drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Op 30/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 30/21 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2021-02-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-01-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Aleksandra Sędkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FZ 92/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-27
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 § 2a i 2b
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r. oraz podatku do zapłaty za czerwiec 2015 r. postanawia : 1. odrzucić skargę 2. zwrócić stronie skarżącej ze środków finansowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu kwotę 740,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych 00/100) tytułem uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie

Skargą wniesioną 22 grudnia 2020 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP (vide: UPP – k. 18 akt sprawy) działający w imieniu K. W. (dalej jako skarżący) pełnomocnik (doradca podatkowy) zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z 26 listopada 2020 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r. oraz podatku do zapłaty za czerwiec 2015 r.

W wyniku weryfikacji poprawności podpisu stwierdzono, że kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzono wyłącznie pismo przewodnie, natomiast załączniki do tego pisma, w tym skarga na w/w decyzję Dyrektora Izby oraz dokument pełnomocnictwa szczególnego takim podpisem nie zostały opatrzone.

Wobec powyższego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 22 stycznia 2021 r. wezwano pełnomocnika skarżącego, drogą elektroniczną, do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podpisanie skargi oraz załącznika w postaci pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, a także do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 740 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało odebrane przez pełnomocnika 1 lutego 2021 r. (UPD- k. 71 akt sądowych), wobec czego wyznaczony w wezwaniu termin upływał 8 lutego 2021 r. (poniedziałek).

W wyznaczonym terminie został uiszczony wpis należny od skargi.

Pismem z 9 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przekazał do tut. Sądu pismo pełnomocnika skarżącego, zatytułowane: "Odpowiedź na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych", jako mylnie przesłane do WSA we Wrocławiu wraz z załączoną do tego pisma skargą na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z 26 listopada 2020 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r. oraz podatku do zapłaty za czerwiec 2015 r. (opatrzonej własnoręcznym podpisem pełnomocnika) oraz pełnomocnictwa udzielonego doradcy podatkowemu M. S. do reprezentowania skarżącego m.in. przed tut. Sądem (potwierdzonego przez pełnomocnika za zgodność z oryginałem). Z akt sprawy wynika, że korespondencja zawierająca wskazane pisma została nadana przez pełnomocnika w urzędzie pocztowym w [...] 8 lutego 2018 r. na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (vide: koperta k. 89 akt sprawy) i następnie została przesłana przez WSA we Wrocławiu do tut. Sądu poleconą przesyłką pocztową, co miało miejsce 10 lutego 2021 r. (data stempla na kopercie, k. 88 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) - /dalej w skrócie ppsa/.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ppsa, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 57 § 1 ppsa. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z wymogów pisma w postępowaniu sądowym jest jego podpisanie - przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 ppsa). Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a (art. 12b § 1 ppsa). W myśl art. 46 § 2a ppsa w przypadku, gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Stosownie do art. 46 § 2b ppsa zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

Z kolei art. 37 § 1 ppsa stanowi, że pełnomocnik strony obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącego wniósł skargę drogą elektroniczną. Jednakże podpis elektroniczny został złożony jedynie pod pismem przewodnim do skargi, a nie pod treścią skargi. Tożsamy brak dotyczył załączonego do skargi dokumentu pełnomocnictwa, wniesionego w formie dokumentu elektronicznego jako załącznik do skargi, z racji czego, zgodnie z art. 46 § 2b, dokument ten także winien być opatrzony podpisem elektronicznym. W związku z tym, Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych tej skargi poprzez: podpisanie skargi oraz załącznika w postaci pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto pełnomocnik został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi. Wezwanie przesłane do pełnomocnika na podany przez niego adres elektroniczny zostało mu doręczone 1 lutego 2021 r. (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia, k. 71 akt sądowych). Zatem termin na uzupełnienie braków formalnych skargi upłynął 8 lutego 2021 r.

W wyznaczonym terminie został uzupełniony jedynie brak fiskalny skargi, nie został natomiast dochowany siedmiodniowy termin do uzupełnienia pozostałych braków formalnych skargi.

Jak już wyżej wskazano, termin do uzupełnienia przedmiotowych braków mijał 8 lutego 2021 r. Tymczasem pełnomocnik skarżącego w wyznaczonym terminie nadał wprawdzie w placówce operatora publicznego przesyłkę z uzupełnieniem braków formalnych skargi, ale skierował ją błędnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, tj. sądu niewłaściwego.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem termin dokonania czynności w postępowaniu sądowym w formie pisma jest zachowany wówczas, gdy pismo zostało przed upływem terminu wniesione do właściwego sądu. Tym samym dla zachowania terminu konieczne jest, aby pismo zostało nadane pod adresem właściwego sądu. Mylne oznaczenie sądu powoduje, że o dokonanej czynności decyduje dopiero data wpłynięcia pisma do sądu właściwego, ewentualnie data jego nadania pod adresem tego sądu przez sąd niewłaściwy (por. m.in. postanowienia NSA: z 23 lutego 2011 r., I OZ 118/11, z 20 grudnia 2006 r., II FSK 1718/06; z dnia 3 listopada 2015 r., II OZ 1040/15; z 30 maja 2017 r., sygn. akt FZ 191/17 - publ: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zatem w sytuacji wniesienia pisma procesowego do sądu niewłaściwego, decydująca dla zachowania terminu jest data przekazania pisma przez niewłaściwy sąd do właściwego sądu.

Wobec powyższego, za datę wniesienia pisma uzupełniającego braki formalne skargi należy uznać datę przesłania go do tut. Sądu przez WSA we Wrocławiu, tj. 10 lutego 2021 r. (data stempla pocztowego, k. 88 akt sprawy). Tym samym stwierdzić należy, że skarga nie została prawidłowo uzupełniona w ustawowym terminie.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ppsa, postanowił odrzucić skargę.

O zwrocie wpisu sądowego Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ppsa.Powered by SoftProdukt