drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Marszałek Województwa, Uchylono zaskarżone postanowienie, I OZ 425/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 425/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Kr 67/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-12
Skarżony organ
Marszałek Województwa
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 177 § 1, art. 178, art. 70 § 1, art. 184 w zw. z art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Marszałka Województwa M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt II SAB/Kr 67/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Klub "[...]" w K. na bezczynność Marszałka Województwa M. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt II SAB/Kr 67/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę kasacyjną Marszałka Województwa M. od wyroku tego Sądu z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt II SAB/Kr 67/07 zobowiązującego Marszałka Województwa M. do załatwienia w terminie 14 dni wniosku Stowarzyszenia Klub "[...]" w K. z dnia 9 marca 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarga kasacyjna wniesiona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu wynikającego z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej zwanej P.p.s.a.). Pełnomocnik skarżącego, radca prawny A. F. odpis wyroku z dnia 12 października 2007 r. wraz z uzasadnieniem otrzymała bowiem w dniu 7 listopada 2007 r., natomiast skargę kasacyjną złożyła w dniu 8 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego), a zatem po terminie, który upłynął w dniu 7 grudnia 2007 r.

Zażalenie od powyższego postanowienia złożył Marszałek Województwa M.. Wnosząc o jego uchylenie, wstrzymanie wykonania tego postanowienia oraz przyjęcia wymienionych w treści zażalenia dowodów, pełnomocnik Marszałka radca prawny A. F., wskazała, że Sąd I instancji błędnie przyjął, że omawiane orzeczenie zostało jej doręczone w dniu 7 listopada 2007r. Tymczasem tego dnia odpis wyroku z uzasadnieniem wydano w siedzibie Sądu osobie nieuprawnionej do odbioru korespondencji za Marszałka Województwa M., a mianowicie pracownikowi Sekcji Dziennika Podawczego [...] Urzędu Wojewódzkiego. Z Urzędu Wojewódzkiego wyrok przekazano do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego w dniu 8 listopada 2007 r. Dopiero ta data może być uznana za dzień doręczenia wyroku pełnomocnikowi strony, a zatem skarga kasacyjna została złożona w terminie.

Nadto skarżący podniósł, iż przedmiotowa korespondencja została nieprawidłowo zaadresowana, mimo, że adres do korespondencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa M. został zmieniony, o czym strona informowała Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pismem z 26 października 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest oparte na usprawiedliwionych podstawach.

Stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej powoływanej jako P.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczyna zatem bieg w dacie doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem legitymowanemu podmiotowi.

W rozpoznawanej sprawie nie można przyjąć, że odpis wyroku z dnia 12 października 2007 r. został doręczony stronie w dniu 7 listopada 2007r. W aktach sprawy znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru, z którego wynika, że powyższe orzeczenie zostało odebrane w siedzibie Sądu przez pracownika Zakładu Obsługi M. Urzędu Wojewódzkiego, który jak wynika z zażalenia i dołączonych do niego dokumentów nie był pracownikiem strony i osobą uprawnioną do odbioru korespondencji adresowanej ani bezpośrednio do Marszalka Województwa M. ani do jego pełnomocnika. Odpis wyroku został zatem omyłkowo doręczony niewłaściwemu podmiotowi, a pełnomocnikowi skarżącego przekazano go dopiero w dniu 8 listopada 2007r.

Uwzględnienie powyższych okoliczności sprawia, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, iż termin do wniesienia skargi kasacyjnej w rozpatrywanej sprawie upłynął w dniu 7 grudnia 2007 r. Wadliwe doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie może zamykać stronie drogi do wniesienia środka zaskarżenia. W rozpoznawanej sprawie bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczął się w dniu 8 listopada 2007 r., a zatem odrzucenie wniesionej w dniu 8 grudnia 2007 r. skargi kasacyjnej z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia było niezasadne.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt