drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono zażalenie, I FZ 529/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FZ 529/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Kołaczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I SA/Bk 373/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-10
I FSK 1732/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-27
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 87 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marek Kołaczek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia E. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 373/07 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 26 kwietnia 2007 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Z akt sprawy wyłania się następujący przebieg postępowania. Decyzją z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dyrektor Izby Celnej w B., po rozpatrzeniu odwołania E. S., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Decyzja organu odwoławczego została doręczona stronie w dniu 2 maja 2007 r., a więc 30-dniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 1 czerwca 2007 r. Skargę na powyższą decyzję złożono natomiast w dniu 2 czerwca 2007 r. (data stempla pocztowego), zaś w dniu 3 lipca 2007 r. skarżąca złożyła także wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 13 września 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 373/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił wniosek E. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Sąd uznał, że skoro skarżąca skargę złożyła w dniu 2 czerwca 2007 r., przyczyna uchybienia terminu ustała przed tą datą. Jednocześnie sąd zauważył, że skarżącej w dniu 25 czerwca 2007 r. doręczono odpis odpowiedzi na skargę, w której wskazano na naruszenie terminu do jej wniesienia. Z tych względów WSA w Białymstoku uznał, że skarżąca nie zachowała siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Pismem z dnia 28 września 2007 r. pełnomocnik skarżącej wniosła zażalenie na ww. postanowienie sądu I instancji, żądając uchylenia tego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a także domagając się zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu zażalenia strona podniosła, że sąd I instancji nie uwzględnił okoliczności, iż wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Zdaniem strony, pośredniczenie przy przyjmowaniu skargi wniesionej po terminie nie może ograniczać się tylko do odebrania od Poczty pisma skarżącej. Jak podnosi skarżąca, organ w terminie 30 dni, jakie ma na przekazanie skargi do sądu, powinien poinformować stronę o obowiązku dołączenia wniosku o przywrócenie terminu w sytuacji, gdy do uchybienia tego terminu doszło. Skarżąca podniosła ponadto, że znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, która nie została poddana ocenie sądu I instancji (rodzina wielodzietna, wymagające wzmożonej opieki niepełnosprawne dziecko, leczenie psychiatryczne skarżącej).

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej – p.p.s.a.), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W niniejszej sprawie strona wysłała skargę w dniu 2 czerwca 2007 r., a więc należy uznać, że w tym też dniu najpóźniej ustała przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia tej skargi. Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu należy zatem liczyć od dnia 3 czerwca 2007 r. Jeżeli natomiast strona złożyła ten wniosek dopiero 3 lipca 2007 r., to niewątpliwie nie zachowała siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, o którym mowa w ww. art. 87 § 1 p.p.s.a. Z tych też względów wniosek strony podlegał odrzuceniu.

Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu należało złożyć za pośrednictwem organu, którego czynność została zaskarżona do sądu administracyjnego. Jeżeli bowiem skarżąca była w stanie w dniu 2 czerwca 2007 r. nadać skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej, to była również w stanie w tym samym dniu wysłać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia tej skargi. Należy przy tym mieć na uwadze, że termin siedmiu dni do wniesienia pisma liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od czasu dowiedzenia się o tym. Niesłuszny jest również zarzut dotyczący niedoinformowania przez organ skarżącej o tym, że uchybiła terminowi do złożenia skargi. Po pierwsze, skarżąca w zaskarżonej decyzji została wyraźnie pouczona o trybie i terminie wniesienia skargi na tę decyzję, po drugie natomiast organ może co najwyżej w piśmie przewodnim lub w odpowiedzi na skargę wskazać na określone uchybienia. Nie jest natomiast uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności procesowych (tak. B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006, str. 207-208). Tej oceny sytuacji nie może również zmienić okoliczność, że skarżąca ma na utrzymaniu wielodzietną rodzinę czy że pozostaje pod opieką poradni zdrowia psychicznego. Nie zostało bowiem uprawdopodobnione, że powody te usprawiedliwiały sytuację, w której skarżąca z jednej strony była w stanie wysłać w dniu 2 czerwca 2007 r. spóźnioną skargę i jednocześnie nie mogła w tym samym dniu wysłać wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi. Z całą pewnością okolicznością usprawiedliwiającą nie może być nieznajomość prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy skarżąca została prawidłowo pouczona o trybie i terminie wniesienia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zażalenie Strony - w oparciu o art. 184 w zw. zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. - oddalić.Powered by SoftProdukt