drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 1062/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 1062/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-11-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-10-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II SA/Go 729/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-18
I OSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-12-16
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu dnia 14 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Ł. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt II SA/Go 729/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Ł. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt II SA/Go 729/13 oddalił wniosek Ł. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji stwierdził, że wykonanie decyzji dotyczącej skierowania skarżącego na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami nie rodzi zagrożenia wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, ponieważ nie powoduje utraty uprawnień do kierowania pojazdami. Dopiero ewentualne nieprzystąpienie przez skarżącego do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, bądź uzyskanie przez niego negatywnego wyniku z tego egzaminu, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiocie pozbawienia skarżącego uprawnień do kierowania pojazdami.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Ł. S. reprezentowany przez radcę prawnego zarzucając Sądowi I instancji naruszenie art. 61 § 3 p.p.s.a. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody albowiem wykonanie zaskarżonej decyzji może w konsekwencji prowadzić do wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia skarżącemu prawa jazdy.

W oparciu o powyższy zarzut wniesiono o wstrzymanie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Starosty Zielonogórskiego z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie skierowania Ł. S. na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami oraz zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. – dalej "p.p.s.a.") wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji możliwe jest jedynie wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Wniosek złożony w tym przedmiocie musi zawierać uzasadnienie wskazujące okoliczności, które mogą być uznane za niebezpieczeństwo o jakim mowa w powołanym przepisie. Wskazane przez skarżącego okoliczności nie przemawiają za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W rozpoznawanej sprawie wniosek Ł. S. uzasadniony został tym, że wykonanie decyzji kierującej skarżącego na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami może skutkować pozbawieniem go prawa jazdy. Kwestionując stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu pełnomocnik skarżącego zarzucił w zażaleniu, że Sąd I instancji nie ocenił należycie skutków ewentualnego nieprzystąpienia skarżącego do egzaminu, akcentując jednocześnie przekonanie skarżącego o zasadności wniesionej przez niego skargi od decyzji w przedmiocie skierowania go na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Jak słusznie uznał Sąd w zaskarżonym postanowieniu wykonanie decyzji o skierowaniu skarżącego na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami nie rodzi niebezpieczeństwa wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody, ponieważ decyzja ta samoistnie nie powoduje pozbawienia skarżącego prawa jazdy.

Decyzja, której wstrzymania wykonania domaga się skarżący dotyczy wyłącznie skierowania na egzamin, a nie jego potencjalnej konsekwencji w postaci decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. O pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), orzeka starosta, między innymi w sytuacji niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1. Sprawa dotycząca cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi podlega załatwieniu w odrębnym trybie, odrębnym rozstrzygnięciem, wykonanie decyzji o skierowaniu skarżącego na egzamin nie jest równoznaczne z cofnięciem skarżącemu prawa jazdy.

W tej sytuacji zaskarżone postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji należy uznać za zgodne z prawem.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt