drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Inne, zobowiązano do załatwienia wniosku, II SAB/Kr 67/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 67/07 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-10-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Barbara Pasternak /sprawozdawca/
Jan Zimmermann /przewodniczący/
Mariusz Kotulski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OZ 425/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
I OSK 1277/08 - Wyrok NSA z 2009-03-16
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
zobowiązano do załatwienia wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Zimmermann Sędziowie WSA Barbara Pasternak (spr) WSA Mariusz Kotulski Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2007r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Klub " " w na bezczynność Marszałka Województwa I. zobowiązuje Marszałka Województwa do załatwienia w terminie 14 dni wniosku Stowarzyszenia Klub " " w z dnia marca 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej, w części nieobjętej pismem z dnia maja 2007 r.; II. nakazuje pobrać od Marszałka Województwa na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwotę 99 / dziewięćdziesiąt dziewięć / złotych tytułem nie uiszczonego wpisu. WSA/wyr, l - sentencja wyroku

Uzasadnienie

W dniu [....] maja 2007 r. Stowarzyszenie Klub "[....] " w K. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Marszałka Województwa [....] w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia z dnia [....] 2007 r. o udzielenie informacji publicznej - informacji na temat przestrzegania przez pracowników Urzędu Marszałka Województwa [....] przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oraz podjętych w tej sprawie czynnościach w okresie lat 1996-2007. We wniosku powyższym Stowarzyszenie wnosiło w szczególności o udzielenie informacji na temat:

1) treści i sposobu określenia wydzielonych miejsc, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z podaniem daty i formy ich wyznaczenia - przesłania pisemnych stanowisk w tej sprawie,

2) podjętych czynności w celu wyeliminowania palenia tytoniu przez pracowników urzędu w miejscu pracy lub w innych nie wyznaczonych miejscach, np. w pokojach , w tym u Marszałka,

3) wyszczególnienia stwierdzonych przypadków palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych w urzędzie,

4) kar, jakie zostały wymierzone osobom palącym tytoń w miejscach do tego nie wyznaczonych w urzędzie.

W dniu [....] 2007 r. Stowarzyszenie Klub "[....] ", w związku z brakiem realizacji powyższego wniosku wniosło w piśmie skierowanym do Marszałka Województwa [....] o usunięcie naruszenia prawa polegającego na nie udzieleniu bez zbędnej zwłoki żądanej informacji publicznej, lub niepodjęciu w terminie 14 dni od złożenia wniosku innych przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej czynności lub orzeczeń.

W odpowiedzi na powyższe pismo Stowarzyszenia, Marszałek Województwa [....] poinformował je, iż brak odpowiedzi na przesłane drogą mailową żądanie z dnia [....] 2007 r. wynikał z faktu, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje udzielania informacji drogą mailową i w sytuacji zwrócenia się o udzielenie informacji publicznej, powinno być wniesione pismo z zapytaniami.

- 2 -

Skoro pismo takie zostało wniesione do Urzędu w dniu [....] 2007 r., Marszałek odnosząc się do jego treści wyjaśnił, iż informacja, jaką chce uzyskać od Urzędu P.B. - przewodniczący Stowarzyszenia "[....] ", nie jest informacją publiczną. Jest ona bowiem związana z działalnością Urzędu jako pracodawcy i z organizacją pracy samego Urzędu. Nie dotyczy ona wykonywania zadań publicznych. Pomimo to Marszałek poinformował, że zgodnie z regulaminem pracy w Urzędzie marszałkowskim, będącym załącznikiem do zarządzenia nr 17/07 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2007 r. palenie tytoniu na terenie Urzędu jest zabronione poza miejscami do tego wyznaczonymi i jest przestrzegane przez pracowników Urzędu.

W skardze Stowarzyszenie wniosło o stwierdzenie bezczynności organu oraz naruszenia przez niego prawa poprzez wadliwe wykonanie czynności udzielenia informacji w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, oraz nakazanie rozpatrzenia całego wniosku poprzez przesłanie w terminie trzech dni żądanej informacji w podany w nim sposób i formie, stwierdzenie, że żądane informacje stanowią informację publiczną, oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Zdaniem skarżącego w przypadku braku możliwości technicznych organ- powinien poinformować wnioskodawcę o innym sposobie udostępnienia informacji publicznej. Także w przypadku nie udziełenia odpowiedzi w terminie podmiot obowiązany jest wyznaczyć nowy termin udostępnienia informacji publicznej i poinformować o powodach zwłoki. Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić wyłącznie w formie decyzji administracyjnej. W przypadku nie udziełenia informacji publicznej, względnie twierdzenia, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje skarga do WSA na bezczynność organu.

W odpowiedzi na skargę Marszałek Województwa [....] wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko, iż żądana przez skarżącego informacja nie stanowi informacji publicznej. Dlatego też odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia winna być udzielona w formie pisma a nie decyzji administracyjnej. Może ona być wydana tylko wówczas, gdy sprawa dotyczy informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

-3-

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, póz. 1270- ze zm.), w skrócie ppsa, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Sąd nie jest przy rozpoznawaniu sprawy związany zarzutami i wnioskami skargi ani powołaną podstawą prawną i rozstrzyga w granicach danej sprawy - art. 134 ppsa.

Skargę należało uwzględnić.

Bezspornymi w sprawie okolicznościami są : fakt złożenia przez skarżące Stowarzyszenie wniosku o udzielenie informacji publicznej drogą mailową w dniu [....] marca 2007 r. na adres elektroniczny Urzędu marszałkowskiego, oraz złożenie przez Stowarzyszenie pisma do Urzędu w dniu [....] kwietnia 2007 r. Sporna jest okoliczność, czy żądana informacja należy do kategorii informacji publicznych, oraz, czy wniosek o udostępnienie takiej informacji winien być złożony w formie pisemnej. Odpowiedź na powyższe pytania determinuje bowiem treść rozstrzygnięcia w sprawie ze skargi na bezczynność podmiotu obowiązanego do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Wbrew stanowisku Marszałka Województwa [....] żądana przez skarżące Stowarzyszenie informacja należy do kategorii informacji publicznej. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Podlega ona udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. W szczególności informacja publiczna jest informacja o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Sformułowanie tego przepisu wskazuje, iż nie statuuje on zamkniętego katalogu informacji publicznych, a zawiera jedynie ich przykładowe wyliczenie. Nie oznacza to zatem, że pojęcie informacji publicznej może być interpretowane zawężające. Prawo bowiem do informacji publicznej jest -zgodnie z art. 61 Konstytucji RP publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych ustawie o dostępie do informacji publicznej. Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona przez władze publiczne i samorządowe a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu państwa, w zakresie swych kompetencji. Powyższe oznacza szerokie rozumienie pojęcia informacji publicznej. Skoro jest nią

-4-

każda wiadomość wytworzona przez powyższe podmioty, niezależnie do kogo skierowana, to oczywiście jest nią informacja dotycząca funkcjonowania Marszałka, jako podmiotu pełniącego funkcje publiczne, oraz funkcjonowania Urzędu marszałkowskiego, jako jednostki Marszałkowi podległej, wykonującej zadania leżące w kompetencji Marszałka. Jest nią więc także informacja na temat wszelkich wytworzonych przez Niego aktów wewnętrznych, mających na celu realizację powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie można więc zasadnie twierdzić, że żądana przez Stowarzyszenie informacja dotyczy jedynie spraw dotyczących Marszałka jako pracodawcy. Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie jest aktem adresowanym jedynie do pracodawców, co wynika w szczególności z treści jej art. 1, art. 3 i art. 5. Przestrzeganie przepisów obowiązujących ustaw nie dotyczy jedynie spraw wynikających z kompetencji Marszałka jako organu samorządowego. Dotyczy w równej mierze wszelkich działań Marszałka jako podmiotu pełniącego funkcje publiczne, oraz funkcjonowania podległego Mu Urzędu. Należy podkreślić, że Urząd marszałkowski jest nie tylko miejscem pracy osób w nim zatrudnionych, ale i miejscem przebywania innych osób, które mają podstawy oczekiwać przestrzegania w nim obowiązujących przepisów.

Regulacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w art. 10 ust. 2 prowadzi do wniosku, iż postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest odformalizowane i uproszczone. Żaden z przepisów ustawy nie statuuje obowiązku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej, wbrew stanowisku Marszałka tryb taki nie jest powszechnie przyjęty w piśmiennictwie przedmiotu. Ma to związek z istnieniem po stronie podmiotu, do którego skierowany jest wniosek, obowiązku niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu. Tylko w przypadku, gdy żądana informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, podmiot zobowiązany może żądać złożenia wniosku w formie pisemnej, jednak ma to na celu tylko umożliwienie prawidłowej realizacji obowiązku udostępniania informacji. W niniejszej sprawie Marszałek , po otrzymaniu wniosku Stowarzyszenia w dniu [....] marca 2007 r. nie podjął żadnych czynności mających na celu realizację obowiązku ustawy. Był zobligowany do działania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy i w terminie tam zakreślonym, a także zgodnie z art. 14 ust. 2 - do ewentualnego poinformowania Stowarzyszenia o braku

- 5 - i

możliwości udostępnienia informacji w żądanej przez Stowarzyszenie formie, oraz do dalszych działań, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy. Na pisemne wezwanie skarżącego Marszałek udzielił (wbrew prezentowanemu w tym samym piśmie stanowisku, iż żądana informacja nie jest informacją publiczną) informacji nie stanowiącej jednak kompletnej i wyczerpującej odpowiedzi na wniosek . Oznacza to, że Marszałek Województwa [....] pozostawał w bezczynności w związku z wnioskiem Stowarzyszenia "[....] " o udzielenie informacji publicznej z dnia [....] marca 2007 r. Odmowa udzielenia informacji w niniejszej sprawie mogłaby opierać się wyłącznie na podstawach wymienionych w art. 16 ustawy i wówczas winna przybrać formę decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy. Reasumując stwierdzić należy, że wniosek Stowarzyszenia z dnia [....] marca 2007 r. został załatwiony tylko częściowo. Marszałek Województwa [....] pozostawał w bezczynności nie czyniąc zadość wymogom ustawy regulującej sposób załatwiania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 149 ppsa orzeczono jak w pkt. 1 sentencji, nie znajdując podstaw do uwzględnienia skargi w zakresie nakazania załatwienia wniosku w terminie żądanym przez Stowarzyszenie.

Wobec przyznania skarżącemu prawa pomocy w postaci zwolnienia od obowiązku uiszczania wpisu w kwocie powyżej 1,- zł, o kosztach orzeczono w oparciu o art. 223 § 2 ppsa.Powered by SoftProdukt