drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, III SAB/Kr 3/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SAB/Kr 3/05 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2006-07-31 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Dorota Dąbek
Grażyna Danielec
Tadeusz Wołek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Sygn. powiązane
II OSK 535/07 - Wyrok NSA z 2008-06-05
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek (spr.) Sędziowie NSA Grażyna Danielec WSA Dorota Dąbek Protokolant Monika Musiał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2006r. sprawy ze skargi S. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] skargę oddala

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] listopada 1999 r. [...] Prezydent Miasta [...] odmówił wymeldowania M. K. z pobytu stałego z lokalu nr [...] przy ulicy [...] w [...] oraz anulowania czynności materialno- technicznej polegającej na zarejestrowaniu w dniu [...] maja 1994 r. pobytu stałego M. K. w tym lokalu.

Od powyższej decyzji S. T. pismem noszącym datę [...] listopada 1999 r. złożyła odwołanie.

Decyzją z dnia [...] grudnia 1999r. [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] po rozpoznaniu odwołania S. T., utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2000 r. sygn. akt II SA/Kr 486/00 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie-Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie odrzucił skargę S.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 1999 r. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia.

Decyzją z dnia [...] listopada 2000 r. [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] po rozpoznaniu wniosku S. T. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 1999r. W uzasadnieniu SKO wskazało, że przedmiotowa decyzja nie jest dotknięta żadną z wad określonych w art. 156 §1 kpa.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2004 r. sygn. akt II SA/Kr 78/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę S.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2004 r. [...] . W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w sprawie przysługiwał stronie zgodnie z art. 127 §3 i 4 kpa wniosek do Kolegium o ponowne rozpoznanie sprawy, wniosek taki nie został złożony i tym samym nie zostały wyczerpane środki odwoławcze.

Decyzją z dnia [...] listopada 2000 r. [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] po rozpoznaniu wniosku S. T. -umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. W uzasadnieniu SKO wskazało, że przedmiotowa decyzja utraciła samodzielny byt prawny w związku z tym: że decyzją z dnia [...] grudnia 1999r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. Utrata samodzielnego bytu prawnego przez decyzję powoduje niemożność orzekania merytorycznego w sprawie stwierdzenia jej nieważności. Dlatego postępowanie o stwierdzenie nieważności jako bezprzedmiotowe zostało umorzone.

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2004 r. sygn. akt II SA/Kr 427/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę S. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2000 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że SKO wydało zaskarżoną decyzję jako organ l instancji i w takim przypadku środkiem zaskarżenia jest wniosek do Kolegium o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki nie został przez skarżącą złożony.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2004 r. sygn. akt III SAB 17/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi S. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] - skargę odrzucił. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że skarga dotyczyła wniosku dowodowego skarżącej złożonego w ramach prowadzonego przez Kolegium postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji z dnia [...] kwietnia 1997 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 1988 r. Skarga, zatem nie dotyczy żadnej ze spraw uregulowanych w art. 3 §2 pkt1-4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami Administracyjnymi.

Pismem z dnia [...] sierpnia 2004 r. S. T. zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] , w którym stwierdziła, że w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 czerwca 2004r. sygn. II SA Kr 17/01 wnosi:

1. o podjęcie postępowania w sprawie

a. odwołania z dnia [...] listopada 1999 r. od decyzji z dnia [...] listopada 1999 r. w sprawie anulowania czynności materialno-techicznej z dnia [...] maja 1994 roku polegającej na zameldowaniu M. K. w mieszkaniu nr [...] przy ul. [...] w [...] ,

b. odwołania z dnia [...] listopada 1999 r. od decyzji z dnia [...] listopada 1999 r. w sprawie odmowy wymeldowania M. K. z tego mieszkania.

2. wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Kolegium z dnia [...] listopada 2000 r sygn. [...] jako bezprzedmiotowej wobec postanowienia WSA z dnia 21 czerwca 2004r. sygn. II SA Kr 17/01.

W uzasadnieniu wniosku wskazała na szereg okoliczności związanych z przekazaniem M K. spornego mieszkania, z pominięciem wiedzy współwłaścicieli nieruchomości, brakiem decyzji administracyjnej przydzielającej mieszkanie M. K., że budynek nie posiada wyodrębnionych mieszkań oraz, że organ był zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia pobytu M. K. na czas określony, gdyby rzeczywiście w tym mieszkaniu przebywała. Zarzuciła, że czynności z dnia [...] maja 1994 r. polegające na zameldowaniu M. K. w mieszkaniu nr [...] na pobyt stały są wadliwe. Wniosek o wymeldowanie M. K. ma swoje uzasadnienie w treści art. 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz zachowaniu M. K., która formularz zgłoszenia pobytu stałego podpisała w dniu sporządzenia aktu notarialnego tj. 11.05.94 r. z powodu nabycia prawa własności 6/96 udziałów w nieruchomości.. Mieszkanie opuściła - o ile przedtem rzeczywiście zajmowała je i przeniosła się do Warszawy gdzie do dzisiaj mieszka, ukrywając miejsce pobytu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] pismem z dnia [...] listopada 2004 r. noszącym numery Kol. Odw. [...] , Kol. Odw. [...] odpowiadając na powyższe pismo S. T. w zakresie, w którym stwierdziła, że wnosi o podjęcie postępowania w sprawie odwołania z dnia [...] listopada 1999 r. od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r.- powiadomiło S. T., że nie istnieją podstawy prawne do dalszego procedowania w powyższych sprawach. Kolegium, bowiem ostateczną decyzją z dnia [...] listopada 2004 r. Kol. Odw. [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia [...] grudnia 1999 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. Jednocześnie skarga złożona do NSA-Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie została przez ten sąd postanowieniem z dnia 21 czerwca 2004 r. II SA/Kr 78/01 odrzucona. Oznacza to, że postępowanie odwoławcze zostało zakończone ostateczną decyzją SKO z dnia 28 grudnia 1999 r.

Decyzją z dnia [...] listopada 2004 r. Kol. Odw. [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] - odmówiło stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2000 r. Kol. Odw. [...] orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r.

Pismem z dnia [...] listopada 2004 r. skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] S. T. w celu uzupełnienia wniosku o anulowanie czynności materialno-technicznej z dnia [...] maja 1994 r. polegającej na zarejestrowaniu na stałe pobytu M. K. w przedmiotowym mieszkaniu- przesłała wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 marca 2004r do sygn. II SA Kr 2340/00 wraz z uzasadnieniem twierdząc, że dotyczy on identycznej czynności organu meldunkowego dokonanej w stosunku do osoby, która zmarła. M. K. natomiast nadal jest zameldowana w tym mieszkaniu, mimo, że nie przebywa w nim od wielu lat.

S. T. skierowała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] kolejne pismo noszące datę [...] listopada 2004 r. wskazując, że dotyczy ono sygn.: Kol. Odw. [...] , Kol. Odw. [...] , Kol. Odw. [...] z dnia [...] listopada 2004r.

W piśmie tym wniosła o:

1. uchylenie powyższych decyzji

2. ponowne rozpoznanie wniosku z dnia [...] sierpnia 2004 r. o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia [...] listopada 2000 r. Kol. Odw. [...] jako bezprzedmiotowej,

3. ponowne rozpoznanie wniosków złożonych do akt postępowania przed Kolegium.

W uzasadnieniu wskazała, że decyzja Kolegium z dnia [...] listopada 2000 r. Kol. Odw. [...] stała się bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 162 §1 ust. 1 kpa na skutek wydania przez WSA postanowienia z dnia 21 czerwca 2004r. sygn. II SA Kr 78/01, którym to postanowieniem Sąd odrzucił skargę na decyzję Kolegium z tej samej daty [...] z powodu niewyczerpania środków odwoławczych. Nie wyczerpanie ich jest skutkiem prowadzenia przez Kolegium Odwoławcze postępowania Kol.Odw. [...] łącznie z postępowaniem Kol. Odw. [...] , wydaniem i doręczenie obu tych decyzji w tym samym dniu. W dniu [...] września 1999 r złożyła do organu l instancji wniosek o wymeldowanie M. K. z mieszkania znajdującego się w nieruchomości, której jest współwłaścicielem, ponieważ stwierdziła, że w tym mieszkaniu nie przebywa. Fakt ten nie uległ zmianie i do dzisiaj M. K. przebywa poza miejscem zameldowania. Poprzez odmowę wymeldowania M. K. organ meldunkowy narusza art. 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ponieważ uprawniony jest do rejestracji stanu faktycznego związanego z miejscem pobytu konkretnej osoby a nie do rejestracji praw. Kolegium poprzez odmowę stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] grudnia 1999 r. narusza przepisy prawa o właściwości, ponieważ nie jest organem uprawnionym do orzekania o prawie do lokalu.

Na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2004 r. Kol. Odw. [...] -stwierdzające niedopuszczalność odwołania S. T. od pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2004 r., S. T. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i skarga została zarejestrowana do sygn. III SA/Kr 225/05. Wnosząc o uchylenie skarżonego postanowienia twierdziła, że pismo skarżącej z dnia 11 sierpnia 2004r. jest przysługującym w trybie art. 127 kpa wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia [...] listopada 2004r. Kol. Odw. [...] . Wniosek ten złożyła Przed upływem 14 dniu od daty doręczenia postanowienia WSA z dnia 21 czerwca 2004r sygn. II SA/Kr 78/01, w związku z czym Kolegium winno rozpoznać go jako wniosek o anulowanie czynności materialno-technicznej z dnia 17 maja 1999 r.

S. T. złożyła również skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2004r. Kol. Odw. [...] utrzymującą w mocy decyzję Kolegium z dnia [...] listopada 2004 r. Kol.Odw. [...] o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2000 r. Kol. Odw. [...] orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. Sprawa została zarejestrowana do sygn. III SA/Kr 226/05.

W niniejszej sprawie toczącej się do sygn. III SAB/Kr 3/05 - S. T. złożyła skargę na bezczynność SKO w sprawie wniosku z dnia [...] sierpnia 2004 r. o podjęcie postępowania w sprawie jej odwołania z dnia [...] listopada 1999 r. od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że WSA rozpoznając w dniu [...] czerwca 2004 r. jej skargę na decyzję Kolegium Odwoławczego z dnia 24 listopada 2000 r. Kol. Odw. [...]-odmówił rozpoznania skargi z powodu nie wyczerpania środków zaskarżenia co zostało spowodowane działaniem Kolegium, ponieważ skarżoną decyzję Kolegium doręczyło łącznie z wydaną w tym dniu decyzją Kol.Odw. [...] . Po doręczeniu postanowienia Sądu pismem z dnia [...] sierpnia 2004 r. skarżąca wniosła o podjęcie postępowania a pismem z dnia [...] listopada 2004 r. wskazała na nowe okoliczności sprawy tj.

a. nieistnienie art.9 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych na podstawie którego organ meldunkowy dokonał zameldowania M.K. w przedmiotowym mieszkaniu,

b. wykluczenie możliwości przebywania jej w przedmiotowym mieszkaniu z uwagi na wynajmowanie go osobie trzeciej.

Kolegium do tej pory nie podjęło decyzji uwzględniającej te okoliczności, czym sankcjonuje stan niezgodny z prawem, jako, że obowiązek meldunkowy ma charakter publicznoprawny a jego naruszenie stanowi wykroczenie z art. 147 kodeksu wykroczeń. Kolegium narusza też interes skarżącej jako współwłaściciela nieruchomości, ponieważ wynikająca z czynności organu meldunkowego z dnia [...] maja 1994 r. sytuacja zubaża dochody skarżącej o zyski z wynajmu mieszkania.

W odpowiedzi na skargę SKO wnosząc o jej oddalenie wskazało, że odniosło się do wniosku skarżącej z dnia [...] sierpnia 2004 r. pismem Kolegium z dnia [...] listopada 2004 r.

Po wniesieniu skargi skarżąca złożyła kolejne pismo noszące datę [...] marca 2005 r., w którym stwierdziła, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2004 r. sygn. 78/01 Sąd odrzucił jej skargę na decyzję Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2004 r. Kol. Odw. [...] z powodu nie wyczerpania środków zaskarżenia, co oznacza, że postępowanie powinno być nadal prowadzone w ramach postępowania przed Kolegium. Pismem z dnia [...] sierpnia 2004 r. zwróciła się do Kolegium z odpowiednim wnioskiem a pismami z dnia [...] listopada 2004r. uzupełniła go przez podanie danych dotyczących aktualnej sytuacji. Kolegium nie wydało nowej decyzji administracyjnej uwzględniającej okoliczności po dacie [...] sierpnia 2004 r. a podniesione w pismach złożonych [...] sierpnia i [...] listopada 2004 r., czym naruszyło terminy przewidziane w art. 35 kpa. Postępowanie wszczęte odwołaniem skarżącej z dnia [...] listopada 1999 r. Kolegium wszczęło pod rządami art.9 ust.2 ustawy o ewidencji ludności dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r.. W toku postępowania przepis ten został uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. z mocą wsteczną od daty 26 kwietnia 1985 r. a więc wyrok ten dotyczy również skarżonej czynności urzędu meldunkowego z dnia 17 maja 1977 r. Kolegium winno, więc skorygować swoją decyzję z dnia [...] grudnia 1999 r. i wydać nową z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, do czego obliguje art. 2 ustawy o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych. Dlatego też wnosi o uchylenie decyzji administracyjnych wydanych przez organy obu instancji i stwierdzenie nieważności czynności materialno technicznej organu meldunkowego dokonanej w dniu 17 maja 1994 r.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art.3 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz. U. Nr 153, póz. 1270), kontrola działalności administracji Publicznej przez sądy administracyjne dotyczy bezczynności organów w sprawach skarg na:

1. decyzje administracyjne;

2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę, co do istoty;

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów.

W rozpoznawanej sprawie została złożona skarga na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w zakresie wniosku skarżącej z dnia [...] sierpnia 2004 r. skierowanej do tego organu, w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r.

Zgodnie z treścią art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. zm.), organ administracji jest obowiązany do załatwienia sprawy i wydania decyzji. Nie może, zatem poprzestać na udzieleniu informacji stronie, co do braku możliwości pozytywnego załatwienia sprawy, gdy istnieją przesłanki do załatwienia sprawy. Nie jest, więc dopuszczalne odstąpienie od wydania decyzji we wszczętym postępowaniu, jeżeli istnieją podstawy do jego prowadzenia.

Należy jednak zauważyć, że odwołanie, którego rozpoznania domaga się skarżąca i którego nie nadanie biegu doprowadziło do wniesienia skargi w niniejszym postępowaniu na bezczynność SKO, podlegało rozpoznaniu we wszczętym postępowaniu administracyjnym, czego skarżąca jak wynika ze skargi i licznych pism nie akceptuje. Na skutek rozpoznania odwołania skarżącej z dnia [...] listopada 1999 r. od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] grudnia 1999 r. utrzymało w mocy przedmiotową decyzję. Skarga S. T. do Naczelnego Sądu Administracyjnego-Ośrodek Zamiejscowy w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]z dnia [...] grudnia 1999 r. została przez ten sąd postanowieniem z dnia 30.05.2000 r. II SA/Kr 486/00 odrzucona. Oznacza to, że postępowanie odwoławcze zostało zakończone ostateczną decyzją SKO z dnia [...] grudnia 1999 r. i to postępowanie nie jest postępowaniem wszczętym zobowiązującym organ do wydawania jakiejkolwiek decyzji odnoszącej się do treści odwołań.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] listopada 2004 r. Kol. Odw. [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia [...] grudnia 1999 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. Z kolei skarga S. T. na decyzję SKO z dnia [...] listopada 2004 r. Kol. Odw. [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie została przez ten sąd postanowieniem z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. II SA/Kr 78/01, odrzucona

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] listopada 2000r. Kol. Odw. [...] umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia sierpnia 2004 r. sygn. akt II SA/Kr 427/01 skargę S. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2000r, nr Kol. Odw. [...]- odrzucił.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Sądu skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ organ udzielając skarżącej pisemnej informacji o powyższych okolicznościach w piśmie z dnia [...] listopada 2004 r. nie pozostaje w bezczynności w szczególności nie wydając decyzji w terminie zakreślonym w art. 35 kpa-co podniosła skarżąca w pisemnym uzupełnieniu skargi. Nie można, bowiem traktować wniosku o nadanie biegu odwołaniu złożonemu w sprawie już ostatecznie zakończonej po rozpoznaniu odwołania, jako wniosku obligującego organ do wydania decyzji w trybie art. 104 §1 kpa. Dlatego też w ocenie skargi S. T. na bezczynność SKO nie miał znaczenia art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz.U.2001, Nr 79, poz.856) wskazany przez skarżąca w piśmie noszącym datę 9 marca 2005 r. Przepis ten stanowi, że " W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji" a więc zakreśla właściwość samorządowych kolegiów ; odwoławczych.

Ponadto odnosząc się do podniesionego w powyższym piśmie stwierdzenia, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2004 r. sygn. II SA/Kr 78/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sąd odrzucił jej skargę na decyzję Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2004 r Kol. Odw. [...] z powodu nie wyczerpania środków zaskarżenia, należy zauważyć, że w skargach złożonych przez S. T. (sprawa do sygn. III SA/Kr 225/05, III SA/Kr 226/05)

- na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2004 r. Kol. Odw. [...] stwierdzającego niedopuszczalność odwołania S. T. od pisma SKO w [...] z dnia [...] listopada 2004 r. nr Kol. Odw. [...] , Kol. Odw. [...],

- na decyzję SKO w [...] z dnia [...] grudnia 2004 r., Kol.Odw. [...] utrzymującej w mocy decyzję SKO w [...] z dnia [...] listopada 2004 r. Koli. Odw. [...] odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji SKO w [...] z dnia [...] listopada 2000 r. Kol. Odw. [...] orzekającej o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 1999 r. skarżąca S. T. twierdziła, że ponieważ pismo z dnia [...] sierpnia 2004 r. złożyła do Kolegium Odwoławczego z zachowaniem 14 dniowego terminu liczonego od daty doręczenia jej postanowienia WSA( II SA/Kr 78/01) stanowi ono odwołanie od decyzji SKO [...] zaś decyzja SKO [...] staje się bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 162 §1 ust.1 kpa. To stwierdzenie wskazuje, że Skarżąca swoje pismo z daty [...] sierpnia 2004 r. traktuje jako wniosek skierowany do SKO o ponowne rozpoznanie spraw wskazanych w powyższych skargach. Należy jednak zauważyć, że wniosek taki zgodnie z treścią art. 129 §2 kpa w zw. z art. 127 §3 kpa, składa się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji a nie od otrzymania orzeczenia sądu administracyjnego orzekającego o odrzuceniu skargi z powodu nie wyczerpania wskazanego trybu. Ponadto powyższe stwierdzenie skarżącej pozostaje w oczywistej sprzeczności ze skargą na bezczynność SKO w niniejszej sprawie i wskazuje na oczywistą jej niezasadność.

Należy zauważyć, że z treści skarg składanych przez S. T. oraz licznych pism wynika, że nie akceptuje tego, że M. K. jest zameldowana na pobyt stały w lokalu nr 3 przy ulicy [...] w [...] , zarzucając, że osoba ta nie mieszkała i nie mieszka w tym lokalu. W stanie prawnym w chwili obecnej obowiązującym zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z p. zm.) osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Zgodnie z kolei z treścią art. 15 ust 2 tej ustawy organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Dlatego też Sąd skargę oddalił na podstawie art. 151 ustawy-Prawo o postępowaniu Przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt