drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Wymierzenie grzywny, Dyrektor Szkoły, Oddalono skargę, II SA/Po 142/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 142/11 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2011-09-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga
Elwira Brychcy
Jakub Zieliński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Sygn. powiązane
I OSK 314/12 - Wyrok NSA z 2012-10-19
Skarżony organ
Dyrektor Szkoły
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154 par. 1, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 4 ust. 3, art. 10 ust. 1, art 14 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Zieliński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Barbara Drzazga Sędzia WSA Elwira Brychcy Protokolant St. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2011r. sprawy ze skargi G. L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r. o sygn. akt IV SAB/Po 27/07; oddala skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 1 czerwca 2009 r. G. L. wniosła, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skargę na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt IV SAB/Po 27/07 przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w P.. W skardze zawarła żądanie wymierzenia temu organowi grzywny, za niewykonanie wyroku w trybie art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Skargę wysłano do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w P. w dniu 8 czerwca 2009 r.

Wyrokiem z dnia 30 lipca 2008 r. Sąd uwzględnił skargę G. L. na bezczynność organów i zobowiązał: I. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w P. do rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej – tj. o wydanie dokumentów kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr [...] w P., w maju 1998 r., na zlecenie MEN oraz dokumentacji, na podstawie której kontrolę tę przeprowadzono; II. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w P. do rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej – tj. o wydanie dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr [...] w P., w maju 1998 r., na zlecenie MEN, w zakresie dotyczącym skarżącej, w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Skargi kasacyjne Kuratora Oświaty i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w P. zostały oddalone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r. sygn. akt I OSK 1358/08.

Po dniu wydania wyroku, to jest 30.07.08r., strony postępowania prowadziły korespondencję dotyczącą jego wykonania. Pismem z dnia 9 kwietnia 2009 r. Dyrektor Szkoły poinformował skarżącą, że kopie wymienionych w tym piśmie dokumentów, które zostały przekazane Sądowi Rejonowemu - Sądowi Pracy w P. (sygn. akt [...]), są w jej posiadaniu. Ponadto organ wskazał, iż oczekuje na zgłoszenie przez stronę innych oczekiwań, gdyż "ustali zakres i formę udostępnienia stronie takich dokumentów, które zachowały się w aktach Szkoły, jeżeli dotyczą strony i zostały objęte zakresem kontroli w kwietniu 1998 r., a nie będą objęte ochroną danych osobowych". Dyrektor Szkoły przesłała stronie do wiadomości pismo z dnia 15 maja 2009 r., skierowane do tutejszego Sądu, w którym podała, iż oczekuje na wniosek strony, tak by mógł określić zakres i formę udostępnienia stronie żądanych materiałów.

Pismem z dnia 24 maja 2009 r. (k.12a) skierowanym do Dyrektora Szkoły G. L. domagała się wyznaczenia przez organ terminu do zapoznania się przez stronę (na miejscu, w Szkole) z dokumentacją, jakiej nigdy nie udostępniono stronie ani Sądowi, a dotyczącej jej osoby i kontroli z 1998 r. przeprowadzonej przez Kuratorium, a zleconej MEN. W piśmie tym strona stwierdziła, iż organ ma wiedzę co do tego, jakich dokumentów dotyczy wniosek strony, a jednak nie wykonał wyroku w terminie "bezpodstawnie tłumacząc się swoją niewiedzą." Wobec tego strona zauważyła, iż składa przedmiotowy wniosek, ale nie musi wyjaśniać, jakiej dokumentacji dotyczy jej wniosek i oczekuje wyznaczenia terminu i przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów.

Pismem z dnia 27 maja 2009 r. (k. 11 akt) Dyrektor Szkoły przesłała G. L. komplet wymienionych w tym piśmie kopii dokumentów, dotyczących strony skarżącej, a będących przedmiotem kontroli kuratoryjnej w kwietniu 1998 r. przeprowadzonej na zlecenie MEN. Ponadto pismem z dnia 5 czerwca 2009 r. Dyrektor Szkoły poinformowała stronę o terminach, w jakich może zapoznać się z dokumentacją w Szkole. W dniu 15 czerwca 2009 r. (k. 13) strony podpisały dokument (protokół), w którym potwierdzono, iż skarżąca otrzymała do wglądu w Szkole Podstawowej Nr [...], wymienione w tym piśmie dokumenty, które były przedmiotem kontroli prowadzonej przez kuratorium Oświaty na zlecenie MEN w zakresie dotyczącym skarżącej.

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2009r, uwzględniając skargę G. L., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wymierzył organowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywnę w kwocie 3000,- zł, za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r.

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2010r Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Dyrektora Szkoły podstawowej nr [...], (k. 298 akt o sygn. II SA/Po 384/09 WSA w Poznaniu).

Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009r., został doręczony Dyrektorowi Szkoły w dniu 27 września 2010r. (k.324 akt o sygn. II SA/Po 384/09 WSA w Poznaniu).

Po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroku z dnia 9 grudnia 2009r, G. L. wezwała Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w P. do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r (sygn. akt IV SAB/Po 27/07), pismami z dnia 7 marca 2010r. (k.19), 30 sierpnia 2010r. (k.21), 19 października 2010r. (k.23-24).

Po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroku z dnia 9 grudnia 2009r, (sygn. akt II SA/Po 384/09), nie czekając na rozpoznanie skargi kasacyjnej od tego orzeczenia, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w P. skierowała do G. L. pismo z dnia 17 marca 2010r. w którym wyjaśniła skarżącej jakie dokumenty zostały jej przesłane, jakie dokumenty zostały skarżącej udostępnione na terenie szkoły. Dyrektor Szkoły podkreśliła, iż jej zdaniem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r został wykonany, nadto wezwała skarżącą do wyjaśnienia jakie jeszcze – poza udostępnionymi – dokumenty skarżąca chciałaby uzyskać, (k.18). Podobnej treści pismo zostało skarżącej przez Dyrektora Szkoły w dniu 13 września 2009r.

Pismem z dnia 31 stycznia 2011r. G. L. złożyła ponowną skargę o wymierzenie dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r. (IV SAB/Po 27/07).

W uzasadnieniu skargi G. L. podniosła, iż dyrektor szkoły nie wydała jej żądanych dokumentów, co uniemożliwia skarżącej skuteczne wystąpienie do sądu o przywrócenie jej do pracy. W konsekwencji skarżąca nie posiada środków na leczenie i podupada na zdrowiu. Wniosek ten skarżąca uzupełniła następnie: pismem z dnia 1 lutego 2011r. wskazując, że dyrektor szkoły nie reaguje na jej wnioski oraz pismami: z dnia 3 lutego 2011r. (k. 77), z dnia 7 lutego 2011r. (k. 78) z dnia 9 lutego 2011r. (k.75), z dnia 16 lutego 2011r (k. 87), z dnia 17 lutego 2011r. (k.89), z dnia 24 lipca 2011r, (k. 250-251), z dnia 1 sierpnia 2011r, (k. 258), z dnia 4 sierpnia 2011r (k. 263), z dnia 6 września 2011r. (k. 289), w których powtórzyła dotychczasową argumentację.

W piśmie datowanym na 28 lutego 2011r, stanowiącym odpowiedź na skargę, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w P. wniosła o odrzucenie skargi, podnosząc iż po wydaniu wyroku z dnia 9 grudnia 2009r. (sygn. akt II SA/Po 384/09) skarżąca przesłała pismo z dnia 30 sierpnia 2010r, w którym zażądała wydania dokumentów. Dyrektor Szkoły odpowiedziała na nie pismem z dnia 13 września 2010r. wskazując, że udostępniła G. L. wszystkie dokumenty, które były przedmiotem kontroli kuratoryjnej w kwietniu 1998r. Zapewniła przy tym, iż odpowie na ewentualne pytania skarżącej dotyczące tej kwestii.

Pismem z dnia 19 października 2010r. G. L. skierowała do Dyrektora Szkoły kolejny wniosek o wydanie jej wszystkich "właściwych dokumentów", wskazując, że Dyrektor Szkoły wie o jakie dokumenty chodzi, (k. 50).

Pismem z dnia 12 listopada 2010r. Dyrektor Szkoły powtórzyła, iż skarżącej udostępniono wszystkie dokumenty, będące przedmiotem kontroli kuratoryjnej z kwietnia 1998r., a poza tymi, które zostały udostępnione, innych w szkole nie ma. Wyjaśniła też, iż poza informacją skierowaną do związków zawodowych o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z G. L. (odpis tego dokumentu był w posiadaniu skarżącej), Dyrektor Szkoły nie prowadziła ze związkami zawodowymi innej korespondencji, dotyczącej zwolnienia skarżącej z pracy. Wskazała też, iż nie wie co skarżąca rozumie pod pojęciem "właściwe dokumenty".

Dyrektor Szkoły wskazała również, iż Prokuratura Rejonowa P. – W. w P. prowadziła postępowanie przygotowawcze z doniesienia G. L., o rzekomym nieudostępnieniu informacji publicznej w postaci dokumentów, postępowanie to prawomocnie umorzono, (sygn. akt [...]). Kolejne postępowanie z doniesienia G. L. o rzekomym nieudostępnieniu informacji publicznej w postaci dokumentów (o sygn. [...] prowadziła Prokuratura Rejonowa P. – S. M. w P. I to postępowanie zakończyło się umorzeniem śledztwa, postanowieniem z 31 stycznia 2011r. z powodu istnienia negatywnej przesłanki procesowej określonej w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. (postępowanie co do tego samego czynu, tej samej osoby, zostało prawomocnie zakończone w postępowaniu o sygn. [...] Prokuratury Rejonowej P. – W. w P.). Prokurator stwierdził przy tym, iż zarówno Dyrektor Szkoły nr [...] w P., jak i Wielkopolski Kurator Oświaty "podejmowały działania celem wykonania wyroku obligującego je do udzielenia G. L. informacji publicznej, jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego przez przyjęte w sprawie [...] terminu administracyjnego, zatem ocena postawy przedstawicieli organów - po uprawomocnieniu się relewantnego wyroku - była możliwa i w pełni uprawniona już w sprawie [...]".

Dyrektor Szkoły wskazała również, iż G. L. wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko Dyrektorowi Szkoły, a Sąd Rejonowy P. – S. M. postępowanie to prawomocnie umorzył, (sygn. akt [...]).

Skarżąca złożyła również skargę na Dyrektora Szkoły do Wojewody Wielkopolskiego o uchybienie godności zawodu nauczycielskiego oraz obowiązkom rzetelnej realizacji zadań na powierzonym stanowisku. Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim postępowanie to umorzył.

Dyrektor Szkoły wskazała również, iż G. L. odwołała się od decyzji dyrektora o zwolnieniu jej z pracy, również w tym zakresie sądy powszechne przyznały rację Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły zaprzeczyła aby istniała jakakolwiek korespondencja pomiędzy nią a Kuratorium Oświaty dotyczącej zwolnienia G. L. z pracy. Na koniec wskazała, iż zawsze na wszystkie pisma G. L. odpowiadała terminowo i grzecznie, nadto skarżąca nie wskazała konkretnie jakiegokolwiek dokumentu, które nie byłby jej udostępniony.

Pismem z dnia 6 maja 2011r G. L. poinformowała Sąd, iż domaga się wydania:

- decyzji, pism, korespondencji związków zawodowych ze szkołą

- decyzji, korespondencji, protokołu pokontrolnego z 1998r z Kuratorium Oświaty w P.;

- decyzji, korespondencji z Wydziałem Oświaty w P. w sprawie dotyczącej pozbawienia skarżącej pracy w Szkole nr [...];

- protokołów rad pedagogicznych z tego okresu, dotyczących tych spraw- pozbawienia skarżącej pracy. (k. 201).

Pismem z dnia 18 czerwca 2011r. skarżąca poinformowała Sąd, że jest nękana przez Dyrektora Szkoły, w związku z wniesieniem przeciwko skarżącej prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwo zniesławienia. Wskazała, iż domaga się wydania dokumentów dotyczącje skarżącej, a nie dokumentów dotyczących szkoły. Przyznała, że kontrola jaką przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr [...] w 1998r, została zainicjowana skargą G. L.. W trakcie spotkania na terenie Szkoły, w dniu 15 kwietnia 2009r. Dyrektor Szkoły "zakrywała dokumenty, a pokazywała tylko to co chciała". W ten sposób skarżąca nie miała szansy na zapoznanie się z "właściwymi dokumentami", (k. 227-229).

Pismem z dnia 15 lipca 2011r. pełnomocnik skarżącej podtrzymał stanowisko i twierdzenia G. L. wyrażone dotąd w sprawie. Wskazał, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w P., nie wykonała obowiązku wynikającego z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2008r, (sygn. akt IV SA/Po 27/07). Pełnomocnik wskazał również, iż to Dyrektor Szkoły winna wykazać, że obowiązek wynikający z ww. orzeczenia został przez nią wykonany. Zdaniem pełnomocnika skarżącej "organ nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie podnoszonego twierdzenia o rzekomym wydaniu wszystkich dokumentów". W konkluzji skarżący wniósł o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły grzywny w maksymalnej – przewidzianej prawem – wysokości, to jest w kwocie [...] zł. (k. 244-246).

Pismem z dnia 19 września 2011r. Pełnomocnik Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w P., podtrzymał dotychczasowej stanowisko swej mandantki, podnosząc, że skarżąca domagała się wydania dokumentów bez ich wyszczególnienia, organ proponował polubowne załatwienie sprawy i zapraszał skarżącą do współpracy. Zaprzeczył aby organ nie wykazał, iż przedstawił skarżącej wszystkie interesujące ją dokumenty. Zwrócił uwagę, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 20 maja 2011r. Sąd Rejonowy P. Stare Miasto w P. utrzymał w mocy decyzję Prokuratora Prokuratury Rejonowej P. Stare Miasto w P. o umorzeniu postępowania przygotowawczego o sygn. [...]. Nadto Sąd Rejonowy stwierdził, że działanie Dyrektora Szkoły w zakresie udostępnienia informacji publicznej G. L. było poprawne.

W toku rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w dniu 20 września 2011r. pełnomocnik organu złożył wnioski dowodowe o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność oceny stanu zdrowia skarżącej, dowodu z przesłuchania w charakterze świadka R. G. Z.– zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w P. oraz o przeprowadzenie dowodu z dokumentów – akt postępowań prokuratorskich (opisanych szczegółowo powyżej) o sygn. akt [...] oraz akt o sygn. [...] Prokuratury Rejonowej P. – W. w P., albowiem akta ww. spraw zawierają kompletny materiał dowodowy użyteczny w niniejszej sprawie.

Sąd wnioski dowodowe oddalił uznając, iż są niedopuszczalne z mocy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W szczególności w zakresie wniosków o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, wnioskodawca - profesjonalny pełnomocnik – nie wskazał konkretnych dokumentów, niezbędnych dla wyjaśnienia wątpliwości, ale ograniczył się do wskazania bliżej nie sprecyzowanego zbioru dokumentów. W żaden też sposób nie wykazał jakie konkretnie dokumenty, ze względu na zawartą w nich treść – mogą być przydatne w niniejszej sprawie.

W toku rozprawy skarżąca wskazała, że nie wydano jej: protokołów rad pedagogicznych, korespondencji ze związkami zawodowymi, decyzji związków zawodowych, które były wydawane, korespondencji z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Oświaty oraz decyzji wydawanych przez Kuratorium Oświaty. Skarżąca zaprzeczyła by była w stanie bliżej sprecyzować ww. decyzje, w szczególności nie potrafiła podać ich dat, stwierdziła kategorycznie, iż decyzje te wydane zostały już po kontroli, jaka miała miejsce w szkole w 1998r. Wskazała też, iż protokół z kontroli szkoły, przeprowadzonej w 1998r, został ukryty.

W toku rozprawy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w P. oświadczyła, iż w piśmie kierowanym do skarżącej z dnia 27 maja 2009r wskazała, iż G. L. zostały przesłane fragmenty protokołów rad pedagogicznych, które skarżącej dotyczyły. Z resztą protokołów skarżąca zapoznała się w dniu 15 czerwca 2009r. w czasie spotkania, jakie odbyło się w szkole. Pisząc, iż udostępniła skarżącej wszystkie żądane dokumenty, które zachowały się w szkole, miała na myśli to, iż kontrola miała miejsce przed 13 laty, więc napisała tak z ostrożności, nie posiada jednak żadnych informacji by jakieś dokumenty np. zaginęły. Zaprzeczyła aby istniała korespondencja pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Kuratorium Oświaty na temat kontroli, jaka miała miejsce w 1998r. Zaprzeczyła aby w toku kontroli był sporządzany protokół kontroli. Oświadczyła, że w toku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie funkcjonowania szkoły. Zaprzeczyła by sporządzała pismo, w którym miałaby się ustosunkować do wyników kontroli.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej p.p.s.a.), w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Skarżąca przed złożeniem kolejnej skargi na niewykonanie wyroku, zwróciła się między innymi pismem z dnia 19 października 2010r. (k.23-24), do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] P., o wykonanie wyroku WSA w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r., spełniając warunek formalny dopuszczalności skargi.

Wprawdzie przedmiotowe wezwanie zostało skierowane do organu jeszcze przed upływem terminu do wykonania wyroku, ale powołany przepis art. 154 § 1 p.p.s.a., nie określa terminu, w jakim można skutecznie dokonać wezwania (nie określa początku terminu). Zatem warunek ten jest spełniony, jeżeli wezwanie organu nastąpiło po doręczeniu organowi administracyjnemu odpisu orzeczenia sądowego, wraz ze stwierdzeniem prawomocności i uzasadnieniem, nie ma przy tym znaczenia, czy wezwanie zostało doręczone organowi przed upływem terminu, jaki ma on na załatwienie sprawy, czy też dopiero po upływie tego terminu. Natomiast procesowa przesłanka wymierzenia grzywny organowi za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego nie byłaby spełniona, jeżeli skarżący wezwał właściwy organ przed doręczeniem mu prawomocnego orzeczenia sądowego wraz z aktami sprawy. Dopiero bowiem od tej daty zaczyna biec termin do załatwienia sprawy przez organ – co odnosi się tak do terminu określonego w przepisach prawa (np. w art. 35 kpa), jak i wyznaczonego przez sąd w trybie art. 286 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tak J. P. Tarno [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Wydanie 2, Warszawa 2006, str. 333-334, teza 7). Podobny pogląd został wyrażony w wyroku NSA z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 1529/07 (LEX nr 453494).

Z tego względu jej skarga podlegała merytorycznemu rozpoznaniu. Wyjaśnić należy, że istotą skargi wszczynającej postępowanie w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za bezczynność po wyroku sądu jest żądanie zastosowania przez sąd określonych środków mających na celu ukaranie organu oraz jego dyscyplinowanie. Zastosowanie grzywny może mieć zatem miejsce, gdy po wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność, organ administracji pozostaje w bezczynności z przyczyn zależnych od tego organu. Przez niewykonanie wyroku należy rozumieć zaniechanie podjęcia lub kontynuacji postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2001 r., sygn. akt II SA 2015/00, LEX nr [...]7180).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do udzielenia informacji publicznej zobowiązane są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji. Stosownie natomiast do postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Z kolei odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 powołanej ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 udostępnieniu podlegają informacje publiczne a w szczególności dane publiczne w tym dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca zarzuciła bezczynność po wyroku Sądu Dyrektorowi Szkoły podstawowej nr [...] w P..

W powołanym wyroku z dnia 30 lipca 2008r (sygn. akt IV SA/Po 27/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zobowiązał Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w P., do rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i określił zakres przedmiotowy wniosku. Zatem organ miał obowiązek rozpatrzyć wniosek strony w wyżej ustalonym zakresie, a więc co do udostępnienia skarżącej "dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr [...] w P., w maju 1998r. na zlecenie MEN, w zakresie dotyczącym skarżącej".

Treść wyroku Sądu z dnia 30 lipca 2008 r., oraz motywy rozstrzygnięcia zawarte w pisemnym uzasadnieniu, wiążą Sąd orzekający w niniejszej sprawie i przesądzają, o tym, że wniosek skarżącej winien być rozpoznany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sąd nie podzielił przy tym stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przyjętego w sprawie o sygn. II SA/Po 384/09, iż Dyrektor Szkoły zobowiązana była także do udostępnienia dokumentów:

1) poprzedzającej kontrolę, czyli tych dokumentów, które kontrolę tę wywołały, (obowiązek taki ciążył wyłącznie na Wielkopolskim Kuratorze Oświaty w P.) a także:

2) dokumentów w postaci korespondencji Dyrektora Szkoły ze związkami zawodowymi;

3) protokołu kontroli;

4) pisemnych wyjaśnień do sporządzenia których Dyrektor zobowiązana została zarządzeniem Wizytatora (notatka służbowa wizytatora z dnia 24 kwietnia 1998 r. k. 35).

Ww. dokumenty niewątpliwie nie należały do kategorii "dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr [...] w P., w maju 1998r. na zlecenie MEN, w zakresie dotyczącym skarżącej".

Nawet gdyby Dyrektor Szkoły była jednak zobowiązana do udostępnienia dokumentów opisanych powyżej w pkt. od 1 do 4, to i tak nie można zarzucić organowi bezczynności w tym zakresie. Dyrektor Szkoły nr [...] konsekwentnie wskazywała bowiem, iż nie posiadała żadnych innych – poza udostępnionymi już skarżącej – dokumentów. Stwierdzenie to jest jednoznaczne i nie można od organu wymagać uzasadnienia nieudostępnienia skarżącej dokumentów, które nie istniały. Skarżąca w żaden sposób nie wykazała, ani nawet nie uprawdopodobniła aby istniały jakieś dokumenty, "które kontrolę wywołały". Dyrektor Szkoły nr [...] konsekwentnie wskazywała, że takich dokumentów nie było, bowiem kontrola nie była zapowiedziana i została przeprowadzona na skutek pism - skarg G. L.. Zdaniem Sądu w aktach sprawy nie ma dokumentu, który mógłby doprowadzić do zakwestionowania powyższego wniosku.

Identyczna sytuacja dotyczy korespondencji ze związkami zawodowymi, dotyczącej G. L.. Dyrektor Szkoły konsekwentnie wykazywała (uczyniła to między innymi w piśmie z dnia 17 marca 2010r, a powtórzyła w piśmie z dnia 12 listopada 2010r. kierowanych do G. L.) iż wysłała tylko jedno pismo do związków zawodowych, informujące o zamiarze zwolnienia skarżącej z pracy, a dokument ten znalazł się już wcześniej w posiadaniu G. L.. W aktach sprawy brak jest jakiekolwiek dokumentu, który uprawdopodobniłby istnienie innej korespondencji ze związkami zawodowymi dotyczącymi skarżącej. Dyrektor Szkoły podkreśliła również, że w toku kontroli przeprowadzonej w 1998r nie sporządzono protokołu, nadto zaprzeczyła aby sporządziła pisemne wyjaśnienia pokontrolne, (k. 301-303). W toku postępowania nie uprawdopodobniono by taki protokół kontroli oraz wyjaśnienia pokontrolne zostały w istocie sporządzone. Zdaniem Sądu zawarte w notatce wizytatora (k.35) stwierdzenie, że Dyrektor Szkoły zostanie zobowiązana do sporządzenia wyjaśnień pokontrolnych, wcale nie oznacza, że takie zobowiązanie do organu dotarło, i że wyjaśnienia te zostały w istocie sporządzone, zwłaszcza że przedmiotowa kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Nie zmienia to przy tym faktu, iż jak już podkreślono powyżej z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 30 lipca 2008 (IV SAB/Po 27/07), nie wynikał obowiązek udostępnienia skarżącej innych dokumentów poza tymi, które stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej w Szkole w maju 1998r.

Reasumując dla oceny czy Dyrektor Szkoły wykonała wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r, decydująca jest ocena czy organ udostępnił skarżącej dokumenty, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr [...] w P., w maju 1998r. na zlecenie MEN, w zakresie dotyczącym skarżącej". Bezpośrednio po wydaniu przez WSA w Poznaniu wyroku z dnia 9 grudnia 2009r. a przed rozpoznaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej, Dyrektor Szkoły nr [...] w P. przesłała skarżącej pisma z dnia 17 marca 2010r i z dnia 13 września 2010r. wskazując, że udostępniła G. L. wszystkie dokumenty, które były przedmiotem kontroli kuratoryjnej w Szkole Podstawowej nr [...] w 1998r. Ta informacja odwołuje się do okoliczności związanych ze wcześniejszym udostępnieniem G. L. przedmiotowych dokumentów. Z tego punktu widzenia najistotniejszym faktem było spotkanie ze skarżącą w Szkole Podstawowej nr [...], do którego doszło 15 czerwca 2009r, (k.13). Zgodnie z treścią protokołu i twierdzeniami Dyrektora Szkoły udostępniono G. L. wszystkie jej dotyczące dokumenty, które kontrolowano, w tym wszystkie protokoły rad pedagogicznych. Wbrew twierdzeniom skarżącej - wygłoszonym w toku rozprawy – iż Dyrektor Szkoły ukryła jakieś dokumenty przed G. L., z protokołu sporządzonego w dniu 15 czerwca 2009r. nie wynika aby przed skarżącą ukryto jakikolwiek dokument. G. L. protokół ten podpisała, nie czyniąc na nim jakiegokolwiek krytycznego zastrzeżenia, czy też adnotacji. Zdaniem Sądu świadczy to o tym, że organ najpierw przesłał skarżącej dokumenty jej dotyczące, a następnie w dniu 15 czerwca 2009r. Dyrektor Szkoły udostępniła skarżącej także wszystkie pozostałe dokumenty, które były przedmiotem kontroli MEN w 1998r. Znamiennym jest, iż G. L. poza powtarzanym w toku całego postępowania zarzutem, że nie udostępniono jej wszystkich żądanych dokumentów, nie potrafiła w jakikolwiek sposób sprecyzować, przybliżyć o jakie dokumenty mogłoby chodzić. W toku rozprawy skarżąca podniosła, iż nie udostępniono jej "protokołów rad pedagogicznych, korespondencji ze związkami zawodowymi, decyzji związków zawodowych, które były wydawane, korespondencji z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Oświaty oraz decyzji wydawanych przez Kuratorium Oświaty". Zdaniem Sądu takie określenie rzekomo istniejących dokumentów cechuje się znacznym stopniem ogólności. Nadto wszystkie ww. rzekomo sporządzone dokumenty, poza protokołami z rad pedagogicznych, nie byłyby przedmiotem badania osoby przeprowadzającej kontrolę w Szkole Podstawowej nr [...] w maju 1998r. Jeśli chodzi o protokoły rad pedagogicznych skarżąca w żaden sposób nie przybliżyła które protokoły nie zostały jej udostępnione, (np. poprzez sprecyzowanie, w jakiej dacie protokoły te powstały lub jaką treść zawierały). Skarżąca nie doprecyzowała tej kwestii nawet w czasie rozprawy przed Sądem.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Szkoły niewątpliwie:

1) przesłała G. L. fragmenty dokumentów – w zakresie w jakim dotyczyły skarżącej, będących przedmiotem kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeprowadzonej w maju 1998r;

2) udostępniła G. L. wszystkie dokumenty, będące przedmiotem kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeprowadzonej w maju 1998r.;

przy czym – zdaniem Dyrektora Szkoły, skarżącej udostępniono wszystkie ww. dokumenty, będące przedmiotem ww. kontroli. Skarżąca poza stwierdzeniem, że istnieją jakieś inne dokumenty, których jej nie udostępniono, nie potrafiła w żaden logiczny sposób stanowiska swojego uzasadnić.

Sąd podzielił stanowisko WSA w Poznaniu, zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 grudnia 2009r, (sygn. akt II SA/Po 384/09) iż udostępnienie informacji obejmuje także informację o nieposiadaniu żądanych dokumentów, a w takiej sytuacji nie wystarczy samo stwierdzenie jej nieposiadania, ale koniecznym jest wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy. Powiadomienie wnioskodawcy o nieposiadaniu żądanych dokumentów należy zaś rozpatrywać w kontekście art. 8, 9 i 11 Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd też powiadomienie winno zawierać informację wyjaśniającą dlaczego organ nie posiada żądanych danych, oraz ewentualnie inne informacje, które mogą mieć wpływ na sytuację faktyczną i prawną wnioskodawcy. Organ winien był zatem konkretnie, w formie pisemnej wskazać stronie, których spośród żądnych dokumentów (objętych wnioskiem) nie posiada i z jakiej przyczyny. Na przykład, jeżeli powodem braku dokumentów była ich archiwizacja, to należało wskazać dokładnie podstawę prawną takiego działania, dokumenty zarchiwizowane i dokumenty wskazujące na dokonanie archiwizacji, oraz ewentualnie przepis, który nie pozwala z tych dokumentów korzystać, w sytuacji gdy jest taka potrzeba. W każdym razie organ powinien powołać konkretne, pisemnie udokumentowane przyczyny, dla których nie posiada dokumentów, których udostępnienia domaga się strona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przedmiotowej sprawie skarżąca w istocie nie wykazała aby istniały jakieś inne dokumenty, których organ – mimo takiego obowiązku – G. L. nie udostępnił. Tym samym nie można oczekiwać aby Dyrektor Szkoły nr [...] w P. musiała uzasadniać dlaczego nie udostępniła skarżącej dokumentów, których istnienia w toku postępowania nawet nie uprawdopodobniono.

Reasumując, zdaniem Sądu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w P., kierując do skarżącej pisma z dnia: 17 marca 2010r, a następnie z dnia 13 września 2010r i 12 listopada 2010r. ostatecznie sprecyzowała skarżącej, iż nie jest w posiadaniu jakichkolwiek "dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr [...] w P., w maju 1998r. na zlecenie MEN, w zakresie dotyczącym skarżącej", które nie zostałyby wcześniej przekazane, bądź udostępnione G. L.. Tym samym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] wykonała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008r. (sygn. akt IV SAB/Po 27/07).

W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki do wymierzenia organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę G. L. oddalił.



Powered by SoftProdukt