drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Rada Gminy, Oddalono skargę, II SAB/Wa 346/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 346/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-01-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-09-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej
Danuta Kania /sprawozdawca/
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1217/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska – Jung Sędziowie WSA Danuta Kania (spr.) Andrzej Kołodziej Protokolant specjalista Elwira Sipak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]) – dot. odpisu protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej rady gminy z [...] lutego 2011 r. 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz r. pr. E. M. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2011 r., przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu [...] lipca 2011 r., a następnie złożonym w Urzędzie Gminy w K. w dniu [...] lipca 2011 r., J. S. zwrócił się do Rady Gminy K. na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o wydanie mu "odpisów wszystkich planów pracy, protokołów z posiedzeń, uchwał i rocznych sprawozdań z okresu od 2002 r. do dnia dzisiejszego z działania Komisji Rewizyjnej".

Pismem z dnia [...] lipca 2011 r., doręczonym wnioskodawcy w dniu 19 lipca 2011 r., organ poinformował stronę, iż ze względu na obszerny zakres materiału (ponad 700 stron) oraz konieczność anonimizacji danych osobowych w nich zawartych, żądane informacje zostaną udostępnione w terminie dwóch miesięcy, tj. do dnia [...] września 2011 r.

Pismem z dnia [...] września 2011 r., doręczonym w dniu [...] września 2011 r., organ poinformował stronę, iż żądane informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy K. od 2002 r. do chwili obecnej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy [...]. Jednocześnie organ podał ścieżkę dostępu do ww. dokumentów.

Pismem z dnia 10 września 2011 r., które wpłynęło do organu w dniu 12 września 2011 r., J. S. wniósł skargę na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie jego wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. w zakresie dotyczącym odpisu protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. z dnia [...] lutego 2011 r. Jednocześnie wniósł o zobowiązanie organu do niezwłocznego udzielenia ww. informacji publicznej zgodnie z wnioskiem skarżącego i stwierdzenie rażącego naruszenia prawa, tj. art. 13, 14 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wymierzenie organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi skarżący podał, iż wskazana przez organ zakładka w Biuletynie Informacji Publicznej, opisana jako "Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia [...] lutego 2011 r." jest pusta, nie zawiera żadnej treści. To samo dotyczy zakładki opisanej jako "Materiały załączone do protokołu" z ww. sesji, która powinna zawierać załączniki do protokołu. Skarżący stwierdził, iż skoro organ nie udostępnił żądanej informacji, uzasadnione jest postawienie mu zarzutu pozostawania w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy K. wniosła o jej oddalenie podnosząc, iż pliki zawierające całość dokumentacji związanej z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej z dnia [...] lutego 2011 r., z podziałem na "Zawiadomienie o posiedzeniu", "Protokół z posiedzenia" oraz "Materiały załączone do protokołu" zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [...] w dniu [...] września 2011 r. i od tego momentu są dostępne dla każdego.

W piśmie procesowym z dnia 30 grudnia 2011 r., pełnomocnik skarżącego wniosła o nieuwzględnienie wniosku Rady Gminy K. o oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zasądzenie od organu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, przyznanie na rzecz pełnomocnika skarżącego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pełnomocnik wskazała, iż wbrew twierdzeniom organu, nie wszystkie żądane przez skarżącego informacje zostały mu udostępnione w dniu [...] września 2011 r., bowiem na stronie BIP-u Gminy K. nie umieszczono protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia [...] lutego 2011 r. oraz materiałów załączonych do tego protokołu. Załącznik pod tytułem protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. oraz załącznik pod tytułem materiały załączone do protokołu z dnia [...] lutego 2011 r. do pobrania w formacie DjVu ze strony [...] były wówczas niedostępne, tj. nie było możliwości zapoznania się z ich treścią. Rada Gminy dopiero w dniu [...] września 2011 r., tj. po złożeniu przez skarżącego w dniu 12 września 2011 r. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność organu, udostępniła przedmiotowy protokół wraz z załącznikiem na stronie BIP, tj. możliwe było otwarcie załączników dotyczących tego posiedzenia umieszczonych na stronie BIP. Świadczy o tym fakt, że w dniu [...] września 2011 r. pod tabelą dotyczącą posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia [...] lutego 2011 r. widniała informacja: "data wprowadzenia informacji 2011-09-[...], wprowadzający: J. P.", natomiast po [...] września 2011 r. informacja ta brzmiała: "Data wprowadzenia informacji 2011-09-[...] Informację zaktualizowano 2011-09-[...], wprowadzający: J. P.". Powyższy zapis dowodzi tego, iż folder dotyczący posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia [...] lutego 2011 r., po dniu jego stworzenia, został zmodyfikowany w dniu [...] września 2011 r. Zatem treść tego folderu z dnia jego stworzenia, tj. z [...] września 2011 r. różniła się od treści folderu z dnia [...] września 2011 r. To właśnie w tym ostatnim dniu organ umieścił na wskazanej stronie przedmiotowy protokół wraz z załącznikiem.

Pełnomocnik skarżącego podniosła, iż organ nie wywiązał się z nałożonego na niego ustawą obowiązku wynikającego z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wniosek skarżącego został złożony w dniu [...] lipca 2011 r. Dwumiesięczny termin na udostępnienie żądanej przez skarżącego informacji publicznej upłynął w dniu [...] września 2011 r. Tymczasem informacja publiczna w postaci protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz załącznika do protokołu z dnia [...] lutego 2011 r. została udostępniona na stronie BIP dopiero w dniu [...] września 2011 r., tj. po upływie terminu wskazanego w art. 13 ust. 2 ww. ustawy.

Skoro Rada Gminy K. w chwili składania przez skarżącego skargi na bezczynność pozostawała w bezczynności, jej wniosek o oddalenie skargi na podstawie art. 151 p.p.s.a., nie zasługuje na uwzględnienie. Fakt, że organ po wniesieniu skargi do WSA w Warszawie dokonał czynności, której domagał się skarżący, jest podstawą do umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Na potwierdzenie powyższych wywodów pełnomocnik skarżącego załączyła do ww. pisma procesowego wydruki stron internetowych z dnia [...] września 2011 r. oraz z dnia [...] grudnia 2011 r.

W celu uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, przy piśmie procesowym z dnia 18 stycznia 2011 r., pełnomocnik skarżącego przesłała wydruk strony [...] z dnia [...] września 2011 r. na potwierdzenie faktu, iż w tym dniu wskazana strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy K., mająca zawierać załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. z dnia [...] lutego 2011 r., była niedostępna.

W piśmie procesowym z dnia 23 stycznia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie odpowiedzi na skargę Rada Gminy K. poinformowała, że protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. z dnia [...] lutego 2011 r. wraz ze wszystkimi załącznikami został umieszczony na BIP-ie w dniu [...] września 2011 r., natomiast aktualizacja informacji publicznej udzielonej w BIP Urzędu Gminy . dotycząca ww. posiedzenia dokonana [...] września 2011 r. o godz. [...], polegała wyłącznie na zmianie nazwy jednego z trzech plików źródłowych (zapisanych w formacie djvu) z nazwy "Zawiadomienie na posiedzenie KR [...] 02 11" na nazwę "Zawiadomienie o posiedzeniu KR [...] 02 11" i wprowadzeniu tej samej zmiany w panelu administracyjnym (każda zmiana w panelu administracyjnym powoduje pojawienie się komunikatu o aktualizacji). Powyższe okoliczności potwierdzone zostały w oświadczeniu pracownika Urzędu Gminy K. odpowiedzialnego za BIP – J. P.

Dodatkowo organ wskazał, iż w dniu [...] września 2011 r. skarżący złożył 11 skarg dotyczących posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2011 r., w których stwierdził, iż nie można otworzyć plików z żądanymi informacjami. Ponieważ wśród zaskarżonych posiedzeń jest również posiedzenie z dnia [...] czerwca 2011 r., na którego folderze nie było żadnej aktualizacji od dnia [...] września 2011 r., można domniemywać, że w dniu, w którym skarżący usiłował otworzyć pliki miała miejsce awaria BIP-u, niezależna od organu i przez niego nie zawiniona, polegająca m.in. na braku dostępności folderów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) oraz art. 134 § 1 w zw. z art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.", sąd administracyjny dokonuje kontroli zaskarżonego aktu pod względem zgodności z prawem, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Zgodnie z brzmieniem art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach ze skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania organów określonych w pkt 1 - 4a.

W ocenie Sądu skarga analizowana pod tym kątem, jako bezzasadna, podlega oddaleniu.

Celem skargi na bezczynność jest zwalczanie zwłoki w załatwieniu sprawy. Z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności, nie podejmuje jej w terminie określonym w przepisach prawa. Oznacza to, że zarzut bezczynności powinien pojawić się wówczas, gdy organ, będąc właściwym w sprawie i zobowiązanym do podjęcia czynności, pozostaje w zwłoce. Skarga na bezczynność ma bowiem na celu spowodowanie wydania przez organ administracji publicznej oczekiwanego aktu lub podjęcia czynności.

Bezczynność organu na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno - technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje. Innymi słowy, z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji. Z kolei stanowisko organu, które w istocie sprowadza się do odmowy udzielenia informacji przybiera procesową formę decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 ustawy), co uzasadnia stosowanie w tym zakresie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem skargi na bezczynność jest zobowiązanie organu do rozpatrzenia złożonego wniosku bądź poprzez udzielenie stosownej informacji, bądź poprzez wydanie decyzji o odmowie jej udzielenia zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Stosownie zaś do treści art. 13 ust. 1 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkiem sytuacji, przewidzianej w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przenosząc powyższe uwagi na stan rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż poza sporem pozostaje okoliczność, iż objęte wnioskiem skarżącego z dnia [...] czerwca 2011 r. informacje i dokumenty, posiadają walor informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - dotyczą sfery danych i faktów związanych z działalnością organu Gminy K. jako jednostki samorządu terytorialnego. Kwestią sporną jest natomiast ewentualna bezczynność podmiotu obowiązanego do jej udostępnienia.

Z akt sprawy wynika, że w następstwie złożenia ww. wniosku w dniu [...] lipca 2011 r. Rada Gminy K. pismem z dnia [...] lipca 2011 r., działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poinformowała skarżącego, że ze względu na obszerny zakres materiału objęty ww. wnioskiem (ponad 700 stron) oraz konieczność anonimizacji danych osobowych w nim zawartych, żądane przez skarżącego informacje zostaną udostępnione w terminie dwóch miesięcy, tj. do [...] września 2011 r. Pismo to zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 lipca 2011 r. Mając na względzie zakres wniosku skarżącego oraz czas niezbędny do jego realizacji, wskazany przejaw działania organu wyklucza, w ocenie Sądu, zarzut bezczynności na omawianym etapie.

Pismem z dnia [...] września 2011 r., doręczonym skarżącemu w dniu 6 września 2011 r., Rada Gminy K. poinformowała skarżącego, iż żądane informacje dotyczące planów pracy, rocznych sprawozdań, uchwał, protokołów i dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy K. od 2002 r. do chwili obecnej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Jednocześnie organ podał ścieżkę dostępu do ww. dokumentów.

Skarżący zarzucił, że w dacie złożenia skargi na bezczynność, tj. w dniu 12 września 2011 r., dostęp do - utworzonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy K. - folderu zawierającego protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. z dnia [...] lutego 2011 r. oraz załączniki do tego protokołu, był niemożliwy. Przedmiotowy folder został zmodyfikowany przez wprowadzającego dane, w sposób umożliwiający dostęp do umieszczonych w nim dokumentów, dopiero w dniu [...] września 2011 r., a więc po wniesieniu przez skarżącego skargi na bezczynność.

Z kolei organ podniósł, iż protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy K. z dnia [...] lutego 2011 r. wraz ze wszystkimi załącznikami został umieszczony w BIP-ie w dniu [...] września 2011 r. Jednocześnie zaznaczył, iż aktualizacja informacji publicznej udzielonej w BIP Urzędu Gminy K. dotycząca ww. posiedzenia, dokonana w dniu [...] września 2011 r. o godz. [...], polegała wyłącznie na zmianie nazwy jednego z opublikowanych plików źródłowych, a dokładnie na skorygowaniu błędu językowego w tytule jednego z plików. Dokonanie tej zmiany w panelu administracyjnym skutkowało pojawieniem się komunikatu o aktualizacji. Powyższe okoliczności potwierdzone zostały w oświadczeniu pracownika Urzędu Gminy K. odpowiedzialnego za BIP – J. P., który dokonał ww. zmiany na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy.

W świetle powołanych wyjaśnień organu, w ocenie Sądu, brak jest podstaw do uznania, że w dacie wniesienia skargi Rada Gminy K. pozostawała w bezczynności odnośnie udostępnienia informacji publicznej obejmującej ww. protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikami.

Rada Gminy K. udostępniła żądane informacje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy K. - jak wskazała w dniu [...] września 2011 r., natomiast w dniu [...] września 2011 r. dokonano jedynie korekty błędu językowego nazwy jednego z plików źródłowych z nazwy "Zawiadomienie na posiedzenie KR [...] 02 11" na nazwę "Zawiadomienie o posiedzeniu KR [...] 02 11". Wiarygodności ww. oświadczenia pracownika organu odpowiedzialnego za stan BIP-u nie podważa, zdaniem Sądu, stanowisko pełnomocnika skarżącego, zgodnie z którym dopiero w następstwie aktualizacji informacji, dokonanej w dniu [...] września 2011 r., umożliwiono dostęp do folderu zawierającego przedmiotowy protokół oraz załączniki do niego. Nie można bowiem przyjąć, że aktualizacja ta dotyczyła zawartości ww. folderu, tj. zamieszczonych w nim dokumentów.

Zauważyć również należy, że pełnomocnik skarżącego wskazał wyłącznie na jednorazowy brak dostępu do ww. protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Z załączonego do pisma procesowego z dnia 18 stycznia 2012 r. wydruku ze strony [...] wynika, że mająca zawierać żądane dokumenty strona internetowa BIP-u nie była dostępna w dniu 12 września 2011 r. o godz. 14:12. Jednocześnie strona skarżąca w żaden sposób nie wykazała, by brak dostępu do ww. dokumentów miał charakter ciągły czy choćby powtarzający się w okresie od dnia [...] września 2011 r. W ocenie Sądu jednorazowy brak możliwości zapoznania się z treścią dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej BIP, tj. brak możliwości "wejścia" na daną stronę internetową nie może stanowić o pozostawaniu Rady Gminy K. w bezczynności odnośnie wniosku skarżącego o udostępnienie żądanej informacji publicznej. Dostępność - w danym momencie - dokumentów zamieszczonych na określonej stronie internetowej może być utrudniona a nawet niemożliwa z przyczyn technicznych, niezależnych od organu, mających charakter krótkotrwały bądź wręcz incydentalny.

Zdaniem Sądu nie można uznać, że brak możliwości dostępu do przedmiotowych dokumentów w danej chwili jest równoznaczny z faktem, że dokumenty te nie zostały w ogóle zamieszczone przez Radę Gminy K. na stronie internetowej przed dniem [...] września 2011 r., a tylko taka sytuacja uzasadniałaby zarzut, iż w dacie złożenia skargi organ pozostawał w bezczynności, co stanowiłoby z kolei podstawę do umorzenia postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z powyższych względów nie jest, w ocenie Sądu, trafny zarzut skargi pozostawania przez organ w bezczynności w dacie złożenia skargi, zatem skarga podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a. - jak w pkt 1 sentencji wyroku.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu orzeczono jak w pkt 2 sentencji - na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).Powered by SoftProdukt