drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Inne, Rada Gminy, Oddalono zażalenie, II GZ 35/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 35/22 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2022-03-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-02-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Dorota Dąbek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
III SA/Gl 940/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-25
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 § 1 pkt 2, art. 58 § 2, art. 233
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2021 poz 1371 art. 23 ust. 1, art. 59 ust. 2, art. 60
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Dorota Dąbek po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia (...) S.A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 października 2021 r., sygn. akt III SA/Gl 940/21 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi (...) S.A. na czynność Gminy O. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z 25 października 2021 r., sygn. akt III SA/Gl 940/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (dalej: Sąd I instancji, WSA) odrzucił skargę (...) S.A. w (...) (dalej: Spółka, Skarżąca, Strona) na czynność Gminy O. (dalej: Organ) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie bezpośredniego zawarcia umowy dla zadania "świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na terenie jurajskiej Gminy O.".

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skargą z 2 czerwca 2021 r. (data nadania 24 czerwca 2021 r.) (...) S.A. w (...) zaskarżyło wyżej wskazaną czynność Gminy O. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w skardze Spółka powzięła wiadomość o czynności podjętej przez organizatora "dnia (...)" tj. w dniu opublikowania zaskarżonej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy O. (dalej: BIP). Z kolei skarga została nadana 24 czerwca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że termin do wniesienia skargi upłynął 21 czerwca 2021 r. co oznacza, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu, a zatem należało ją odrzucić.

Pismem z 24 listopada 2021 r. Spółka wniosła zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach, zaskarżając je w całości oraz wnosząc o jego uchylenie w tym zakresie.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania tj. art. 60 w zw. z art. 59 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.; dalej: p.t.z.) w zw. z art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej p.p.s.a.) – w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy przez niewłaściwe ich zastosowanie, albowiem Strona nie uchybiła terminowi do uiszczenia wpisu, gdyż wskazanie Skarżącej, iż powzięła wiadomość o zaskarżonej czynności podjętej przez organizatora dnia (...) było wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej, a składając ww. oświadczenie skarżąca opierała się jedynie na wskazanej na stronie internetowej BIP dacie publikacji ww. wiadomości, co nie oznacza, że Skarżąca powzięła wiadomość o zaskarżonej decyzji w dniu jej publikacji w BIP, a faktycznie Skarżąca powzięła wiadomość o zaskarżonej czynności podjętej przez organizatora dnia (...)

W uzasadnieniu zażalenia powtórzono, że wskazanie daty zapoznania się z czynnością Gminy O. było wynikiem omyłki pisarskiej oraz że faktyczny termin powzięcia wiadomości to 25 maja 2021 r., a nie jak pierwotnie wskazano w oświadczeniu - 21 maja 2021 r.

Organ wniósł odpowiedź na zażalenie, wnosząc o oddalenie zażalenia w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego na rzecz Organu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że Sąd I instancji zasadnie odrzucił skargę.

Zgodnie z art. 59 p.t.z. w przypadku ogłoszenia zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 p.t.z., podmiotowi, który jest lub był zainteresowany zawarciem danej umowy i któremu grozi powstanie szkody w wyniku zarzucanego naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej lub ustawy, przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego (ust. 1); w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy p.p.s.a., jeżeli przepisy rozdziału pierwszego p.t.z. nie stanowią inaczej. W tym samym rozdziale, w art. 60 p.t.z. postanowiono, że skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla organizatora, który ogłosił zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez organizatora w sprawie (ust. 1); od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis stały w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 233 p.p.s.a. (ust. 2); skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem organizatora, którego czynność jest przedmiotem skargi (ust. 3).

Wobec powyższego należy podkreślić, że art. 60 p.t.z. stanowi precyzyjnie, iż termin wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wynosi 30 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez organizatora w sprawie. Z uwagi na to, że Spółka sama podaje w skardze, iż "powzięła lub przy zachowaniu należytej staranności mogła powziąć wiadomość o czynności podjętej przez organizatora w sprawie, bowiem tę informację powzięła dnia (...) poprzez opublikowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy O.", Sąd I instancji prawidłowo przyjął ogłoszenie w Biuletynie za początek biegu terminu do wniesienia skargi. Z ogłoszenia bowiem Spółka mogła, przy zachowaniu należytej staranności, powziąć wiadomość o czynności podjętej przez organizatora. Spółka tej okoliczności nie podważa. Wskazane przez Spółkę wyjaśnienie, że popełniła oczywistą omyłkę co do wskazanej w skardze daty faktycznego uzyskania przez Spółkę wiadomości o czynności organu, nie jest wystarczające do uznania, że zachowując należytą staranność nie mogła ona powziąć wiadomości o czynności w dacie ogłoszenia w Biuletynie.

W toku rozpoznawania zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod uwagę jedynie okoliczności obiektywne tj. czy skarżąca wniosła skargę w terminie. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. W przypadku gdy – jak w sprawie niniejszej – termin ten nie został zachowany, Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązany jest do oddalenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi (postanowienie NSA z 26 października 2021 r. II GZ 347/21, https://cbois.nsa.gov.pl).

Odnosząc się do wniosku Organu o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że zgodnie z art. 209 p.p.s.a. wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 p.p.s.a. Niniejsze postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest żadnym z orzeczeń wskazanych w art. 209 p.p.s.a.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt