drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, III SA/Gl 940/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 940/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2021-10-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Magdalena Jankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GZ 35/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-16
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 § 1 pkt 2, art. 58 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2015 poz 1440 art. 59 ust. 1 , art. 23 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 25 października 2021 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A S.A. w C. na czynność Gminy O. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie bezpośredniego zawarcia umowy dla zadania "świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na terenie [...] Gminy O. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skargą z 2 czerwca 2021 r. (data nadania 24 czerwca 2021 r.) Przedsiębiorstwo A S.A. w C. zaskarżyła czynność Gminy O. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie bezpośredniego zawarcia umowy dla zadania "świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na terenie [...] Gminy O.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w skardze (str. 7 skargi) skarżąca spółka powzięła wiadomość o czynności podjętej przez organizatora "dnia [...] r." tj. w dniu opublikowania zaskarżonej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy O.

Skarga została nadana 24 czerwca 2021 r.

Organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 59 ust. 1 w związku z art. 23 ust 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tj.: Dz. U. 2015 poz.1440 zwanej dalej ustawą o p.t.z.) podmiotowi, który jest lub był zainteresowany zawarciem umowy i któremu grozi powstanie szkody w wyniku zarzucanego naruszenia przepisów prawa UE lub ustawy przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego". Z kolei art. 60 ust. 1 ustawy o p.t.z. stanowi, iż skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez organizatora w sprawie. Do postępowania wszczętego na skutek wniesionej skargi zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o p.t.z. stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 tekst jedn. ze zm.) chyba, że przepisy rozdziału III ustawy o p.t.z. stanowią inaczej.

Art. 59 ust. 1 ustawy o p.t.z. jednoznacznie precyzuje zatem, że tylko w odniesieniu do zamiaru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, nie zaś we wszystkich przypadkach ogłoszenia zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy, podmiot zainteresowany może wnieść skargę do sądu administracyjnego, o ile uczyni to we wskazanym powyżej terminie.

Przyjmując zatem, że skarżąca spółka posiada uprawnienie do wniesienia skargi zbadać należy jej terminowość.

Strona skarżąca, jak sama oświadczyła w skardze (k. 7 skargi) powzięła wiadomość o zaskarżonej czynności podjętej przez organizatora "dnia [...] r." tj. w dniu opublikowania zaskarżonej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy O. Skarga, pomimo iż datowana na 4 czerwca 2021 r. została nadana w Urzędzie Pocztowym "C" dopiero 24 czerwca 2021 r. (data na pieczęci na kopercie, w której nadesłano skargę). Termin do wniesienia skargi upłynął 21 czerwca 2021 r. co oznacza, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

Zgodnie zatem z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 59 ust. 2 ustawy o p.t.z. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z art. 58 § 3 Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Powyższe powoduje konieczność odrzucenia skargi o czym orzeczono w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt