drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Starosta, Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia, II SAB/Wa 165/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 165/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-04-07 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2009-10-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /sprawozdawca/
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Janusz Walawski
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1193/10 - Wyrok NSA z 2010-10-01
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska – Jung Sędziowie WSA Adam Lipiński (spr.) Janusz Walawski Protokolant Maria Zawada po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. S. z dnia 18 września 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej: 1) zobowiązać Starostę Powiatu W. do rozpatrzenia wniosku J.S. z dnia 18 września 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 30 dni od doręczenia odpisu wyroku wraz z aktami administracyjnymi 2) zasądza od Starosty Powiatu W. na rzecz J. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

J. S. skargą z dnia 9 października 2009 r., skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucił Staroście Powiatu W. bezczynność w zakresie nieudostępnienia żądanej przez niego pismem z dnia 18 września 2009 r. informacji publicznej w postaci protokołu granicznego podziału 15 morgowej działki należącej do majątku W.na działki o nr ew. [...] i [...].

Starosta Powiatu W. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Wskazał, iż nie jest w bezczynności, albowiem już wcześniej w dniu 5 sierpnia 2009 r. skarżący żądał udostępnienia powyższych dokumentów i w dniu 25 sierpnia 2009 r. organ powiadomił go o ich odnalezieniu i możliwości odbioru. W dniu 8 września 2009 r. J. S. ze swoim synem W. S. zapoznali się z przedstawionymi dokumentami, jednakże ich nie odebrali, natomiast pismem z dnia 18 września 2009 r. J. S. ponowił żądanie udostępnienia powyższych dokumentów. Na to pismo organ odpowiedział pismem z dnia 9 października 2009 r., ponownie informując o przygotowaniu dokumentów już w dniu 25 sierpnia 2009 r.

W piśmie procesowym z dnia 13 listopada 2009 r., z dnia 7 grudnia 2009 r. oraz z dnia 19 grudnia 2009 r. skarżący wskazał, iż żądał dokumentów dotyczących podziału przedmiotowej nieruchomości na działki o nr ew. [...] i [...]. Natomiast przedstawiono mu dokumenty rozgraniczeniowe działek nr [...] i [...], a więc późniejszych rozgraniczeń przedmiotowej działki 15 morgowej. Nadto wskazał, że w dniu 18 marca 2008 r. otrzymał od organu zarys pomiarowy opracowany w 1966 r. na podstawie zdjęć lotniczych z 1957 r., na którym przedmiotowa nieruchomość widnieje jako podzielona na dwie działki, to jest o nr ew. [...] i [...]. Jego zdaniem, istnienie tego dokumentu wskazuje na posiadanie przez organ szerszej dokumentacji pochodzącej z okresu przed 1966 rokiem dotyczącej tej nieruchomości. Nadto wniósł o okazanie przez organ przygotowanych przez niego dokumentów, zgodnie z pismem organu z dnia 25 sierpnia 2009 r. na okoliczność rozbieżności tych dokumentów z treścią wniosku.

Starosta Powiatu W. w piśmie procesowym z dnia 18 grudnia 2009 r. przyznał ujawnienie wspomnianego wyżej zarysu pomiarowego oraz załączył przygotowane dla skarżącego, zgodnie z pismem z dnia 25 sierpnia 2009 r. dokumenty, to jest: opis i mapę podziału działki nr [...]; protokół graniczny z operatu [...]; mapę podziału działki nr [...] z operatu [...] oraz protokół graniczny z operatu [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił i zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie: 1. wydawania decyzji administracyjnych, 2. postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, 3. postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4. innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organu występuje, gdy organ zobowiązany do podjęcia przewidzianej prawem czynności, nie podejmuje jej w terminie określonym przez przepisy prawa. Sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów wyłącznie w przypadku postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, lub też wydaniem innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie żądane przez skarżącego we wniosku z dnia 18 września 2009 r. (będącego w istocie powtórzeniem wniosku z dnia 4 sierpnia 2009 r.) dokumenty, dotyczące rozgraniczenia 15 morgowej działki należącej do majątku W. na działki o nr ew. [...] i [...], są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Co do tej oceny jest pełna zgodność zarówno organu, jak i skarżącego.

Jednakże Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie porównując treść przygotowanych przez organ w dniu 25 sierpnia 2009 r. dokumentów z treścią żądania J. S., stwierdza, iż przedstawiane przez organ dokumenty nie są dokumentami żądanymi we wniosku, a zatem skarga zarzucająca Staroście Powiatu W. bezczynność, jest uzasadniona.

Skarżący zarówno we wniosku z dnia 4 sierpnia 2009 r., jak i we wniosku z dnia 18 września 2009 r. wyraźnie wskazuje, iż interesuje go protokół rozgraniczenia 15 morgowej działki należącej do majątku W. na działki o nr ew. [...] i [...], które następnie uzyskały nr ew. [...] i [...]. Dalej wskazuje, że nieruchomość ta, przed interesującym go rozgraniczeniem, była własnością jego ojca M. S., co wynika z aktu notarialnego z dnia [...] r., sporządzonego przez notariusza W. G. z R. za nr repertorium [...]. Tymczasem Starosta Powiatu W. przedstawia dokumenty dotyczące rozgraniczeń działek o nr ew. [...] i [...], a więc rozgraniczeń działek, powstałych w efekcie rozgraniczenia owej 15 morgowej nieruchomości, a więc przedstawia dokumenty dotyczące późniejszych rozgraniczeń. Z dokumentów przedstawionych przez Starostę wynika także, że przedstawione dokumenty rozgraniczeniowe dotyczą innych osób władających nieruchomościami i dotyczą 1990 i 1997 roku. Przedstawianie przez organ w miejsce żądanych dokumentów innych dokumentów nie stanowi wykonania żądania strony, to jest w tym przypadku dokonania przez organ przewidzianej prawem czynności i świadczy o bezczynności organu.

Organ zobowiązany jest rzetelnie rozpatrzyć przedmiotową sprawę w kontekście wniosku złożonego przez J. S. – to jest żądania okazania protokołu rozgraniczenia 15 morgowej działki należącej do majątku W. na działki o nr ew. [...] i [...], które następnie uzyskały nr ew. [...] i [...].

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na mocy art. 149 i art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt