drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, Administracyjne postępowanie Przywrócenie terminu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Oddalono skargę, I SA/Wa 2208/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 2208/18 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2018-12-14 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2018-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Sobielarska
Gabriela Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Przemysław Żmich
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I OSK 1762/19 - Wyrok NSA z 2022-01-05
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1960 nr 30 poz 168 art. 129 par. 2, art. 134
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska Sędzia WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi H. P. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę.

Uzasadnienie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z [...] września 2017 r. nr [...] stwierdził, że wniosek H. P. (dalej jako "skarżąca") z 14 kwietnia 2017 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z [...] lutego 2017 r. nr [...], złożony został z uchybieniem terminu.

Postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z [...] lutego 2017 r. odmówił stwierdzenia nieważności pkt 2 decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w P. z [...] lutego 1965 r. nr [...]. Decyzja ta, z pouczeniem o prawie i terminie wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, doręczona została skarżącej w dniu 20 lutego 2017 r.

Skarżąca pismem z 24 lutego 2017 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (oryginał pisma w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 437/17), wniosła o uchylenie przedmiotowej decyzji. W piśmie z 7 marca 2017 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z 27 lutego 2017 r., zażądała następnie niezwłocznego przekazania akt sprawy do Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym postanowieniem z 21 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 437/17 odrzucił skargę H. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] lutego 2017 r. (postanowieniem z 21 lutego 2018 r. sygn. akt I OSK 2925/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na postanowienie z 21 marca 2017 r.).

Skarżąca pismem z 14 kwietnia 2017 r., doprecyzowanym w dniu 25 kwietnia 2017 r., wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z [...] lutego 2017 r., zawierając w nim wniosek o przywrócenie tego do jego wniesienia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z [...] maja 2017 r. nr [...] odmówił skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Następnie postanowieniem z [...] września 2017 r. nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ wskazał, że zaskarżona decyzja doręczona została skarżącej w dniu 20 lutego 2017 r., a zatem termin do złożenia przedmiotowego wniosku upłynął w dniu 6 marca 2017 r. Wniosek wniesiony został natomiast przez skarżącą w dniu 14 kwietnia 2017 r., a zatem z uchybieniem 14-dniowego terminu. W tej sytuacji koniecznym stało się wydanie orzeczenia na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (wówczas Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), powoływanej dalej jako "K.p.a."

Na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła skarżąca wskazując, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony został przez nią w terminie, tj. 24 lutego 2017 r. Nadany został on również do właściwego organu, nie zaś bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżąca podała, że jest osobą starszą, nie rozumie przepisów prawa, a w konsekwencji błędnie zrozumiała pouczenie zawarte w decyzji z [...] lutego 2017 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumentację wyrażoną w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone postanowienie nie narusza prawa w stopniu skutkującym jego uchyleniem.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Stosownie natomiast do art. 129 § 2 K.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Organ odwoławczy przed rozpoznaniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pod względem merytorycznym, zobowiązany jest zatem zbadać, czy wniosek ten jest dopuszczalny oraz czy został wniesiony w terminie przewidzianym w art. 129 § 2 K.p.a. Uchybienie ustawowego terminu powoduje natomiast bezskuteczność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, czego następstwem jest ostateczność decyzji organu pierwszej instancji, co w konsekwencji wyłącza dopuszczalność jej skontrolowania w postępowaniu odwoławczym.

W przypadku, gdy w postępowaniu wstępnym okaże się, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został wniesiony po terminie, organ administracji wydaje, na podstawie art. 134 K.p.a., postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia tego wniosku. Postanowienie takie jest ostateczne.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] lutego 2017 r. skarżąca otrzymała w dniu 20 lutego 2017 r., o czym świadczy znajdujące się w aktach administracyjnych zwrotne potwierdzenie odbioru tej decyzji (podpisane przez skarżącą osobiście). Decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o sposobie i terminie jego wniesienia. Tymczasem skarżąca wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej tą decyzją wniosła dopiero w dniu 14 kwietnia 2017 r., o czym świadczy pieczęć doręczyciela na kopercie, w której wniosek ten został przesłany. Z zestawienia dat otrzymania przez skarżącą decyzji z [...] lutego 2017 r. i wniesienia przez nią wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzją tą zakończonej, bezspornie wynika zatem, że wniosek ten złożony został z uchybieniem ustawowego terminu wynikającego z treści art. 129 § 2 K.p.a. Powyższe obligowało organ do wydania, na podstawie art. 134 K.p.a., postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że ostatecznym postanowieniem z [...] maja 2017 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postanowienie to nie zostało przez skarżącą zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Nie można zgodzić się natomiast z twierdzeniem skarżącej, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został przez nią wniesiony w terminie, tj. w dniu 24 lutego 2017 r. Jak wynika bowiem z akt administracyjnych sprawy, jak również z treści samego pisma z 24 lutego 2017 r. (którego oryginał znajduje się w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 437/17) oraz pisma skarżącej z 7 marca 2017 r. (którym sprecyzowano powyższe pismo), pismo to stanowiło skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym postanowieniem z 21 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 437/17 skargę tę odrzucił, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 21 lutego 2018 r. sygn. akt I OSK 2925/17 oddalił skargę kasacyjną na ww. postanowienie. W tej sytuacji prawidłowo za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy organ uznał pismo skarżącej z 14 kwietnia 2017 r., wniesione dopiero po rozpoznaniu skargi z 24 lutego 2017 r. przez Sąd.

Na koniec zauważyć należy, że choć zaskarżone postanowienie podpisane zostało przez tę samą osobę, która podpisała w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzję z [...] lutego 2017 r., to jednak uznać należało, że w okolicznościach niniejszej sprawy uchybienie to nie miało wypływu na jej wynik. W rozpoznawanej sprawie prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 437/17 przesądzone zostało, że pismo skarżącej z 24 lutego 2017 r. było skargą na decyzję z [...] lutego 2017 r. Z kolei wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesiony został dopiero w dniu 14 kwietnia 2017 r., a zatem z uchybieniem terminu, co stwierdzone zostało zaskarżonym postanowieniem. Co do zasady pracownik organu, który podpisał wydaną w sprawie decyzję powinien powstrzymać się od podejmowania czynności związanych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzją tą zakończonej, to jednak należy mieć na względzie, że zaskarżone postanowienie wydane zostało na skutek samego wyliczenia terminu na złożenie ww. wniosku, nie zaś na skutek ponownej oceny dowodów zebranych w postępowaniu. Zaskarżone postanowienie miało zatem charakter czysto proceduralny, pozostający bez związku z oceną istotnych dowodów. Podsumowując Sąd uznał, że w okolicznościach niniejszej sprawy uchylenie zaskarżonego postanowienia z uwagi na naruszenie art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a. byłoby nadmiernym rygoryzmem. Uchybienie to pozostaje bowiem bez wpływu na wynik sprawy, skoro bezspornie skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z [...] lutego 2017 r.

Mając powyższe uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym nastąpiło na podstawie art. 119 pkt 3 w zw. z art. 120 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, które to przepisy pozwalają na rozpoznanie sprawy we wskazanym trybie, jeżeli przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.Powered by SoftProdukt