drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 331/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 331/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-09-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-08-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Bogusław Gruszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2616/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-17
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1, art. 87 par. 2, art. 184, art. 197 par. 2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Bogusław Gruszczyński, po rozpoznaniu w dniu 30 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej zażalenia I. S.A. w P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2616/08 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 17 marca 2009 r. wydanego w sprawie ze skargi I. S.A. w P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zabezpieczenia na majątku podatnika przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 5 maja 2009 r. I. S.A. w P. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 17 marca 2009 r. W uzasadnieniu pełnomocnik Spółki wskazał, że sporządzona przez niego skarga kasacyjna miała zostać nadana w placówce pocztowej przez pracownika jego kancelarii. Jednakże przesyłka, zawierająca skargę kasacyjną, zagubiła się pracownikowi kancelarii pośród innych dokumentów znajdujących się na stole. Wskutek tego zapomniał o niej, a dopiero następnego dnia zorientował się, że nie została wysłana.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 2616/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W ocenie Sądu, okoliczność powołana we wniosku była przejawem zawinionego zaniedbania pracownika kancelarii. Skutki tego zaniedbania obciążają pracodawcę, a więc pełnomocnika. Niewywiązanie się bowiem przez pracownika z powierzonego mu obowiązku wysłania przesyłki w godzinach pracy, bez wyraźnych przeszkód obiektywnych, obciąża osobę zlecającą tę czynność. Z kolei strona działająca przez pełnomocnika ponosi wszelkie negatywne konsekwencje jego zaniedbań.

W zażaleniu na opisane postanowienie pełnomocnik Spółki zarzucił naruszenie art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: "p.p.s.a.". Naruszenie to polegało jego zdaniem na przyjęciu przez Sąd pierwszej instancji, że strona nie uprawdopodobniła braku winy. W uzasadnieniu autor zażalenia powtórzył okoliczności uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej przedstawione we wniosku o jego przywrócenie. Nadto podniósł, że podał tam okoliczności, które wskazują na brak jego winy w uchybieniu terminowi.

W konsekwencji wspomniany autor wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. nie złożył odpowiedzi na zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Pomimo powołania w zażaleniu zarzutu naruszenia art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 p.p.s.a., autor zażalenia nie zawarł w nim żadnych okoliczności lub argumentów podważających ocenę Sądu pierwszej instancji. Uzasadnienie zażalenia ogranicza się bowiem do powtórzenia okoliczności podniesionych we wniosku oraz stwierdzenia, że usprawiedliwiają one brak winy w uchybieniu terminowi. W tej sytuacji postawiony zarzut jest gołosłowny i nie może zostać uwzględniony.

We wniosku pełnomocnik Spółki przedstawił okoliczności związane z zaniechaniem wysłania skargi kasacyjnej we właściwym czasie. Można je zatem uznać za uprawdopodobnione, ale nie wskazują one braku winy strony. Wręcz przeciwnie – wynika z nich, że powodem uchybienia terminowi było zawinione zaniedbanie pracownika kancelarii pełnomocnika. Trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji, że to zaniedbanie obciąża pełnomocnika, a w konsekwencji i Spółkę. Niewykonanie przez pracownika lub inną osobę czynności zleconej przez pełnomocnika nie zawsze jest równoznaczne z winą strony. Jeśli jest ono spowodowane przeszkodami obiektywnymi, które nie mogły być przezwyciężone przy dochowaniu należytej staranności, to nie obciąża pełnomocnika i strony. Jednakże przeoczenie pracownika kancelarii nie sposób uznać za przyczynę obiektywną.

Z przytoczonych względów Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt