drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Rada Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 1217/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 1217/12 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2012-09-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-05-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Dorota Jadwiszczok
Izabella Kulig - Maciszewska
Małgorzata Pocztarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Wa 346/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 106 ust. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Izabella Kulig - Maciszewska Sędzia del. WSA Dorota Jadwiszczok Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 6 września 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 346/11 w sprawie ze skargi J.S. na bezczynność Rady Gminy Klembów w przedmiocie udostępnienia protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy z dnia 7 lutego 2011 r. oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J.S. na bezczynność Rady Gminy Klembów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. 81/2011) – dot. odpisu protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej rady gminy z 7 lutego 2011 r. oraz zasądził na rzecz r. pr. E.M. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że wnioskiem z dnia 6 czerwca 2011 r., przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 6 lipca 2011 r., a następnie złożonym w Urzędzie Gminy w Klembowie w dniu 12 lipca 2011 r., J.S. zwrócił się do Rady Gminy Klembów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o wydanie mu "odpisów wszystkich planów pracy, protokołów z posiedzeń, uchwał i rocznych sprawozdań z okresu od 2002 r. do dnia dzisiejszego z działania Komisji Rewizyjnej".

Pismem z dnia 15 lipca 2011 r., doręczonym wnioskodawcy w dniu 19 lipca 2011 r., organ poinformował stronę, iż ze względu na obszerny zakres materiału (ponad 700 stron) oraz konieczność anonimizacji danych osobowych w nich zawartych, żądane informacje zostaną udostępnione w terminie dwóch miesięcy, tj. do dnia 6 września 2011 r.

Pismem z dnia 5 września 2011 r., doręczonym w dniu 6 września 2011 r., organ poinformował stronę, iż żądane informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Klembów od 2002 r. do chwili obecnej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy (www.klembów.pl.). Jednocześnie organ podał ścieżkę dostępu do ww. dokumentów.

Pismem z dnia 10 września 2011 r., które wpłynęło do organu w dniu 12 września 2011 r., J.S. wniósł skargę na bezczynność Rady Gminy Klembów w przedmiocie jego wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. w zakresie dotyczącym odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów z dnia 7 lutego 2011 r. Jednocześnie wniósł o zobowiązanie organu do niezwłocznego udzielenia ww. informacji publicznej zgodnie z wnioskiem skarżącego i stwierdzenie rażącego naruszenia prawa, tj. art. 13, 14 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wymierzenie organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi skarżący podał, iż wskazana przez organ zakładka w Biuletynie Informacji Publicznej, opisana jako "Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 7 lutego 2011 r." jest pusta, nie zawiera żadnej treści. To samo dotyczy zakładki opisanej jako "Materiały załączone do protokołu" z ww. sesji, która powinna zawierać załączniki do protokołu. Skarżący stwierdził, iż skoro organ nie udostępnił żądanej informacji, uzasadnione jest postawienie mu zarzutu pozostawania w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Klembów wniosła o jej oddalenie podnosząc, iż pliki zawierające całość dokumentacji związanej z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej z dnia 7 lutego 2011 r., z podziałem na "Zawiadomienie o posiedzeniu", "Protokół z posiedzenia" oraz "Materiały załączone do protokołu" zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.klembow.pl w dniu 5 września 2011 r. i od tego momentu są dostępne dla każdego.

W piśmie procesowym z dnia 30 grudnia 2011 r., pełnomocnik skarżącego wniosła o nieuwzględnienie wniosku Rady Gminy Klembów o oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zasądzenie od organu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, przyznanie na rzecz pełnomocnika skarżącego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pełnomocnik wskazała, iż wbrew twierdzeniom organu, nie wszystkie żądane przez skarżącego informacje zostały mu udostępnione w dniu 6 września 2011 r., bowiem na stronie BIP-u Gminy Klembów nie umieszczono protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 7 lutego 2011 r. oraz materiałów załączonych do tego protokołu. Załącznik pod tytułem protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów oraz załącznik pod tytułem materiały załączone do protokołu z dnia 7 lutego 2011 r. do pobrania w formacie DjVu ze strony http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=450 były wówczas niedostępne, tj. nie było możliwości zapoznania się z ich treścią. Rada Gminy dopiero w dniu 15 września 2011 r., tj. po złożeniu przez skarżącego w dniu 12 września 2011 r. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność organu, udostępniła przedmiotowy protokół wraz z załącznikiem na stronie BIP, tj. możliwe było otwarcie załączników dotyczących tego posiedzenia umieszczonych na stronie BIP. Świadczy o tym fakt, że w dniu 5 września 2011 r. pod tabelą dotyczącą posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 lutego 2011 r. widniała informacja: "data wprowadzenia informacji 2011-09-05 13:28:54, wprowadzający: J.P.", natomiast po 15 września 2011 r. informacja ta brzmiała: "Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 13:28:54 Informację zaktualizowano 2011-09-15 17:16:01, wprowadzający: J.P.". Powyższy zapis dowodzi tego, iż folder dotyczący posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 lutego 2011 r., po dniu jego stworzenia, został zmodyfikowany w dniu 15 września 2011 r. Zatem treść tego folderu z dnia jego stworzenia, tj. z 5 września 2011 r. różniła się od treści folderu z dnia 15 września 2011 r. To właśnie w tym ostatnim dniu organ umieścił na wskazanej stronie przedmiotowy protokół wraz z załącznikiem.

Pełnomocnik skarżącego podniosła, iż organ nie wywiązał się z nałożonego na niego ustawą obowiązku wynikającego z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wniosek skarżącego został złożony w dniu 6 lipca 2011 r. Dwumiesięczny termin na udostępnienie żądanej przez skarżącego informacji publicznej upłynął w dniu 6 września 2011 r. Tymczasem informacja publiczna w postaci protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz załącznika do protokołu z dnia 7 lutego 2011 r. została udostępniona na stronie BIP dopiero w dniu 15 września 2011 r., tj. po upływie terminu wskazanego w art. 13 ust. 2 ww. ustawy.

Skoro Rada Gminy Klembów w chwili składania przez skarżącego skargi na bezczynność pozostawała w bezczynności, jej wniosek o oddalenie skargi na podstawie art. 151 P.p.s.a., nie zasługuje na uwzględnienie. Fakt, że organ po wniesieniu skargi do WSA w Warszawie dokonał czynności, której domagał się skarżący, jest podstawą do umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Na potwierdzenie powyższych wywodów pełnomocnik skarżącego załączyła do ww. pisma procesowego wydruki stron internetowych z dnia 12 września 2011 r. oraz z dnia 30 grudnia 2011 r.

W celu uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, przy piśmie procesowym z dnia 18 stycznia 2011 r., pełnomocnik skarżącego przesłała wydruk strony http://www.bip.klembow.pl/upload/Protocol_KR_07_02_11_Załączniki.djvu z dnia 12 września 2011 r. na potwierdzenie faktu, iż w tym dniu wskazana strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klembów, mająca zawierać załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów z dnia 7 lutego 2011 r., była niedostępna.

W piśmie procesowym z dnia 23 stycznia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie odpowiedzi na skargę Rada Gminy Klembów poinformowała, że protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów z dnia 7 lutego 2011 r. wraz ze wszystkimi załącznikami został umieszczony na BIP-ie w dniu 5 września 2011 r., natomiast aktualizacja informacji publicznej udzielonej w BIP Urzędu Gminy Klembów dotycząca ww. posiedzenia dokonana 15 września 2011 r. o godz. 17:16, polegała wyłącznie na zmianie nazwy jednego z trzech plików źródłowych (zapisanych w formacie djvu) z nazwy "Zawiadomienie na posiedzenie KR 07 02 11" na nazwę "Zawiadomienie o posiedzeniu KR 07 02 11" i wprowadzeniu tej samej zmiany w panelu administracyjnym (każda zmiana w panelu administracyjnym powoduje pojawienie się komunikatu o aktualizacji). Powyższe okoliczności potwierdzone zostały w oświadczeniu pracownika Urzędu Gminy Klembów odpowiedzialnego za BIP – J.P..

Dodatkowo organ wskazał, iż w dniu 12 września 2011 r. skarżący złożył 11 skarg dotyczących posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2011 r., w których stwierdził, iż nie można otworzyć plików z żądanymi informacjami. Ponieważ wśród zaskarżonych posiedzeń jest również posiedzenie z dnia 13 czerwca 2011 r., na którego folderze nie było żadnej aktualizacji od dnia 5 września 2011 r., można domniemywać, że w dniu, w którym skarżący usiłował otworzyć pliki miała miejsce awaria BIP-u, niezależna od organu i przez niego nie zawiniona, polegająca m.in. na braku dostępności folderów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2011 r.

Rozpoznając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Sąd I instancji w pierwszej kolejności wskazał, że poza sporem pozostaje okoliczność, iż objęte wnioskiem skarżącego z dnia 6 czerwca 2011 r. informacje i dokumenty, posiadają walor informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - dotyczą sfery danych i faktów związanych z działalnością organu Gminy Klembów jako jednostki samorządu terytorialnego. Kwestią sporną jest natomiast ewentualna bezczynność podmiotu obowiązanego do jej udostępnienia.

Z akt sprawy wynika, że w następstwie złożenia ww. wniosku w dniu 6 lipca 2011 r. Rada Gminy Klembów pismem z dnia 15 lipca 2011 r., działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poinformowała skarżącego, że ze względu na obszerny zakres materiału objęty ww. wnioskiem (ponad 700 stron) oraz konieczność anonimizacji danych osobowych w nim zawartych, żądane przez skarżącego informacje zostaną udostępnione w terminie dwóch miesięcy, tj. do 6 września 2011 r. Pismo to zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 lipca 2011 r. Mając na względzie zakres wniosku skarżącego oraz czas niezbędny do jego realizacji, wskazany przejaw działania organu wyklucza, w ocenie Sądu, zarzut bezczynności na omawianym etapie.

Pismem z dnia 5 września 2011 r., doręczonym skarżącemu w dniu 6 września 2011 r., Rada Gminy Klembów poinformowała skarżącego, iż żądane informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Klembów od 2002 r. do chwili obecnej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Jednocześnie organ podał ścieżkę dostępu do ww. dokumentów.

Skarżący zarzucił, że w dacie złożenia skargi na bezczynność, tj. w dniu 12 września 2011 r., dostęp do - utworzonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klembów - folderu zawierającego protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów z dnia 7 lutego 2011 r. oraz załączniki do tego protokołu, był niemożliwy. Przedmiotowy folder został zmodyfikowany przez wprowadzającego dane, w sposób umożliwiający dostęp do umieszczonych w nim dokumentów, dopiero w dniu 15 września 2011 r., a więc po wniesieniu przez skarżącego skargi na bezczynność.

Z kolei organ podniósł, iż protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów z dnia 7 lutego 2011 r. wraz ze wszystkimi załącznikami został umieszczony w BIP-ie w dniu 5 września 2011 r. Jednocześnie zaznaczył, iż aktualizacja informacji publicznej udzielonej w BIP Urzędu Gminy Klembów dotycząca ww. posiedzenia, dokonana w dniu 15 września 2011 r. o godz. 17:16, polegała wyłącznie na zmianie nazwy jednego z opublikowanych plików źródłowych, a dokładnie na skorygowaniu błędu językowego w tytule jednego z plików.

W ocenie Sądu I instancji, brak jest podstaw do uznania, że w dacie wniesienia skargi Rada Gminy Klembów pozostawała w bezczynności odnośnie udostępnienia informacji publicznej obejmującej ww. protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikami.

Sąd I instancji wyjaśnił, że Rada Gminy Klembów udostępniła żądane informacje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klembów - jak wskazała w dniu 5 września 2011 r., natomiast w dniu 15 września 2011 r. dokonano jedynie korekty błędu językowego nazwy jednego z plików źródłowych z nazwy "Zawiadomienie na posiedzenie KR 07 02 11" na nazwę "Zawiadomienie o posiedzeniu KR 07 02 11". Wiarygodności ww. oświadczenia pracownika organu odpowiedzialnego za stan BIP-u nie podważa, zdaniem Sądu, stanowisko pełnomocnika skarżącego, zgodnie z którym dopiero w następstwie aktualizacji informacji, dokonanej w dniu 15 września 2011 r., umożliwiono dostęp do folderu zawierającego przedmiotowy protokół oraz załączniki do niego. Nie można bowiem przyjąć, że aktualizacja ta dotyczyła zawartości ww. folderu, tj. zamieszczonych w nim dokumentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dodał, że pełnomocnik skarżącego wskazał wyłącznie na jednorazowy brak dostępu do ww. protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Z załączonego do pisma procesowego z dnia 18 stycznia 2012r. wydruku ze strony wynika, że mająca zawierać żądane dokumenty strona internetowa BIP-u nie była dostępna w dniu 12 września 2011 r. o godz. 14:12. Jednocześnie strona skarżąca w żaden sposób nie wykazała, by brak dostępu do ww. dokumentów miał charakter ciągły czy choćby powtarzający się w okresie od dnia 5 września 2011 r. W ocenie Sądu jednorazowy brak możliwości zapoznania się z treścią dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej BIP, tj. brak możliwości "wejścia" na daną stronę internetową nie może stanowić o pozostawaniu Rady Gminy Klembów w bezczynności odnośnie wniosku skarżącego o udostępnienie żądanej informacji publicznej. Dostępność - w danym momencie - dokumentów zamieszczonych na określonej stronie internetowej może być utrudniona a nawet niemożliwa z przyczyn technicznych, niezależnych od organu, mających charakter krótkotrwały bądź wręcz incydentalny.

Zdaniem Sądu, nie można uznać, że brak możliwości dostępu do przedmiotowych dokumentów w danej chwili jest równoznaczny z faktem, że dokumenty te nie zostały w ogóle zamieszczone przez Radę Gminy Klembów na stronie internetowej przed dniem 15 września 2011 r., a tylko taka sytuacja uzasadniałaby zarzut, iż w dacie złożenia skargi organ pozostawał w bezczynności, co stanowiłoby z kolei podstawę do umorzenia postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku J.S., zaskarżając wyrok w całości, zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie:

1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez uznanie, iż żądana przez skarżącego informacja publiczna udostępniona została skarżącemu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klembów w dniu 5 września 2011 r.,

2) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez przyjęcie, iż organ udostępnił skarżącemu żądaną przez niego informację publiczną w przewidzianym w tym przepisie terminie tj. w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Ponadto w skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 106 ust. 5 P.p.s.a. w wyniku braku wszechstronnego rozważenia przez Sąd zebranego materiału dowodowego, poprzez danie wiary dokumentowi prywatnemu – oświadczeniu J.P., które to oświadczenie pozostaje w sprzeczności z innymi dowodami przedstawionymi przez skarżącego, poprzez nieuwzględnienie dowodów w postaci wydruków ze strony BIP Gminy Klembów dołączonych do pisma pełnomocnika skarżącego z dnia 30 grudnia 2011 r.

W oparciu o powyższe zarzuty strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie wyroku i umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów postępowanie według norm przepisanych, w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podkreślono, że sąd nie wyjaśnił w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia dlaczego nie dopuścił dowodu z wydruków dołączonych do pisma pełnomocnika skarżącego z dnia 30 grudnia 2011 r. Niedopuszczenie tych dowodów jest o tyle niezrozumiałe, że sąd dopuścił dowód z wydruku dołączonego do późniejszego pisma procesowego pełnomocnika skarżącego z dnia 18 stycznia 2012 r., a wydruk ten miał identyczną formę, jak te przedstawione przy piśmie z dnia 30 grudnia 2011 r. Wskazano, iż art. 106 § 3 P.p.s.a. umożliwiający sądowi dopuszczenie uzupełniających dowodów z dokumentów tyczy się wszelkich dowodów nowych na etapie postępowania przed sądem administracyjnym, tj. nie branych pod uwagę lub nieistniejących na etapie postępowania toczącego się przed organem administracyjnym.

Skarżący kasacyjnie dodał, iż w dniu 6 lipca 2011 r. wystąpił do Rady Gminy Klembów z wnioskiem o wydanie mu odpisów planów pracy, protokołów z posiedzeń, uchwał i rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 2002 r. do dnia złożenia wniosku. W odpowiedzi na wniosek organ powiadomił skarżącego, że ze względu na obszerny zakres materiału oraz konieczność anonimizacji danych osobowych w nim zawartych informacje wskazane we wniosku zostaną udostępnione w terminie dwóch miesięcy tzn. do 6 września 2011 r. Następnie pismem z dnia 5 września 2011r. Rada Gminy Klembów poinformowała skarżącego, iż żądane przez niego informacje, o których udostępnienie wnosił, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów. W dniu 5 września 2011 r. a także w kolejne dni na stronie w/w Biuletynu protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7.02.2011 r. wraz z załącznikami nie były jednak dostępne. Zostały one umieszczone na stronie BIPu, a co za tym idzie informacja publiczna została udostępniona skarżącemu dopiero w dniu 15 września 2011 r. Sąd błędnie zatem stwierdził, iż organ udostępnił skarżącemu żądane przez niego informacje publiczne w terminie określonym w art. 13 ust. 2 u.d.d.i.p. w sposób przewidziany w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.d.d.i.p. i z art. 10 ust. 1 u.d.d.i.p.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionej podstawy.

Stosownie do art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 270) - zwanej dalej P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej z urzędu biorąc pod uwagę jedynie nieważność postępowania. W niniejszej sprawie żadna z przesłanek wymienionych w art. 183 § 2 P.p.s.a. nie wystąpiła, stąd też kontrola instancyjna ograniczała się jedynie do zbadania zasadności zarzutów podniesionych w skardze kasacyjnej, a poza kontrolą pozostawała natomiast zgodność orzeczenia z innymi przepisami prawa.

Rozpoznawana skarga kasacyjna oparta została zarówno na zarzutach naruszenia prawa materialnego, jak i przepisów postępowania.

W ramach podstawy skargi kasacyjnej określonej w art. 174 pkt. 2 Ppsa powołany został zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 106 ust. 5 Ppsa w zw. z art. 233 KPC poprzez nieuwzględnienie dowodów załączonych do pisma pełnomocnika skarżącego z dnia 30 grudnia 2011r.

Jak wynika z akt sprawy chodzi o złożone na kartach 60 – 64 wydruki komputerowe, które zdaniem skarżącego przeczą twierdzeniu organu, że skarżący w dniu 5 września 2011r. miał dostęp do żądanej informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że art. 106 Ppsa nie posiada ust. 5 lecz § 5, zgodnie z którym do postępowania dowodowego o którym mowa w § 3 , stosuje się odpowiednio przepisy Kpc. Przepis art.106 § 5 Ppsa jako podstawa skargi kasacyjnej dla swej skuteczności wymaga powiązania z § 3 art. 106 Ppsa, w myśl którego sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Skarga kasacyjna złożona w niniejszej sprawie nie została oparta na zarzucie naruszenia art. 106 § 3 w zw. z art. 106 § 5 Ppsa co czyni zarzut naruszenia art. 106 § 5 Ppsa nieskutecznym.

Niezależnie od powyższego dowody dołączone do pisma pełnomocnika skarżącego z dnia 30 grudnia 2011r.zostały włączone do akt sprawy i zgodnie z art. 133 § 1 Ppsa ( którego zarzut naruszenia nie został postawiony ) stanowiły podstawę do wydania zaskarżonego wyroku. Nie jest więc wiadome dlaczego pełnomocnik skarżącego zarzuca ich pominięcie przez Sąd I instancji, twierdząc że Sąd uwzględnił wyłącznie dowód załączony do pisma z dnia 18 stycznia 2012r.

Przechodząc do oceny zarzutów o charakterze materialnym tj. błędnego zastosowania przez Sąd art. 7 ust. 1 pkt. 1, art.10 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy przypomnieć ich treść.

I tak zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze m. in. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Z kolei art. 13 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zaprezentowane w skardze kasacyjnej uzasadnienie zarzutów naruszenia przez Sąd I instancji cytowanych wyżej przepisów prawa materialnego sprowadza się do zakwestionowania przez skarżącego ustaleń Sądu co do tego, że żądana przez niego informacja publiczna została udostępniona z urzędu, poprzez jej zamieszczenie w dnie 5 września 2011r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

W istocie poprzez zarzuty naruszenia prawa materialnego skarga kasacyjna zmierza do podważenia ustalonego w sprawie stanu faktycznego.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że nie jest możliwe skuteczne powoływanie się na zarzut wadliwego zastosowania prawa materialnego w sytuacji, gdy nie zakwestionowano równocześnie ustaleń stanu faktycznego, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie. Jest to konsekwencją faktu, że błędne zastosowanie (bądź niezastosowanie) przepisów materialnoprawnych zasadniczo każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy i może być wykazane pod warunkiem wcześniejszego obalenia tych ustaleń czy też szerzej – dowiedzenia ich wadliwości ( por. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2012r. FSK 319/11 LEX nr 1122853 ).

Skarga kasacyjna w swej podstawie nie stawia wobec zaskarżonego wyroku zarzutów naruszenia art. 141 § 4 Ppsa , art. 145 § 1 pkt. lit. c Ppsa, za pomocą których można ewentualnie podważać ustalenia faktyczne przyjęte za podstawę zaskarżonego wyroku. Skutkiem tego oceniając zarzuty naruszenia prawa materialnego Naczelny Sąd Administracyjny odnosi się do stanu faktycznego sprawy, który nie został skutecznie zakwestionowany przez skargę kasacyjną.

W wyroku z dnia 14 stycznia 2012r. I OSK 1424/11 LEX nr 1107461 Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie stwierdził, że kwestie dotyczące ustalenia stanu faktycznego podważać można za pomocą zarzutu naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. w powiązaniu z odpowiednimi przepisami postępowania administracyjnego, zaś podstawę prawną rozstrzygnięcia - za pomocą zarzutu naruszenia prawa materialnego (w ramach podstawy wskazanej w art. 174 pkt 1 P.p.s.a.), ewentualnie poprzez zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. w powiązaniu z przepisami prawa materialnego.

Zarzut naruszenia prawa materialnego przez wadliwe zastosowanie nie może odnieść zamierzonego skutku, jeśli jest oparty na kwestionowaniu stanu faktycznego i stanowi próbę kreowania odmiennego, pożądanego przez wnoszącego skargę kasacyjną poglądu w tej kwestii, ponieważ badanie zasadności podstawy kasacyjnej naruszenia prawa materialnego można jedynie dokonywać na podstawie niekwestionowanego stanu faktycznego, przyjętego za podstawę rozstrzygnięcia. ( por. wyrok NSA z dnia 15 lipca 2011r. I FSK 1128/10 LEX nr 1082183 ).

Skoro w rozpoznawanej sprawie nie zostało zakwestionowane, że informacja publiczna o udostępnienie której skarżący się zwrócił została przekazana w trybie art. 10 ust. 1 ustawy tj. w drodze jej opublikowania w dniu 5 września 2011r. na stronach BIP, to uwzględniając to ustalenie Sąd I instancji nie naruszył art. 7 ust. 1 pkt.1, ani art. 10 ust. 1 ustawy, które określają formy udostępniania informacji publicznej. Nie mógł zostać także naruszony art. 13 ust. 2 stanowiący o terminie udzielania informacji na wniosek, albowiem zostało przyjęte że w stanie faktycznym sprawy udostępnienie informacji nastąpiło w innym trybie.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 Ppsa orzekł jak w sentencji.

Naczelny Sąd Administracyjny nie orzekł w wyroku o przyznaniu pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenia na zasadzie prawa pomocy, gdyż przepisy art. 209 i 210 P.p.s.a. mają zastosowanie tylko do kosztów postępowania między stronami. Natomiast wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu za wykonaną pomoc prawną, należne od Skarbu Państwa (art. 250 P p s.a.) przyznawane jest przez wojewódzki sąd administracyjny w postępowaniu określonym w przepisach art. 258 - 261 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt