drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych 6560, Inne, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Uchylono zaskarżoną interpretację, III SA/Wa 2131/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2131/19 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2020-09-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-09-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
Marta Waksmundzka-Karasińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6560
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FSK 357/21 - Wyrok NSA z 2022-06-09
Skarżony organ
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną interpretację
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1036 art. 17 ust. 4
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia del. SO Agnieszka Baran, sędzia WSA Jarosław Trelka, Protokolant sekretarz sądowy Michał Strzałkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2020 r. sprawy ze skargi B.S.A. z siedzibą w W. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 25 lipca 2019 r. nr DPP13.8221.44.2019.CPIJ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną zmianę interpretacji indywidualnej; 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz B. S.A. z siedzibą w W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu [...] grudnia 2018 r. B. spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka" lub "Skarżąca") złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie potwierdzenia przedmiotu zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, dalej jako "u.p.d.o.p.").

Spółka w uzasadnieniu wniosku wskazała, że jest producentem bioetanolu wytwarzanego ze zbóż, który w dniu 13 listopada 2018 r. uzyskał decyzję o wsparciu (dalej: Decyzja) nr [...], o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162, dalej "ustawa o w.n.i."). Decyzja została wydana w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu (dalej: "Inwestycja"). W konsekwencji, w ramach całości zakładu Spółki ponoszone są/ponoszone będą nakłady inwestycyjne ukierunkowane na zwiększenie całościowej zdolności produkcyjnej zakładu. Decyzja określa m.in. objęty nią zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU), a także nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana nowa inwestycja i na których generowany może być dochód podlegający zwolnieniu.

Zakres działalności gospodarczej Spółki objęty Decyzją zgodnie z PKWiU, został precyzyjnie oznaczony we wniosku o interpretację.

Jednocześnie, część działalności produkcyjnej Spółki nie kwalifikuje się do wsparcia w formie omawianej pomocy publicznej — w konsekwencji, wynik w ramach tej działalności (nieujętej w zakresie Decyzji) podlegać będzie opodatkowaniu w oparciu o zasady ogólne. Zgodnie z warunkami wskazanymi w Decyzji, nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomości położonej w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie N., na którą składają się działki gruntu o oznaczonych we wniosku numerach i danych geodezyjnych (dalej łącznie: "Teren Wskazany w Decyzji").

Wnioskodawca prowadzi już działalność gospodarczą w istniejącym zakładzie w zakresie sklasyfikowanym w tych samych pozycjach PKWiU, które zostały wskazane w Decyzji: w całości na terenie, który oznaczony został w Decyzji poprzez zamieszczenie oznaczenia poszczególnych działek (określone powyżej).

Skarżąca zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., jest objęty - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, określonej w Decyzji, prowadzonej na Terenie Wskazanym w Decyzji?

Zdaniem Skarżącej, zwolnieniem podatkowym - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia - jest objęta całkowita wartość dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej która to działalność określona jest w Decyzji (właściwe kody PKWiU), oraz która to działalność prowadzona jest na Terenie wskazanym w Decyzji. Powołała się na art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., zgodnie z którym wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w Decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 ustawy o w.n.i. przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości. Jednocześnie, na mocy art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., zwolnienie podatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 34a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w Decyzji o wsparciu. W ocenie Spółki, przywołany przepis wprowadza ograniczenie zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu tylko do określonego terenu - jednocześnie przepis ten (ani jakikolwiek inny znany Spółce), nie wprowadza limitowania zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu, tylko do dochodu zrealizowanego w ramach nowej inwestycji, będącej postawą do wydania Decyzji o wsparciu.

Zdaniem Skarżącej, skoro w Decyzji określono rodzaj działalności, która może być prowadzona przez Spółkę na Terenie oznaczonym w Decyzji, bez wskazania, że musi ona dotyczyć wyłącznie Inwestycji, to zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., dotyczy całości dochodu osiągniętego z działalności wskazanej Decyzji i prowadzonej na Terenie z Decyzji. Oznacza to, że zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. może zostać objęty dochód ustalany łącznie z całej działalności gospodarczej korzystającej ze zwolnienia na podstawie Decyzji o wsparciu/zezwolenia strefowego, aż do wysokości ograniczeń (limitów zwolnienia) wynikających z tych zezwoleń/decyzji (chronologiczne wykorzystanie) — bez konieczności dalszego podziału z uwzględnieniem działalności podlegającej zwolnieniu i na wynik realizowany w ramach poszczególnych inwestycji będących podstawą do wydania konkretnych Decyzji o wsparciu/zezwoleń strefowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...], potwierdził prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznając je za prawidłowe.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej interpretacją z dnia [...] lipca 2019 r. [...], na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej "O.p."), w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...], zmienił z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2018 r.- jest nieprawidłowe. Organ uznał, że w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę Decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych będzie podlegał jedynie dochód wygenerowany z Inwestycji, na którą uzyskano Decyzje o wsparciu

W opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, regulacje art. 17 ust. 1 pkt 34a, art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., art. 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o w.n.i. należy rozpatrywać w szerszym kontekście, tj. także z uwzględnieniem celu określonego w ustawie o w.n.i., jakim jest stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Jego zdaniem, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, według którego decydujące znaczenie dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego ma określony w Decyzji o wsparciu przedmiot działalności i miejsce jej prowadzenia, ponieważ rodzaj wskazanej działalności zawsze będzie zgodny z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (osoby prawne) albo do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne). Zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. stanowi regionalną pomoc publiczną i również w tym kontekście należy je rozpatrywać. Decyzja o wsparciu jest podstawą udzielania pomocy, gdyż umożliwia po spełnieniu wszystkich warunków, stosowanie ulgi podatkowej. Brak jest podstaw do udzielenia pomocy publicznej w stosunku do dochodów generowanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej niebędącej realizacją nowej inwestycji. Powołał się na treść § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713), która wskazuje sposób wyliczania dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji, biorąc pod uwagę poniesione koszty kwalifikowane: wskazuje to, że korzystanie z pomocy publicznej (zwolnienia) jest związane z realizacją nowej inwestycji. Zwrócił uwagę na to, że art. 17 ust. 6a u.p.d.o.p. wprowadza, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również poza terenem określonym w decyzji, obowiązek wyodrębniania organizacyjnego i ustalania wielkości zwolnienia w oparciu o przychody i koszty jednostki prowadzącej działalność na tym terenie.

Spółka, w skardze z dnia 28 sierpnia 2019 r. do WSA na tą interpretację wniosła o uchylenie zmienionej interpretacji w całości, utrzymanie stanowiska organu wyrażonego w interpretacji z dnia [...] lutego 2019 r. w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przypisanych. Skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj.:

- art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z art. 17 ust. 4 oraz w zw. z art. 17 ust. 6a i 6b u.p.d.o.p. w zw. z art. 3 ustawy z dnia z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji w zw. z art. 13 ust 6-8 ustawy o w.n.i. poprzez ich błędną wykładnię, polegającą na stwierdzeniu, że zakres zwolnienia w u.p.d.o.p. na podstawie posiadanej przez Spółkę Decyzji o wsparciu z dnia 13 listopada 2018 r. o nr [...] ograniczony jest wyłącznie do dochodów z nowej inwestycji, realizowanej w ramach Decyzji o wsparciu;

W uzasadnieniu powołała się w szczególności na to, że art. 17 ust. 1 pkt 34a i art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. warunkują możliwość skorzystania z dostępnego limitu zwolnienia podatkowego od wyłącznie dwóch wymienionych w nich przesłanek. Jednak przepisy te nie wprowadzają dodatkowej przesłanki dla skorzystania ze zwolnienia - przesłanki w postaci wymogu, by był to dochód wygenerowany wyłącznie przez inwestycję, w związku z którą uzyskana została decyzja o wsparciu.

Szef KAS w odpowiedzi na skargę, wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należy uwzględnić.

Spór w sprawie dotyczy zakresu dochodu objętego zwolnieniem podatkowym w związku z realizacją przez Wnioskodawcę (nowej) inwestycji w rozumieniu ustawy o w.n.i. W szczególności, sporna w sprawie jest zgodność z prawem zmiany uprzednio wydanej interpretacji w sprawie dopuszczalności objęcia zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - całkowitego dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, określonej w Decyzji, prowadzonej na Terenie Wskazanym w Decyzji. W wydanej w sprawie interpretacji potwierdzono stanowisko Skarżącej, zgodnie z którym zwolnieniem tym może zostać objęty dochód ustalany łącznie z całej działalności gospodarczej korzystającej ze zwolnienia na podstawie Decyzji o wsparciu/zezwolenia strefowego, aż do wysokości ograniczeń (limitów zwolnienia) wynikających z tych zezwoleń/decyzji — bez konieczności dalszego podziału wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu na wynik realizowany w ramach poszczególnych inwestycji będących podstawą do wydania poszczególnych Decyzji o wsparciu/zezwoleń strefowych. Natomiast zaskarżoną w niniejszym postępowaniu interpretacją "zmieniającą" uznano, że w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę Decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych będzie podlegał jedynie dochód wygenerowany z Inwestycji, na którą uzyskano Decyzję o wsparciu.

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań wskazać należy, że sporne zagadnienie było już przedmiotem rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych (por. wyroki z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. I SA/Gl 1105/19; 29 stycznia 2020 r., sygn. I SA/Lu 679/19; 12 marca 2020 r., sygn. I SA/Łd 837/19, 8 stycznia 2020 r., III SA/Wa 1706/19; 3 września 2020 r., sygn. I SA/Gl 1228/19; 15 czerwca 2020 r., sygn. III SA/WA 1813/19; 21 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 1018/19; 4 grudnia 2019 r., sygn. I SA/Po 633/19; 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Go 656/19 i I SA/Go 676/19; 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 686/19, 8 stycznia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1706/19 CBOSA).

Poglądy w nich wyrażone skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela i odpowiednio korzysta z przedstawionej tam argumentacji.

Podstawą do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. jest prowadzenie działalności gospodarczej określonej decyzją o wsparciu. Wskazany przepis odczytywać należy wraz z art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., który ogranicza prawo do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o w.n.i. wsparcie przyznawane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu. Wsparcie to jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 zd. 1 ustawy o w.n.i.). Zgodnie z definicją legalną, przez "nową inwestycję" ustawodawca rozumie inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości (art. 2 pkt 1 ustawy o w.n.i.). Jak już wcześniej wspomniano art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. przewiduje zwolnienie z podatku dochodu podatnika, który uzyskany został z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu uregulowanej w ustawie o w.n.i. Przepis ten odsyła więc do treści decyzji o wsparciu w zakresie oznaczania przedmiotu działalności gospodarczej, której dotyczyć ma pomoc publiczna. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o w.n.i. decyzja o wsparciu określa oprócz okresu jej obowiązywania, warunków, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, także przedmiot działalności gospodarczej. Sama decyzja o wsparciu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pomocy publicznej, gdyż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o w.n.i. wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze właśnie decyzji o wsparciu.

W świetle powyższych regulacji podatkowych należy stwierdzić, że podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia podatkowego, jeżeli: 1) dochody pochodzą z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, 2) dochody są uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w powyższej decyzji. Zwolnienie to odnosi się zatem wyłącznie do dochodów uzyskanych z określonego źródła, czyli działalności gospodarczej prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu. Istota regulacji sprowadza się więc do tego, aby działalność gospodarcza była prowadzona w określonym miejscu i w zakresie wynikającym z decyzji o wsparciu. Jedynie bowiem przychody, a następnie uzyskane z nich - po potrąceniu kosztów podatkowych - dochody pochodzące z działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej wymienionej w decyzji o wsparciu mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Zwolnienie to ma charakter pomocy publicznej, przy czym jej wielkość nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Znaczenie "nowej inwestycji" wiązane jest –jak wynika z przywołanego z art. 2 pkt 1 ustawy o w.n.i. - z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. Przedstawiony wyżej, sporny problem interpretacyjny dotyczy przede wszystkim zwiększenia (zmiany) zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. W przypadku utworzenia nowego przedsiębiorstwa oczywistym jest, że odnosi się on do jednostki gospodarczej powstałej od podstaw. Oznacza to, że jej działalność w pełni odpowiada tej wskazanej w Decyzji o wsparciu, a dochód generowany jest tylko z tej inwestycji. Uwagi te odpowiednio należy odnieść także do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, co wiąże się niejako z przebudowaniem całego przedsiębiorstwa w zakresie dotychczasowych założeń produkcyjnych.

W sytuacji, kiedy "nowa inwestycja" związana jest ze zwiększeniem (zmianą) zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, tak jak w niniejszej sprawie, zwiększenie zdolności produkcyjnej to nic innego, jak zwielokrotnienie możliwości wytwarzania określonego produktu. Jak wynika bowiem z treści wniosku o interpretację (s. 3 wniosku, k. 11 akt interpretacyjnych), wnioskodawca już prowadzi działalność gospodarczą w zakładzie w zakresie sklasyfikowanym w tych samych pozycjach PKWiU, które zostały wskazane w Decyzji , w ramach zakładu i na terenie określonym w Decyzji. Oznacza to, że profil produkcyjny danego przedsiębiorstwa pozostaje ten sam (nie zmienia się), tj. podatnik w ramach tej działalności wytwarza nadal ten sam asortyment produktu (prowadzi tą samą działalność), tylko że dysponuje technicznymi możliwościami do wytwarzania go w innym rozmiarze (ilości). Wspomniane możliwości techniczne wiązać się mogą tak z rozwojem parku maszyn i urządzeń służących do produkcji, jak również wytworzeniem nowych lub rozwojem już istniejących środków trwałych (np. z rozbudową hali, gdzie odbywa się produkcja), czy ze zmianą technologii. Wtedy też działalność przedsiębiorstwa nie zmienia się pod względem przedmiotowym, ponieważ podatnik w tych ramach wytwarza ten sam produkt co dotychczas tylko, że na większą skalę. W tego rodzaju przypadku utrudnione, lub nawet niemożliwe jest wyodrębnienie produkcji odbywającej się przy wykorzystaniu tej części przedsiębiorstwa, która powstała w wyniku rozwoju przeprowadzonego po uzyskaniu decyzji o wsparciu, od tej funkcjonującej wcześniej. Zresztą taki podział, jak wynika ze stanu faktycznego (s 3-5 wniosku, karta 9-11 akt interpretacyjnych) byłby irracjonalny z punktu widzenia organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. W konsekwencji z tych samych przyczyn niewykonalnym jest wydzielenie z dochodu działającego przedsiębiorstwa jako całości tej części dochodu generowanego przez tzw. "nową inwestycję". Dodatkowo zauważyć należy, że ustawodawca wiąże realizację tego typu "nowej inwestycji" z istniejącym przedsiębiorstwem, co świadczy o jego świadomości, że zwiększenie zdolności produkcyjnej nastąpi w ramach funkcjonującego już przedsiębiorstwa.

Sąd wskazuje, że zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a. ma charakter przedmiotowy i odnosi się wyłącznie do dochodów uzyskanych z określonego źródła, czyli działalności gospodarczej wskazanej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie wskazanym w tej decyzji. Z punktu widzenia sposobu rozstrzygnięcia sporu istotne zatem wyłącznie jest to, aby działalność była zgodna z tą wskazaną w decyzji o wsparciu, a także wykonywana na terenie w tej decyzji wymienionym. Przy czym ustawodawca dostrzegł potrzebę wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu, jedynie wtedy gdy podatnik prowadzi działalność także poza tym terenem (art. 17 ust. 6a u.p.d.o.p.). Żaden natomiast przepis ustawy o w.n.i., jak i u.p.d.o.p. nie normuje przypadków obowiązku dokonywania wyodrębniania ze struktury przedsiębiorstwa tej części, która powstała na podstawie decyzji o wsparciu.

W tym stanie rzeczy uzasadniony jest wniosek, że z art. 17 ust. 1 pkt 34a i art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. nie wynika, że warunkiem zwolnienia jest osiągnięcie dochodu z konkretnej inwestycji wymienionej w decyzji o wsparciu – jak to stwierdzono w zaskarżonej interpretacji. Przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku ustalenia wyniku podatkowego osiągniętego jedynie w ramach projektu inwestycyjnego, na które uzyskano decyzję o wsparciu. Nie można nie zauważyć, że stanowisko organu, iż zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać tylko dochody uzyskane z nowej inwestycji, implikuje szereg praktycznych problemów.

Z tych powodów WSA uznał, iż zasadnym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., podlega cały dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej na terenie określonym w Decyzji o wsparciu – w ramach limitu należnej Spółce pomocy publicznej. Przypomnieć należy, że Spółka w opisie stanu faktycznego wyjaśniła, że jest producentem bioetanolu wytwarzanego ze zbóż, prowadzi działalność gospodarczą w istniejącym zakładzie w zakresie sklasyfikowanym w tych samych pozycjach PKWiU, które zostały wskazane w Decyzji. W samej zaś w Decyzji określono rodzaj działalności, która może być prowadzona przez Spółkę na Terenie oznaczonym w Decyzji, bez wskazania, że musi ona dotyczyć wyłącznie Inwestycji. Przy czym przedmiot dotychczasowej działalności prowadzonej przez Spółkę pokrywa się z tą określoną w Decyzji o wsparciu. Z tych powodów, zdaniem WSA Spółka wypełnia kumulatywnie warunki uzyskania zwolnienia podatkowego z art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z ust. 6a u.p.d.o.p., zaś zakwestionowana zmiana interpretacji w trybie art. 14e § 1 O.p. nie wypełnia warunków przewidzianych w tym przepisie i omówionych na wstępie.

Ponieważ zarzut naruszenia przez organ interpretacyjny art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z ust. 4 u.p.d.o.p. okazał się zasadny, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację na podstawie art. 146 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm. – dalej p.p.s.a.). Na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 i 4 i p.p.s.a. oraz § 14 ust. 1 pkt 1 lit c rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265), Sąd zasądził na rzecz Skarżącej od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 697 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.Powered by SoftProdukt