drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Administracyjne postępowanie, Prezydent Miasta, Oddalono zażalenie, II GZ 96/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 96/06 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2006-09-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-08-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Myślińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
III SA/Kr 846/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-09-28
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2006 r. sygn. akt III SA/Kr 846/05 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. akt III SA/Kr 846/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie J. J. na postanowienie tego Sądu z dnia 29 listopada 2005 r., sygn. akt III SA/Kr 846/05 odrzucające skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez skarżącego.

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, które Sąd odrzucił postanowieniem z dnia 30 maja 2006 r., sygn. akt III SA/Kr 846/05 podając, że skarżący pomimo wezwania Sądu nie uiścił stosownego wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł, co stanowiło podstawę do jego odrzucenia.

J. J. wniósł do Naczelnego Sadu Administracyjnego zażalenie na postanowienie z dnia 30 maja 2006 r. domagając się jego uchylenia w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

W dniu 22 lutego 2006 r. J. J. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2006 r. bez uiszczenia należnego wpisu sądowego od zażalenia. Wezwaniem doręczonym skarżącemu w dniu 9 marca 2006 r. Sąd zobowiązał skarżącego do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł od wniesionego zażalenia, w terminie siedmiu dni pod rygorem jego odrzucenia. W piśmie z dnia 16 marca 2006 r. skarżący wyraził pogląd, że "w tej sprawie opłata nie przysługuje."

Z treści § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynika, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych – 100 zł. Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a. - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy do dnia 16 marca 2006 r. tj. do dnia upływu terminu do skutecznego uiszczenia wpisu od zażalenia w Rejestrze Opłat Sądowych nie odnotowano dokonania tej czynności (adnotacja na zarządzeniu przewodniczącego z dnia 10 maja 2006 r., k. akt 43). W związku z powyższym, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji zasadnie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił zażalenie.

Odnosząc się zaś do wniosku skarżącego zawartego w zażaleniu, a dotyczącego "potwierdzenia składu sędziowskiego wymienionego w zaskarżonym postanowieniu z uwagi na brak podpisu" stwierdzić należy, że w istocie skarżący odnosi go do braku podpisu na doręczonym mu odpisie sentencji i uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2006 r. W ocenie Naczelnego Sadu Administracyjnego wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie.

Z przepisu art. 75 p.p.s.a. wynika, że pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia doręcza się w odpisach.

Zgodnie z treścią § 17 Zarządzenia Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, pieczęć urzędową sądu zamieszcza się na pismach określonych w przepisach szczególnych, a także na uwierzytelnionych odpisach orzeczeń, protokołów i innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Z wykładni wskazanego wyżej przepisu wynika, że odpisem, w tym odpisem orzeczenia jest dokument wiernie odzwierciedlający treść oryginału orzeczenia, uwierzytelniony i zawierający zamieszczoną na nim pieczęć urzędową sądu. Pogląd taki został zaprezentowany także przez Sąd Najwyższy na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego (por. post. SN z dnia 27 stycznia 2006 r., sygn. akt III CK 369/05).

Ponadto stwierdzić należy, że oryginały orzeczeń wraz z zamieszczonymi na nich oryginałami podpisów składu orzekającego znajdują się w aktach sprawy, zaś strona na podstawie art. 10 p.p.s.a. w myśl zasady jawności postępowania sądowego ma prawo wglądu do akt sprawy, która jej dotyczy na każdym etapie postępowania.

Mając powyższe względy na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt