drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Wymierzenie grzywny, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA, II SA/Wa 1291/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1291/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-01-08 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-09-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung
Ewa Pisula-Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Sygn. powiązane
I OSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.), Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung, Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, , , Protokolant Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi L. D. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 10/08 1) wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia niniejszego wyroku 2) zasądza na rzecz L. D. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

L. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie wyroku tego Sądu z dnia 14 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 10/08. Powyższym wyrokiem Sąd zobowiązał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku L. D. z dnia [...]o udostępnienie informacji publicznej. Wniesiona skarga zawierała żądanie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny. W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż wyrok Sądu nie został wykonany, pomimo jego uprawomocnienia i upływu trzydziestodniowego terminu zakreślonego przez Sąd.

W odpowiedzi na skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł o jej oddalenie. Organ twierdził, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 10/08, został przez niego wykonany, jeszcze przed jego uprawomocnieniem, o czym skarżący został poinformowany pismem z dnia [...] r. (l.dz. [...]), w którym przekazano mu wszystkie informacje będące wówczas w posiadaniu organu. Minister podtrzymał swoje stanowisko w piśmie do L. D. z dnia [...] (l.dz. [...]) oraz z dnia [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, iż stosownie do postanowień zawartych w art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Podkreślenia wymaga fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 10/08, zobowiązując Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpoznania wniosku L. D. z dnia [...] r. ustalił, że organ ten dysponuje żądaną przez skarżącego informacją publiczną. Powyższe ustalenia Sądu nie były przez organ negowane, nie została również wywiedziona od tego wyroku skarga kasacyjna.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do udzielenia informacji publicznej zobowiązane są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji. Stosownie natomiast do postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Z kolei odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 cyt. ustawy). W ocenie Sądu rację ma skarżący twierdząc, iż jego wniosek z dnia [...], pomimo wyroku Sądu nie został rozpoznany.

Wbrew twierdzeniom organu, zawartym w odpowiedzi na skargę, pismo z dnia [...] r., a także pismo z dnia [...] r., nie stanowią wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 10/08. W przywołanych pismach organ ograniczył się jedynie do wskazania, do jakich komórek i innych organów, został przekazany wniosek skarżącego. Gołosłowne twierdzenia organu, że jednostki te udzieliły skarżącemu wszystkich wyjaśnień nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Dodać należy, iż organ na tę okoliczność nie przedstawił żadnych dowodów. Uszło uwadze organu, iż podmiotem zobowiązanym wyrokiem Sądu z dnia 14 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 10/08 do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] r. był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie bliżej nieokreślone jednostki organizacyjne.

W tym stanie faktycznym uznać należało, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozpoznał wniosku L. D. z dnia [...] r. w trybie cyt. ustawy o dostępie do informacji publicznej, pomimo iż został do tego zobowiązany prawomocnym wyrokiem Sądu.

W rozpatrywanej sprawie zachodzą zatem przesłanki do wymierzenia organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. Oczywistym bowiem jest, że organ nie wykonał wyroku Sądu, a L. D. przed wniesieniem przedmiotowej skargi wezwał na piśmie właściwy organ do wykonania wyroku.

Wymierzając Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 zł Sąd uznał, że stanowi ona sankcję adekwatną do stopnia zaniedbania organu. O wysokości grzywny Sąd orzekł w oparciu o art. 154 § 6 p.p.s.a.

i komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. (M.P. Nr 13, poz. 139).

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono stosownie do art. 200 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 154 § 1 i § 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt