04-28
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.), Protokolant Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2009 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej - oddala skargę -

Uzasadnienie

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z [...] lipca 2009r. -

zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we W. z [...] grudnia 2008r. nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za niezłożenie w ustawowym terminie do dnia 31 marca 2008r. sprawozdania za rok sprawozdawczy 2007, zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków w G.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż przepis art, 236 b ust. 1 nakłada na prowadzącego instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, z przekroczeniem obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń, określonych w załączniku II do tego rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie, zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru.

Zgodnie z art. 236 d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej w skrócie: u.p.o.ś.), w przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236 b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia (WE) 166/2006, próg wydajności dla oczyszczalni ścieków komunalnych, ustalony został na poziomie wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców, odniesionej do umownej jednostki RLM (równoważna liczba mieszkańców). Przez jednego równoważnego mieszkańca, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 43 ust, 2 ustawy z dnia 18

lipca 2001 r. Prawo wodne (dalej w skrócie: u.p.w.) rozumie się ładunek substancji organicznych, biologicznie rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen, w ilości 60g tlenu na dobę. Próg wydajności odnosi się do technicznych i prawnych możliwości produkcyjnych danego zakładu, a nie jego aktualnego (rzeczywistego) obciążenia, które jest parametrem zmiennym i przez to nie może być wyznacznikiem progu wydajności. Zasada ta wynika z Dyrektywy Unii Europejskiej 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (zwaną Dyrektywą IPPC), która ma ścisły związek z rozporządzeniem nr 166/2006, przewidującym wdrożenie Protokołu PRTR EKG ONZ na poziomie Wspólnoty. Protokół ten obejmuje rodzaje działalności, określone w załączniku I do Dyrektywy IPPC oraz dodatkowe rodzaje działalności, w tym oczyszczalnie ścieków. Zgodnie ze "Wskazówkami dotyczącymi interpretacji i wyznaczania możliwości produkcyjnych dla potrzeb Dyrektywy IPPC", wydajność odnosi się zawsze do technicznych i prawnych możliwości produkcyjnych danej działalności.

Oczyszczalnia ścieków w G., eksploatowana przez Przedsiębiorstwo W. Sp. z o.o., została zaprojektowana do obsługi RLM określonej na poziomie 150 500, a zatem ta wydajność oczyszczalni stanowi jej wydajność nominalną i przekracza próg wydajności określony w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006, co jednoznaczne jest z tym, iż przedmiotowa oczyszczalnia objęta jest obowiązkiem, wynikającym z wyżej wymienionego rozporządzenia.

Odnosząc się do argumentów skarżącego, dotyczących rzeczywistej wielkości RLM dla przedmiotowej oczyszczalni, określonej w pozwoleniu wodno-prawnym organ odwoławczy wyjaśnił, iż decyzja ta dotyczy szczególnego korzystania z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych. W związku z powyższym, brak jest możliwości ustalenia na jej podstawie, jaka jest wartość RLM dla przedmiotowej oczyszczalni. Odnośnie argumentu, dotyczącego nieaktualnych przepisów, wyjaśnił, że nie uległy zmianie zasady obliczania RLM, a jedynie warunki w zakresie parametrów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków.

Konkludując organ odwoławczy stwierdził, iż informacje zawarte w "Ocenie aktualności projektu technicznego dla Oczyszczalni ścieków w G. [...]"

dowodzą, że oczyszczalnia przy wartości RLM poniżej i powyżej 100000 w odniesieniu do azotu ogólnego, nie spełnia wymaganych warunków oczyszczania ścieków, określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ponadto wyjaśnił, iż powyższe nie ma związku z wydajnością oczyszczalni, wyrażaną RLM Parametr ten jest zależny wyłącznie od wskaźnika BZT5 dla ścieków dopływających do oczyszczalni i ilości ścieków, przyjmowanych do oczyszczania. Zgodnie z ustaleniami [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie przedmiotowej oczyszczalni, od 1998r, nie przeprowadzono żadnej modernizacji w zakresie oczyszczania ścieków oraz jej przepustowości. Stąd brak podstaw do uznania, iż wydajność oczyszczalni uległa zmianie. Nadto organ wskazał, iż opracowanie dotyczące badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych kompostu z osadów ściekowych, nie ma istotnego znaczenia w określaniu wydajności oczyszczalni.

Przedsiębiorstwo W. Sp. z o.o. - w skardze na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] lipca 2009r. - wniosło o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we W. z [...] grudnia 2008r. oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił naruszenie:

1. art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006r, w zw. z art. 236 b ust. 1

u.p.o.ś, poprzez błędne uznanie, że skarżący był zobowiązany do

przedłożenia w terminie do 31 marca 2008r. za rok sprawozdawczy

2007 sprawozdania, zawierającego informacje niezbędne do

tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu

Zanieczyszczeń w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków dla

miasta G. w G., co skutkowało niezgodnym z prawem

uznaniem, że wobec skarżącego należy wymierzyć administracyjną

karę pieniężną;

2. art. 7 i 77 K.p.a. poprzez nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący

wszystkich dowodów w przedmiotowej sprawie.

3. Strona skarżąca podniosła, iż organ odwoławczy nie uwzględnił istotnego

faktu, że wydajność oczyszczalni ścieków jest uzależniona nie tylko od ładunku doprowadzanych do niej zanieczyszczeń (stężeń zanieczyszczeń w doprowadzanych ściekach oraz ilości dopływających ścieków), ale również od wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika, po ich oczyszczeniu (ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa), determinujących przyjęcie sposobu oczyszczania ścieków i przepustowości urządzeń oczyszczalni (wymiarów urządzeń, napowietrzania ścieków itp.).

Wydajność oczyszczalni ścieków nie jest wyznaczona wyłącznie ładunkiem doprowadzanych do niej zanieczyszczeń, lecz ładunkiem doprowadzonych do niej zanieczyszczeń, który zostanie zmniejszony do wymaganego poziomu. W związku z powyższym nieuzasadnione jest stwierdzenie, że wydajność oczyszczalni od 1998r. nie uległa zmianie, ponieważ jak sam organ odwoławczy stwierdził, warunki w zakresie parametrów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków od tego czasu uległy zmianie. Biorąc pod uwagę, że dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach uległy zaostrzeniu, wydajność oczyszczalni uległa zmniejszeniu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Wojewody [...] z [...] października 2007r., w którym Wojewoda zmniejszył dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków do 15000 m3/d oraz ustalił dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach jak dla oczyszczalni o RLM do 99999.

Ponadto, zdaniem skarżącego, organ nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący wszystkich dowodów, m .in. nie uwzględniono w postępowaniu danych, zawartych w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w G. Organ odwoławczy nie odniósł się także do argumentacji skarżącego, zawartej w piśmie z [...] stycznia 2009r., w którym wskazano, iż w aktualnie obowiązującym Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjętym przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003r. i zaktualizowanym 7 czerwca 2005r. wartość RLM dla oczyszczalni ścieków w G. została określona na 84.858.

Wątpliwości budzi nadto, zdaniem skarżącego, stanowisko organu odwoławczego, jakoby pojęcie "progu wydajności", użyte w rozporządzeniu (WE)

nr 166/2006 było tożsame z pojęciem "wartości progowych" użytym w Dyrektywie Rady 96/61 AA/E z 24 września 1996r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i

ograniczania zanieczyszczeń.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska - w odpowiedzi na skargę - wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko, zawarte w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo organ wyjaśnił, iż zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, obciążenie oczyszczalni ścieków, wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM), od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu), dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych. W związku z tym, stanowisko skarżącego, jakoby wydajność oczyszczalni ścieków zależna była również od wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, a zatem bezzasadne jest również stwierdzenie strony skarżącej, iż wydajność oczyszczalni uległa zmniejszeniu w wyniku zaostrzenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, odprowadzanych do wód w ściekach.

Ponadto dane, zawarte w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w G., w zakresie rzeczywistej równoważnej liczby mieszkańców, nie mogą zostać uznane za wartość, na podstawie której przedmiotowa oczyszczalnia ścieków powinna być kwalifikowana jako podlegająca pod obowiązek sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Fakt ustalenia w decyzji Wojewody [...] z [...] października 2007r. wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń zawartych w ściekach, jak dla oczyszczalni o wartości RLM poniżej 99 999 nie oznacza, że ładunek przyjmowanych ścieków, wyrażony jako RLM, będzie osiągał taką właśnie wartość, zwłaszcza, że RLM projektowa oczyszczalni wynosi 150 500. Jednocześnie organ wyjaśnił, że Krajowy Program Oczyszczania Ścieków

Komunalnych zawiera dane, dotyczące aglomeracji o RLM rzeczywistej, natomiast

w zakresie PRTR wiążąca jest wydajność nominalna oczyszczalni.

Organ odwoławczy wskazał także, iż rozporządzenie (WE) nr 166/2006 przewiduje wdrożenie Protokołu PRTR EKG ONZ na poziomie Wspólnoty. Protokół ten obejmuje rodzaje działalności, określone w załączniku I do dyrektywy IPPC. Protokół i załączniki I do ww. rozporządzenia zawierają kilka zmian i dodatkowych rodzajów działalności w porównaniu z załącznikiem I do dyrektywy IPPC, jednak te zmiany nie dotyczą sposobu określania wydajności dla poszczególnych rodzajów działalności, Ponadto, jednym z wymogów sprawozdania PRTR jest podawanie obok kodu działalności zgodnie z załącznikiem ł do rozporządzenia E-PRTR, również kodu IPPC. Z powyższego wnioskować należy, że rodzaje działalności z rozporządzenia E-PRTR i z dyrektywy IPPC są tożsame, a pojęcia stosowane zarówno w rozporządzeniu, jak i w dyrektywie mimo, iż literalnie są odmienne, oznaczają dokładnie to samo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m. in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej w skrócie: P.p.s.a.), sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego.

Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane przepisy i w granicach sprawy, nie będąc jednak związany - stosownie do art. 134 P.p.s.a. - zarzutami i wnioskami skargi uznał, iż zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] lipca 2009r. oraz utrzymana nią w mocy decyzja [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we W. z [...] grudnia 2008r. nie naruszają prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] lipca 2009r., utrzymująca w mocy decyzję

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we W. z [...] grudnia 2008r., nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nie złożenie w ustawowym terminie do dnia 31 marca 2008r. sprawozdania za rok sprawozdawczy 2007, zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków w G.

Stosownie do art. 236 b ust. 1 u.p.o.ś. prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności, spośród wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) 166/2006, z przekroczeniem obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń określonych w załączniku II rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie, zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru. Zgodnie zaś z treścią art. 236 d ust, 1 u.p.o.ś. w przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236 b ust. 1 u.p.o.ś., wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia (WE) 166/2006, próg wydajności dla oczyszczalni ścieków ustalony został na poziomie 100 000 mieszkańców, odniesionej do umownej jednostki równoważnej liczby mieszkańców. Zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, implementowaną do u.p.w., przez jednego równoważnego mieszkańca należy rozumieć ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu, wyrażony pięciodniowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dobę.

Należy przy tym zgodzić się ze stanowiskiem organu odwoławczego, iż próg wydajności odnosi się do technicznych oraz prawnych możliwości produkcyjnych danego zakładu, a nie do jego rzeczywistego obciążenia, które jako parametr zmienny nie może być wyznacznikiem progu wydajności.

Jak wynika ze znajdującej się w aktach sprawy Oceny aktualności projektu technicznego dla Oczyszczalni Ścieków w G. wykonanego przez P. Sp. z o.o. w roku 1998 w kontekście aktualnych wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, miejska oczyszczalnia ścieków w G.

zaprojektowana została dla następujących wartości natężenia przepływu ścieków

[1J:

Q Śr.d = 21000 m3/d

Gmaks.d = 26911 m3/d

Qmaks.h=1500m3/d

Do projektowania przyjęto następujące wartości wskaźników i stężeń

zanieczyszczeń ścieków surowych dopływających do oczyszczalni [1]:

* BTZ5 - 430 gO2/m3

* Azot ogólny - 60 gN/m3

* Fosfor ogólny - 12 gP/m3

* Zawiesiny - 380 g/m3

Dla przyjętego średniodobowego natężenia przepływu ścieków i przyjętej do projektowania wartości BZT5 obliczeniowa równoważna liczba mieszkańców wynosi zatem 150 500.

Powyższe oznacza, iż wydajność ta przekracza próg wydajności określony w załączniku I do rozporządzenia (WE) 166/2006, a zatem strona skarżąca objęta była obowiązkiem sprawozdawczym.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem organu, że fakt ustalenia w decyzji Wojewody [...] z [...] października 2007r. wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń zawartych w ściekach, jak dla oczyszczalni o wartości RLM poniżej 99 999 nie oznacza, że ładunek przyjmowanych ścieków, wyrażony jako RLMS będzie osiągał taką właśnie wartość, zwłaszcza, że RLM projektowa oczyszczalni wynosi 150 500, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zawiera dane, dotyczące aglomeracji o RLM rzeczywistej, natomiast w zakresie PRTR wiążąca jest wydajność nominalna oczyszczalni.

Organ odwoławczy słusznie wskazał także, iż rodzaje działalności z rozporządzenia E-PRTR i z dyrektywy IPPC są tożsame, a pojęcia stosowane zarówno w rozporządzeniu, jak i w dyrektywie mimo, iż literalnie są odmienne, oznaczają dokładnie to samo.

zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, obciążenie oczyszczalni ścieków, wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM), od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania

ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu), dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych. W związku z tym, stanowisko

skarżącego, jakoby wydajność oczyszczalni ścieków zależna była również od wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, a zatem bezzasadne jest również stwierdzenie strony skarżącej, iż wydajność oczyszczalni uległa zmniejszeniu w wyniku zaostrzenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, odprowadzanych do wód w ściekach.

Ponadto dane, zawarte w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w G., w zakresie rzeczywistej równoważnej liczby mieszkańców, nie mogą zostać uznane za wartość, na podstawie której przedmiotowa oczyszczalnia ścieków powinna być kwalifikowana jako podlegająca pod obowiązek sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Fakt ustalenia w decyzji Wojewody [...] z [...] października 2007r. wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń zawartych w ściekach, jak dla oczyszczalni o wartości RLM poniżej 99 999 nie oznacza, że ładunek przyjmowanych ścieków, wyrażony jako RLM, będzie osiągał taką właśnie wartość, zwłaszcza, że RLM projektowa oczyszczalni wynosi 150 500. Jednocześnie organ wyjaśnił, że Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zawiera dane, dotyczące aglomeracji o RLM rzeczywistej, natomiast w zakresie PRTR wiążąca jest wydajność nominalna oczyszczalni.

Organ odwoławczy słusznie wywiódł także, iż rodzaje działalności z rozporządzenia E-PRTR i z dyrektywy IPPC są tożsame, a pojęcia stosowane zarówno w rozporządzeniu, jak i w dyrektywie mimo, iż literalnie są odmienne, oznaczają dokładnie to samo. Skoro bowiem rozporządzenie (WE) nr 166/2006 przewiduje wdrożenie Protokołu PRTR EKG ONZ na poziomie Wspólnoty, a Protokół ten obejmuje rodzaje działalności, określone w załączniku I do dyrektywy IPPC. Ponadto, jednym z wymogów sprawozdania PRTR jest podawanie obok kodu działalności zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia E-PRTR, również kodu IPPC. Z powyższego wnioskować należy, że racjonalny ustawodawca nie

może używać w tak ściśle związanych ze sobą aktach prawnych, rodzajów działalności w różnych znaczeniach.

Protokół i załączniki 1 do ww. rozporządzenia zawierają kilka zmian i dodatkowych rodzajów działalności w porównaniu z załącznikiem ł do dyrektywy IPPC, jednak te zmiany nie dotyczą sposobu określania wydajności dla poszczególnych rodzajów działalności, Ponadto, jednym z wymogów sprawozdania PRTR jest podawanie obok kodu działalności zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia E-PRTR, również kodu IPPC.

Ustalenie wystąpienia przesłanek, uzasadniających orzeczenie kary pieniężnej, obligowało organ administracji do orzeczenia o nałożeniu kary w wysokości bezpośrednio wynikającej z przepisów.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 i 77 K.p.a. w kontekście poczynionych rozważań zważyć należy, że zarzut ten jest bezpodstawny, gdyż organ podjął wszelkie niezbędne kroki celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, a wobec wystąpienia przesłanek do orzeczenia kary, wymierzając ją, wydał prawidłowe rozstrzygnięcie i tym samym nie naruszył wskazanych wyżej przepisów.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt