drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Inne, zobowiązano do dokonania czynności lub wydania aktu
stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II SAB/Kr 116/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 116/15 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2015-09-17 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2015-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Jacek Bursa /przewodniczący sprawozdawca/
Magda Froncisz
Mariusz Kotulski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 3493/15 - Wyrok NSA z 2017-10-18
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
zobowiązano do dokonania czynności lub wydania aktu
stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 5, art. 14 i art. 16
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa (spr.) Sędziowie: WSA Magda Froncisz WSA Mariusz Kotulski Protokolant: specjalista Anna Balicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2015 r. sprawy ze skargi Fundacji "[...] " w B. na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie z wniosku Fundacji "[...] " w B. z dnia 19 maja 2015 r. w zakresie załącznika graficznego do decyzji nr [...] z dnia 28 maja 2015 r. oraz dokumentacji projektowej do przedmiotowej decyzji - w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. na rzecz strony skarżącej - Fundacji "[...] " w B. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Fundacja [...] w B. pismem z dnia 9 czerwca 2015r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem złożonym pocztą elektroniczną z dnia 19 maja 2015 r. o udostępnienie kopii decyzji znak: [...] wraz z załącznikiem graficznym do decyzji oraz kopii uzgodnionego przez zarządcę drogi projektu budowlanego zjazdu w wersji elektronicznej w formacie PDF lub jpg. W uzasadnieniu skargi wskazano, iż w wyniku wykonania wniosku organ udostępnił skan decyzji nr [...] z dnia 28 maja 2013 dotyczącej zezwolenia na przebudowę zjazdu z drogi woj. nr [...] w m. N.. W zakresie udostępnienia dokumentacji projektowej wskazane zostało, iż można się z nią zapoznać w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w K.. Organ podniósł, iż ze względu na ochronę praw autorskich nie jest możliwe udostępnienie wersji elektronicznej załącznika graficznego oraz uzgodnionego projektu budowlanego zjazdu. W ocenie strony skarżącej doszło tym działaniem do naruszenia art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.), art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782) przez nieudzielenie informacji publicznej. Organ nie wyjaśnił czy doszło do realizacji przesłanki wyłączenia jawności z art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy też może jakieś inne wyłączenie jawności. Przy czym jeżeli organ wskazuje, że zachodzi ograniczenie jawności, to powinien wydać decyzję odmowną udostępnienia informacji publicznej - art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też odpowiedź w tym zakresie wymaga większej precyzyjności, a przede wszystkim prawidłowego zakończenia postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W oparciu o powyższe wniesiono o zobowiązanie organu do wykonania wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi, oraz o zasądzenie na kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podnosząc, że w mailu do wnioskodawcy poinformowano o pozytywnym załatwieniu sprawy udostępnienia materiałów - przesłano w dniu 1.06.2015 r., na adres poczty elektronicznej Fundacji ([...]), w formacie PDF, skan decyzji nr [...] z dnia 28.05.2013 tj. zezwolenie na przebudowę zjazdu z drogi woj. nr [...] w m. N.. Ponadto poinformowano, iż z dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji można się zapoznać osobiście w siedzibie ZDW ul. G. pok. [...] od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00. Jednocześnie wyjaśniono, iż przesłanie w wersji elektronicznej załącznika graficznego oraz uzgodnionego projektu budowlanego zjazdu nie jest możliwe, albowiem w świetle przepisów ustawy Prawo autorskie brak jest podstaw dla zarządcy drogi do kopiowania i rozpowszechniania rozwiązań projektowych zastosowanych w przedmiotowej dokumentacji projektowej bez zgody autora projektu – [...] M..

W ocenie organu prośba o udostępnienie przedmiotowych materiałów została załatwiona pozytywnie i bez zbędnej zwłoki. Co do pozostałej części również zdecydowano o udostępnieniu materiałów. Określono jedynie inny sposób ich udostępnienia niż wskazany w mailu od Fundacji. Na mail wysłany przez pracownika ZDW w dniu 1.06.2015 r. nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Jedyną reakcją Fundacji było złożenie skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Zdaniem organu materiały objęte prośbą o ich przesłanie drogą mailową nie mogły zostać udostępnione w formie elektronicznej, albowiem w świetle przepisów Prawa autorskiego brak jest podstaw dla zarządcy drogi do kopiowania i rozpowszechniania rozwiązań projektowych zastosowanych w dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznej, bez zgody autora projektu. Rozwiązania projektowe zastosowane w projekcie budowlanym podlegają ochronie na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Ponadto projekt budowlany zjazdu został opracowany na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej udziela, w drodze decyzji administracyjnej, wg stanu prawnego mającego zastosowanie w niniejszej sprawie, wojewoda. Zarządca drogi uzgadnia jedynie, w oparciu o art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, projekt budowlany zjazdu, w aspekcie spełnienia wymogów określonych w decyzji lokalizacyjnej. Z powyższego wynika, iż dysponentem projektu budowlanego zjazdu jest, w niniejszej sprawie, Urząd Wojewódzki w K.. Ponadto Fundacja może się zwrócić o kopię projektu do projektanta – [...] M. lub do inwestora. Zarząd Dróg Wojewódzkich w K., w zakresie swojej właściwości, był jedynie uprawniony do udostępnienia kopii decyzji lokalizacyjnej o jakiej mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Kopia tej decyzji została przesłana Fundacji [...] mailem w dniu 1.06.2015 r. Nadto projekt budowlany jest opracowywany w formacie niestandardowym tj. innym niż A4 czy A3, co znacznie utrudnia lub w niektórych przypadkach uniemożliwia jego skopiowanie przy użyciu powszechnie stosowanych metod. Najczęściej składa się z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu zszytych kart. Z tych też powodów najbardziej odpowiednim sposobem udostępnienia dokumentacji projektowej jest umożliwienie zapoznania się z nią osobiście w siedzibie podmiotu, gdzie jest przechowywana. Przesłanego do ZDW w dniu 19.05.2015 r. maila Fundacji [...] nie można potraktować jako formalnego wniosku (podania), ze względu na brak podpisu spełniającego wymagania przepisów prawa i w konsekwencji brak możliwości zweryfikowania, czy rzeczywiście pochodzi od wskazanego w nim nadawcy. Przedmiotowy mail nie spełnia też wymogów dla podania określonych w art. 63 § 3a kpa, albowiem nie został uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. Nr 270 ze zm.), w skrócie "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Natomiast § 2 cytowanego artykułu w pkt 8 w związku z pkt 4 precyzuje, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów, w tym na bezczynność w dokonywaniu czynności materialno – technicznych z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że skarga w niniejszej sprawie dotyczy odmowy udzielenia informacji publicznej, a zatem w myśl utrwalonego orzecznictwa, nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej. Następnie należy zaznaczyć, że informacja której domagała się strona skarżąca, w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej stanowi informację publiczną, a Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w K., w myśl art. 4 ust. 1 w/w ustawy jest podmiotem zobowiązanym do jej udostępnienia. Również żądanie jej w formie elektronicznej, a nie tradycyjnie na piśmie, w świetle utrwalonego orzecznictwa nie daje podstaw do zaaprobowania stanowiska organu zawartego w odpowiedzi na skargę, że wniosek taki formalnie w ogóle nie został złożony.

Przechodząc do istoty sprawy należy wskazać, że w niniejszej sprawie sprowadza się ona do oceny, czy skarżony organ rozpoznał wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym zakresie podzielić należy stanowisko strony skarżącej.

Jej wniosek z dnia 19 maja 2015 r. dotyczył udostępnienia kopii decyzji znak: [...] wraz z załącznikiem graficznym do decyzji oraz kopii uzgodnionego przez zarządcę drogi projektu budowlanego zjazdu w wersji elektronicznej w formacie PDF lub jpg. Organ udostępnił natomiast wyłącznie skan żądanej decyzji, wskazując że ze względu na ochronę praw autorskich nie jest możliwe udostępnienie wersji elektronicznej załącznika graficznego oraz uzgodnionego projektu budowlanego zjazdu, z którymi można się zapoznać w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w K.. Takie stanowisko organu należy ocenić jako odmowę udostępnienia informacji publicznej w pozostałym zakresie, co zgodnie z art. 5 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy wymagało wydania decyzji odmownej. Ponieważ decyzja taka nie została wydana organ pozostaje w bezczynności.

Dodać należy, że nawet jeśli odpowiedź organu (która nie jest w pełni precyzyjna) traktować jako brak możliwości udostępnienia żądanej informacji w formie i w sposób wskazany we wniosku, to również w tym wypadku, zgodnie z art. 14 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy winien on wydać decyzję. Organ również takiej decyzji nie wydał, co skutkuje oceną, że co do nieudostępnionej informacji pozostaje w bezczynności. Wobec powyższego orzeczono jak w pkt I wyroku na podstawie art. 149 § 1pkt. 1 p.p.s.a.

W punkcie II wyroku, stosownie do art. 149 § 1a p.p.s.a. Sąd uznał, że brak udzielenia informacji w tej sprawie nie nastąpił z rażącym naruszeniem prawa. Związane jest to z tym, że częściowe udzielenie odpowiedzi nastąpiło w terminie. Co do nieudostępnionej informacji wskazano przyczynę nieudostępnienia jej w formie żądanej przez wnioskodawcę i podano gdzie się z nią można zapoznać. Ponadto w ocenie Sądu, brak udzielenia żądanej informacji wynikał nie ze złej woli, a z nieświadomości prawnej organu co do obowiązku wydania decyzji. Z uwagi na powyższe nie ma także podstaw do wymierzenia organowi grzywny.

O kosztach orzeczono w pkt III sentencji wyroku na zasadzie art. 200 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt