drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, , Prezydent Miasta, Odrzucono skargę, III SA/Kr 846/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-09-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 846/05 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2005-09-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Bożenna Blitek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Sygn. powiązane
II GZ 96/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-11
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 28.09.2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.J. na decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia 08.06.2005 r. Znak: [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

J. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pismem z dnia [...].06.2005r. skargę zatytułowaną "Zażalenie" i podał, że dotyczy "decyzji Urzędu Miasta O. z dn.: 08.06.2005r. znak: [...]".

Prezydent Miasta O. wniósł o odrzucenie skargi w oparciu o treść art. 52 § 1 ustawy z dnia 30.08.2004r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) i jednocześnie podał, że zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji z dnia 08.06.2005r. skarżący w dniu [...] czerwca 2005 r. złożył w siedzibie organu odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K.

Należy zwrócić uwagę, że Prezydent Miasta O. wydając decyzje administracyjne czy podejmując inne czynności z zakresu administracji publicznej jest organem administracji I instancji. Zgodnie z art. 15 kpa postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarżący nie wyczerpał środków zaskarżenia i zgodnie z art. 52 p.p.s.a. skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje. Mając powyższe na względzie - Sąd na mocy powołanego przepisu oraz art. 58 § 1 pkt 1 oraz § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt