drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Rada Gminy, Oddalono skargę, IV SAB/Gl 9/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Gl 9/11 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2011-04-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Adam Mikusiński
Stanisław Nitecki
Tadeusz Michalik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1459/11 - Wyrok NSA z 2011-11-09
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 6
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Adam Mikusiński Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant st. sekr. sąd. Arkadiusz Kmiotek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi Z.D. na bezczynność Rady Gminy M. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. Z.D. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy M. z wnioskiem o sprostowanie protokołu z [...] sesji Rady Gminy i protokołu z Wspólnej Komisji Rady Gminy z dnia [...] r. Wyjaśnił, że domaga się uzupełnienia wskazanych protokołów o pominięte fakty w wypowiedzi Pani G. oraz inne wyjaśnienia. Sprecyzował, iż chodzi o:

1. uzasadnienie wyłączenia z obszaru planu miejscowego M. działki nr [...];

2. powołanie się Pani G. na brak w ewidencji geodezyjnej map z uwzględnieniem wstępnego podziału wskazanej działki na cztery oddzielne;

3. błędne stwierdzenia, że pisma, które wpłynęły w sprawie sprzeciwu do zmiany przeznaczenia działki nr [...] w M. z rolnej na budowlaną nie mają związku z podejmowaną na sesji uchwałą dotyczącą zmiany uchwały nr [...] z dnia [...] r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na fakt, iż na tym etapie sprzeciwy nie są rozpoznawane.

4. brak wyszczególnienia nazwisk uczestników spotkania Rady Sołeckiej M., na czyj wniosek spotkanie się odbyło, oraz na jakiej podstawie prawnej Rada ta ingeruje w prawo własności wskazanej działki.

W piśmie wnioskodawca zaznaczył, że żąda uzupełnienia wskazach protokołów i przesłanie właściwych wyciągów, w formie oryginałów z uwzględnieniem wyżej wskazanych faktów.

W odpowiedzi organ administracji przesłał wnioskodawcy uchwałę nr [...] Rady Gminy M. z dnia [...] r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.

W kolejnym piśmie, datowanym na dzień [...] r. Z.D. ponownie zażądał przesłania informacji, na czyj wniosek została zwołana Komisja Sołecka i kto w niej uczestniczył. Zaznaczył ponadto, iż nie otrzymał sprostowania protokołów z sesji Rady Gminy oraz wyjaśnień dotyczących sprzeciwu w zakresie "wyłączenia działki [...] z obszaru planu miejscowego M.".

Ponadto w piśmie z dnia [...] r. wnioskodawca zażądał wydania w trybie ustawy o dostępie do "informacji jawnej":

1. kserokopii żądania W.D. oraz G.K. odnoszących się do naruszenia interesu prawnego z powodu przyjęcia uchwały nr [...] z dnia [...] r. w sprawie wyłączenia działki nr [...] z obszaru opracowania planu miejscowego M.;

2. kserokopii uchwały Rady Gminy na wyżej wskazane wezwanie.

W piśmie tym zawarł również szereg zarzutów związanych z uchwalaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odnoszących się do władz Gminy.

W odpowiedzi na wyżej opisane pisma Rada Gminy M. wyjaśniła, że wnioskodawca otrzymał odpowiedzi na poprzednie pisma natomiast, co do pozostałej części zarzutów, zawartych w kolejnych wnioskach, wymagane jest podjęcie stosownej uchwały. Wskazano, iż na obszarze Gminy nie funkcjonuje organ nazywany przez stronę komisją sołecką. Zaznaczono, że nie można było przyjąć poprawek do protokołu z dnia [...] r. bowiem nie można wprowadzić do tego dokumentu wypowiedzi, które nie miały miejsca. Ponadto organ wskazał, że zarówno protokół z sesji Rady Gminy z dnia [...] r., jak i uchwała Rady Gminy nr [...] z tego samego dnia, dotycząca odmowy usunięcia naruszenia prawa zostały wnioskodawcy przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie organ przesłał wnioskodawcy kserokopie żądania W.D. i G.K. odnoszących się do naruszenia interesu prawnego wyjaśniając, że uchwała Rady Gminy nr [...] wraz z uzasadnieniem została stronie przesłana wraz z pismem z dnia [...] r.

Kolejnym pismem z dnia [...] r. Z.D. wezwał Radę Gminy M. do usunięcia naruszenia prawa wnosząc o unieważnienie uchwały tego organu na [...] z dnia [...] r. jako naruszającą integralność własności działki nr [...] w M., która została uchwalona z pominięciem ustaleń wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 września 2006 r.

W odpowiedzi na powyższe Rada Gminy M. poinformowała stronę, że w sprawie zostanie podjęta uchwała na najbliższej sesji Rady Gminy M.

W piśmie z dnia [...] r. wnioskodawca ponownie wezwał Radę Gminy M. do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z ustaleniami wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 września 2006 r., sygn. akt II SA/Gl 62/06.

Pismem z dnia [...] r. organ administracji przesłał stronie uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] r. , nr [...] w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.

W dalszej kolejności Z.D. w piśmie z dnia [...] r. wniósł do Rady Gminy M. o udzielenie informacji kto z Rady Sołeckiej M. wnioskował lub zdecydował na wniosek Wójta Gminy o zmianie obszaru opracowania miejscowego planu poprzez wyłączenie działki nr [...]. Wskazał, iż organ odmawia ujawnienia nazwisk osób, z Rady Sołeckiej, które bezprawnie utrudniają zakończenie spraw majątkowych współwłaścicieli działki nr [...] w M. Zaznaczył, że Przewodniczący Rady Gminy zlekceważył, jego uprzednie żądania udzielenia informacji "kto utrudnia przywrócenie przeznaczenia budowlanego działki nr [...] w M.".

W odpowiedzi Rada Gminy wyjaśniła, iż nie organizowała spotkania z Radą Sołecką M., ponadto do Rady nie wpłynął wniosek Rady Sołeckiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Wyjaśniono stronie również, że ani Przewodniczący Rady Gminy, ani radni nie brali udziału w spotkaniu z członkami Rady Sołeckiej w sprawie "utrudniania zakończenia spraw majątkowych współwłaścicieli spornej działki".

W kolejnym piśmie, datowanym na dzień [...] r. Z.D. wniósł do Rady Gminy M. o udzielenie zaległych odpowiedzi w następujących kwestiach:

1. złożone wniosku na sesję Rady Gminy z dnia [...] r. w sprawie projektu granicy polno – leśnej i dolesień obejmujących działkę [...] w K.

2. sposobu załatwienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie unieważnienia granicy polno – leśnej w K.

3. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia [...] r. o unieważnienie uchwały nr [...] Rady Gminy M.

4. w sprawie podania nazwisk osób wnioskujących (oraz kto zdecydował się wezwać te osoby na zebranie Rady Gminy M.) i na jakiej podstawie prawnej odnośnie wyłączenia z obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania działki nr [...] w M.

5. informacji na temat terminu odesłania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z miesiąca [...] r. na bezczynność Rady Gminy M.

W odpowiedzi organ wyjaśnił:

Ad. 1 Wniosek został skierowany według kompetencji do Wójta Gminy M.;

Ad. 2, 3 i 5 przesłano kopię pisma wyjaśniającego Kierownika Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych;

Ad. 4 Sprawa wyłączenia działki nr [...] z obszaru opracowania projektu planu miejscowego M. była rozpoznawana na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy, czyli brali w niej udział wszyscy Radni, jak również pracownicy urzędu Gminy, którzy przedstawiali projekty uchwał na najbliższa sesję. Posiedzenia Komisji odbywały się zgodnie z planem na wniosek Przewodniczącego Komisji. Jednocześnie organ wyjaśnił, że nazwiska Radnych były już wielokrotnie przekazywane wnioskodawcy.

Pismem z dnia [...] r. Z.D. wniósł skargę na bezczynność Rady Gminy M. w przedmiocie informacji publicznej w postaci nazwisk osób z Rady Sołeckiej M., które prawdopodobnie na zebraniu, przed zebraniem Komisji Rady Gminy zgłosili wniosek o wyłączenie działki nr [...] w M. z obszaru opracowania planu miejscowego M.. Zażądał natychmiastowego udostępnienia nazwisk tychże osób, które w dniu [...] r. składały wniosek w przedmiocie omawianej działki oraz ukaranie grzywną Wójta Gminy M. za lekceważenie lub uniemożliwienie ujawnienia nazwisk wyżej opisanych osób.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy M. wniosła o oddalenie skargi wskazując, że żądanie skarżącego jest zupełnie bezzasadne bowiem Rada Gminy ani Wójt Gminy nie posiadają informacji na temat spotkań Rady Sołeckiej M. oraz stanowiska jej członków w sprawie wniosków o wyłączenie działki nr [...] w M. z obszaru opracowania miejscowego planu M. Organ zaznaczył, że organem sołectwa jest sołtys nie natomiast Rada Sołecka, która powołana jest jedynie do pomocy. Jednocześnie wyjaśnił, że nie odbywało się spotkanie z Rada Sołecką, ani Rada ta nie składała wniosku o wyłączenie działki nr [...] z obszaru opracowania planu miejscowego dla M.

W kolejnych pismach procesowych składanych do akt sprawy skarżący polemizował ze stanowiskiem organu administracji wskazując, że z protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu [...] r. wynika, że odbyło się spotkanie z Rada Sołecką M. w sprawie wyłączenia spornej działki z obszaru opracowania projektu planu miejscowego M.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W punkcie wyjścia należy wskazać, że zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym § 2 wspomnianego przepisu stanowi, iż kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle obowiązujących unormowań, w szczególności zgodnie z regulacją art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. sąd administracyjny, w zakresie swojej kognicji, orzeka między innymi w przedmiocie skarg na bezczynność organów administracji publicznej kontrolując postępowanie tych organów z punktu widzenia zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że skarga Z.D. nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że celem skargi na bezczynność organu administracji jest zwalczanie braku działania (zwłoki) w załatwianiu sprawy administracyjnej. W doktrynie oraz orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że o bezczynności organu administracji możemy mówić wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podejmuje żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadząc postępowanie, mimo istnienia ustawowego obowiązku nie kończy go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, czy też nie podejmuje innej stosownej czynności. Przy badaniu zasadności skargi na bezczynność organu administracji nie ma znaczenia z jakich powodów określony akt, czy czynność nie została dokonana przez organ. Przy czym Sąd bierze pod uwagę stan sprawy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Skarga na bezczynność organu ma bowiem na celu przede wszystkim wymuszenie na organie administracji załatwienia sprawy. W świetle powyższego dla uznania bezczynności organu konieczne jest ustalenie, że organ administracji był zobowiązany, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do wydania decyzji, aktu lub podjęcia określonych czynności i mimo to nie podejmuje działań mających na celu uczynienie zadość temu obowiązkowi.

W niniejszym postępowaniu skarżący w zasadzie upatruje się bezczynności organu polegającej na nierozpoznaniu jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie danych osobowych osób, które zgłosiły wniosek o wyłączenie z obszaru opracowania planu miejscowego M. działki nr [...] w M.

Wniosek o udzielenie wskazanych informacji skarżący złożył w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – zwanej dalej u. d. i p. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje kwestie dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Pojęcie natomiast informacji publicznej zdefiniowane zostało w art. 1 ust. 1 i art. 6 tejże ustawy. Zgodnie z powołanymi przepisami informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6. Dokonując interpretacji tego pojęcia należy odwołać się do regulacji art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej, iż (ust. 1.) obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. (ust. 2) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. (ust. 3) Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. (ust. 5) Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminach.

Uwzględniając powyższe można stwierdzić, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne oczywiście w zakresie tych zadań. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów, stanowi ją treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej oraz podmioty niebędące organami administracji, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane. Mając powyższe na uwadze przyjdzie stwierdzić, że jeżeli na posiedzenia Rady Gminy doszłoby do zgłoszenia wniosku o wyłączenie z obszaru opracowania miejscowego planu konkretnej działki na wniosek Komisji, czy innych osób, to fakt ten winien znaleźć swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w protokole z posiedzenie Rady. I w takim przypadku bez wątpienia wnioskowane informacje posiadałyby przymiot informacji publicznej. W takiej sytuacji dysponentem wnioskowanych informacji byłaby w istocie Rada Gminy M. Jednakże, jak wynika z całości dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy na żadnym z posiedzeń Rady Gminy M. nie rozpoznawano wniosku Rady Sołeckiej dotyczącego wyłączenia spornej działki z obszaru opracowania miejscowego planu. Dlatego nie sposób uznać, iż Rada Gminy zobowiązana była, jako dysponent udzielić wnioskowanych informacji. Jednocześnie zaznaczyć należy, że wnioskodawca zwracał się do organu administracji z kolejnymi pismami, wnioskami oraz wezwaniami i żadne z pism strony nie pozostało bez rozpoznania organu, co wynika z dokumentacji zgromadzonej w aktach administracyjnych sprawy. Organ wyjaśniał skarżącemu, że nie posiada wiadomości dotyczących składania przez Radę Sołecką wniosków o wyłączenie działki nr [...] w M. z obszaru opracowania miejscowego planu. Pozostałe informacje i żądane dokumenty, których dysponentem był organ zostały skarżącemu udzielone bez zbędnej zwłoki.

W tym miejscu godzi się podnieść, że w sytuacji skierowania do organu administracji żądania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej organ ten może dokonać następujących działań:

- udzielić informacji publicznej, gdy jest jej dysponentem oraz nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej udzielenia. Organ dokonuje tego w formie czynności materialno – technicznej;

- poinformować wnioskodawcę, że jego wniosek nie znajduje podstawy w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądanie nie dotyczy informacji mających charakter informacji publicznej, lub też wskazać, że organ nie jest dysponentem informacji, o których udzielenie wnioskodawca się zwrócił (art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy), bądź też poinformować stronę, że w sprawie obowiązuje inny tryb udzielenia informacji, niż ten w którym strona się zwróciła (art. 1 ust. 2 ustawy);

- odmówić udostępnienia informacji lub umorzyć postępowanie w sytuacji wskazanej w art. 14 ust. 2 stosownie do treści art. 16 ustawy, czego dokonuje w formie decyzji administracyjnej;

- może również odmówić udostępnienia informacji publicznej przetworzonej w związku z niespełnieniem przez stronę warunku wskazanego w art. 3 ustawy.

Przy czym organ administracji działań tych winien dokonać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkami wynikającymi z ustawy (art. 13).

Dopiero brak podjęcia przez organ któregokolwiek z wyżej wskazanych działań, zgodnych oczywiście z przepisami ustawy i podjętych w jej granicach, uzasadnia podniesienie zarzutu bezczynności wobec organu administracji. W niniejszej sprawie organ, właściwie zastosował przepisy ustawy nie ma więc podstaw do uznania, że pozostawał w zwłoce lub dokonywał działań nie znajdujących oparcia w jej przepisach dlatego zarzut bezczynności skierowany przeciwko Radzie Gminy M. należało uznać za nieuzasadniony.

Mając powyższe na uwadze Sąd w oparciu o regulację art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt